L

                                                         “L” hərfi

laçıncürət

laqqırtıvuran

laqqırtıvurma

lampaçı

lansetvarılıq

latayırçı

latayırçılıq

latayırdanışan

latayırdanışma

lavaşqulaq

layvarılıq

lentəbənzərlik

lentəoxşarlıq

lentvarılıq

leşsökən

leşsökmə

leşyemə

lələkbölümlü

lələkvarılıq

lələkvarı-yarıqlı

lələşlənmə

lələşlənmək

lələşlik

ləliyib-qalma

ləliyib-qalmaq

lənətçi

ləzzətalan

ləzzətalma

ləzzətgörən

ləzzətgörmə

ləzzətverən

ləzzətverici

ləzzətvermə

licimsizqalan

licimsizqalma

licimsizolma

liftdəqalma

lığabatma

limfavarılıq

linzavarılıq

liravarılıq

lirik-rəqsvarılıq

loğazaqoyma

loğazetmə

lortçu

loyallıqgöstərən

loyallıqgöstərmə

loyalolma

lölö

lössəbənzər

lössəoxşar

lösvarı

lösvarılıq

lüləqazan

lüləqazma

lüləqazmaq

lütboyun

lütcəbala

lütedən

lütetmə

lüt-ətcə

lüt-ətcəbala

lütqalan

lütqalma

lüt-lüm

 

 

                                                          Əcnəbi sözlər və adlar

labüdən

laəqəl

laəqəllən

laəlac

laf

lafetmə

lagerr

lahut

lahuti

lake

lakoniya

laləgun

lam

laməzhəb

laminariya

lamis

lampoçka

lampoçkalı

lampoçkasız

lanə

laş

laşə

laşəkk

laşübhə

laübalı

laübalılıq

lavra (monastır)

lebedin

lejandr

lepta

letkayenka

letuçka

leyb-qvardiya

leyk

leyka

leyl

leyli

ləbbadəlik

ləb-ləbə

ləbşəkər

ləc

ləcləşmə

ləcləşmək

ləclik

ləfz

ləfzən

ləğəndə

ləhn

ləhzə

ləhzəlik

ləin

lən

lənbər

ləndəhor

ləntər

ləntəran

lərzan

lərzədar

lərziş

ləşkərkeş

ləşkərkeşlik

lətafətbəxş

ləzgihəngi (rəqs)

lifçik

lifgir

linkoln

lint

lisaniyyat

lobbist

lordmanor (tar.)

los

lotok

lotokçu

lotokçuluq

lotok-lotok

lotoklu

lotoksuz

lölö

lüğab

lüğəvi

lüləpər

lümpen

lüzumiyyət

lyav

 

                                                          Terminlər və sahəvi sözlər

labirintodonot (-lar)

labirintopatiya

lad

laj

lakkolit

lakonikos

lakrimator (-lar)

laktoalbumin

laktobasilla

laktobasillin

laktobutirometr

laktodensimetr

laktogen

laktoqlobulin

laktometr

lakton (-lar)

lakuna

laqlin

laqometr

laqranj

laqtinq

lamarkizm

lambert

lamprid

lamprofir

lamus

lamut

landqraf

lando

landras

landsknext

landstinq

landşturm

landtaq

landver

lansetnik

lantan

lantanoid

lantanozux

lanuqo

laparoskop

laparoskopiya

laparotomiya

lapilli

larinqospazma

larqo

lasso

lateks

laten

lateral

laterit

lateritləşmə

latifundiya

latifundiyaçı

latifundizm

latimeriya

latinizm

laueqram

layba

lazer-radar

ledeburit

legislativa

legislatura

legist

legitimasiya

legitimizm

lekaj

leksem

leq (-lər)

leqat

leqato

leqqorn

lemma

lempira

len

lend-liz

lendlord

lendlordizm

lents

leonid (-lər)

leonye

lepidolit

leporoskopik

leporoskopiya

lepra

lepromin

lepton (-lar)

leptospiroz

letilan

levallua

leveller (-lər)

leviafan

levirat

levkas

levomenol

levomisetin

levorin

levulyoza

leykobirləşmələr

leykoensefalit

leykokrat

leykoqram

leykopeniya

leykoplast

leykositoqram

leysin

leyşmanioz

leyşmaniya

leyttembr

lidaza

lignin

lixenologiya

lixter

likopod

liktor

likvasiya

likvator

likvid

liqanda

liqatura

liqnin

liqnit

liqroin

liqulyoz

limb

limfadenoqrafiya

limfangit

limfanqoit

limfaplast (-lar)

limfatik

limfoid

limfoqranulematoz

limfoleykosit

limfosarkoma

limitləndirmə

limitləndirmək

limniqraf

limnofil

limnologiya

limnoloji

limnoloq

limonen

limonit

ling-optik

linkor

linneit

linoqravür

linza-kollektor

liofil

liofob

liparit

lipaza

lipid

lipman

lipofustsin

lipoid (-lər)

lipoproteid (-lər)

lipşito

lirid (-lər)

lisensiat

listerellyoz

listerioz

listvenit

liter

litera

literli

litersiz

litium

litofil

litofit (-lər)

litogenezis

litokimyəvi

litoqlif

litoqlifika

litologiya

litoloji

litoloji-petroqrafik

litoloq

litopon

litoral

litra

litrajlı

litrajlıq

litsentrat

litsini

liuvill

livr

livreya

lizin

lizis

lizoform

lizogeniya

lizol

lokaut

lokayata

loksodromiya

loqometr

loqopat

loqopatiya

lonjeron

lopital

lopolit

loran

lordez

lordoz

losiya

loşmid

lot

lotlin

lourensium

lösit

lubrikator

luidor

lujise

lujiseli (-lər)

lukan (-lar)

lullube (-lər)

lunit

lües

lüft

lüizit

lüksmetr

lümen

lümen-metr

lümen-saat

lümen-saniyə

lüminessent-bituminoloji

lünet

lüpin

lüpus

lüstrasiya

lüteotrop

lütesium

lyapis

 

                                                      Səslər və onlara dair lüzumsuz hallandırmalar

laq

laqq

laqqıldatma

laqqıldatmaq

laqqıltı

laqqıltılı

laqqıltısız

lıqqıldama

lıqqıldamaq

lıqqıltı

lıqqıltılı

lıqqıltısız

lırç

lırçıldama

lırçıldamaq lırçıldatma

lırçıldatmaq

lırçıltı

lırçıltılı

lırçıltısız

lırç-lırç

lırtıldama

lırtıldamaq

lırtıldaşma

lırtıldaşmaq

lırtıldatma

lırtıldatmaq

loqq

loqq-loqq

loqquldamaq

loqquldatma

loqquldatmaq

loqqultu

loqqultulu

loqqultusuz

lökk