Q

                                                          "Q" hərfi

Qabağabaxma

qabağagetmə

qabdibiyalama

qabdibiyalayan

qabığabənzərlik

qabığaoxşarlıq

qabıqvarılıq

qabırğayaməxsus

qalaq-qalaqoynama

qalxanabənzərlik

qalxanaoxşarlıq

qalxanqulaq

qalxansifət

qalxanşəkillilik

qalxanvarılıq

qalınbişirmə

qamış-incik

qamışvarılıq

qanadaoxşarlıq

qanadşəkillilik

qanadvarılıq

qanburlaşdırma

qanburlaşdırmaq

qanundanyankeçmə

qapaqtutan

qapazaltıetmə

qapazaltıolma

qapıcığaz

qapıdanqovma

qapıdanqovulma

qapıdöymə

qapılaradüşmə

qapış-qupuş

qaraçılıqetmə

qaraçıolma

qaraçöhrəlik

qaradam

qaragünetmə

qaragünolma

qarakağız

qaraqışqırıqsalan

qaraqışqırıqsalma

qaraqıvrımsaç

qaraqıvrımsaçlı

qaralarlaoynama

qaralarlaoynayan

qaramalkökəldən

qaranəfəsetmə

qaranəfəsolma

qaraşortu

qardaşcıq

qarmağabənzərlik

qarmağaoxşarlıq

qarmaqdanasma

qarmaqvarılıq

qarmonçalma

qarnıboş

qarnıkök

qarnıköklük

qarnıköp

qarnıköplük

qarnışiş

qarnışişlik

qarnıyarıqlıq

qarnıyoğun

qarnıyoğunluq

qarşıqoyma

qartalburunluluq

qartmaqbağlama

qartmaqqoparma

qaşqabaqtökmə

qatıərimə

qatıəriyən

qatılış

qatırquyruqluq

qayıqvarılıq

qaysaqbağlama

qaytanvarılıq

qazabənzərlik

qazanaoxşarlıq

qazanvarılıq

qazanyığma

qazaoxşarlıq

qazqurudan

qeybətcilolma

qeyri-belə

qeyri-əla

qeyri-əlalıq

qeyri-həssaslıqla

qeyri-kitabsevər

qəbirüstügötürmə

qəbirüstünəgetmə

qəbizolma

qədəhvarılıq

qədirdəndüşmə

qədirəminmə

qəfəsdəsaxlama

qəfəsəsalma

qəhətəçıxma

qəhvəyivarılıq

qəlbəyatma

qəmişqoyma

qənbərquluçıxaran

qənbərquluçıxarma

qənddişləyən

qəpikpərəst

qəpikpərəstlik

qəriblikdəqalan

qəriblikdəqalma

qəsəbəvarılıq

qəşşedən

qəzetbasdırma

qəzetxana

qəzəblənib-özündən çıxmaq

qibtədağarcığı

qıcıqlandırıb-acıqlandırma

qıcıqlandırıb-acıqlandırmaq

qıcıqlandırıb-əsəbiləşdirmə

qıcıqlandırıb-əsəbiləşdirmək

qıcıqlaşdırıcı

qıcıqverən

qıcıqvermə

qıçavarılıq

qıçsızqalma

qıçsızolma

qidatapma

qidavermə

 

qıdır-bıdır

qıdır-bıdırlama

qıdır-bıdırlamaq

qıdırtma

qıfabənzərlik

qıfaoxşarlıq

qıfvarılıq

qığıldayıb-səslənmə

qığıldayıb-səslənmək

qığırdaqvarılıq

qığlı-təzəkli

qılbaşlıq

qılboyunluq

qıldıqlılıq

qıldıqsızlıq

qılığıxoş

qılığıxoşluq

qılıqgöstərən

qılıqgöstərmə

qılıncabənzərlik

qılıncaoxşarlıq

qılıncburun

qılıncvarılıq

qıllıpapaqlı

qılovvermə

qımıldanıb-tərpənmə

qımıldanıb-tərpənmək

qımışıb-irişmə

qımışıb-irişmək

qınvarılıq

qıraqəymə

qırdı-qaçdılıqedən

qırdı-qaçdılıqetmə

qırğıburunlu

qırğıburunluq

qırğıburunluluq

qırğındüşən

qırğındüşmə

qırğınsalan

qırğınsalma

qırxadüşmə

qırxıcılıq

qırxıçıxma

qırıb-dərmə

qırıb-dərmək

qırıb-üzmə

qırıb-üzmək

qırıqxət

qırıqxətsiz

qırıqxətti

qırıq-quraq

qırıq-quruq

qırıq-quruqlu

qırıq-quruqsuz

qırıqlıq

qırıq-mırıq

qırıq-mırıqlı

qırıq-mırıqsız

qırıldayıb-səslənmə

qırıldayıb-səslənmək

qırılıb-qalxma

qırılıb-qalxmaq

qırışıqtörəmə

qırışıqtörətmə

qırışsalan

qır-qırtış

qır-qursalan

qır-qursalma

qırmaqlıq

qırmaqvarılıq

qırmızıtük

qırna-çırna

qırna-çırnalı

qırna-çırnasız

qırovdüşmə

qırovsalan

qırovsalma

qırt-qırtsalma

qırtma-çırtma

qırverən

qırvermə

qısaağıl

qısaağıllı

qısqacvarılıq

qısqıdaqalan

qısqıdaqalma

qısqırıb-şitəndirmə

qismətdənolan

qismətdənolma

qismətolma

qısnanıb-dayanma

qısnanıb-dayanmaq

qısnanıb-durma

qısnanıb-durmaq

qissədanışma

qissəsöyləmə

qıtetmə

qıtlıqgətirmə

qıtolma

qıvxırıqsalan

qıvxırıqsalma

qiyamətsalma

qiyasedən

qiyasedilməz

qiyasetmə

qiyməçəkmə

qiyməetmə

qiymətəmələgəlmə

qiymətəminən

qiymətəminmə

qiymət-franko

qiymətkəsən

qiymətkəsmə

qiymətqoyan

qiymətqoyma

qızdırmasıdüşmə

qızdırmasıqalxma

qızğınlıqetmə

qızğınolma

qızılçətirlilik

qızılotaq

qızılulduzsuz

qocalıb-əldəndüşmə

qocalıb-gözdəndüşmə

qocalıb-gözdənqalma

qocalıb-qulaqdanolma

qocalıqdayorğalama

 

qocalıqdayorğalayan

qoducuq

qolbasdırma

qol-boyunolma

qol-budaqatma

qol-budaqlanma

qolvarılıq

qondarmaqondaran

qoparağadüşmə

qoparağagötürmə

qorxudanölən

qorxudanölmə

qoşacib

qoşadəlik

qoşadodaqlı

qoşaqalma

qoşaolma

qoşasayan

qoşasayma

qoşatərkibli

qoşavermə

qotazasma

qotazbağlama

qovğayadüşmə

qovuş

qovuşub-qarışma

qovuşub-qarışmaq

qoydurmadiş

qoydurmadişli

qoyucu

qoyunboğaz

qozaqaldıran

qozaoxşarlıq

qozavarılıq

qoz-qozoynama

qozqurma

qozqurmaq

qozqurtma

qövsşəkillilik

qövsvarılıq

qrifvermə

qripsalan

qripsalma

qriptutan

qriptutma

qulağıdeşik

qulaqardınavurma

qulaq-quyruq

qulaq-quyruqlu

qulaq-quyruqsuz

qulluqgöstərənlik

qulluqgöstərmə

qulluq-vəzifə

quluncqırma

quluncsındırma

qulunsalma

qumaragirmə

qumarqurbanı

qumvarılıq

qurdalayıb-qurdunçıxaran

qurdalayıb-qurdunçıxarma

qurdboğma

qurdurtma

qurdurtmaq

qurdürəyiyemə

qurdyeməzlik

qurnazcasına

qurnaz-qurnaz

qursağıcinli

qursağıyırtıq

qurtarış

quru-boş

qurultayçağıran

qurultayçağırma

qurultaykeçirən

qurultaykeçirmə

qurumsaqlıqetmə

qurumsaqolma

qurununodunayanan

qurununodunayanma

qusdurub-burnundangətirən

qusdurub-burnundangətirmə

quşburaxan

quşburaxma

quşburunlu

quşçanaqlı

quşkəsmə

quş-quş

quşsəkişi

quşsəkişili

quştutma

qutabbişirmə

qutluayaq

qutluayaqlı

qutluəl

qutluəlli

qutubağlama

qutubağlayan

quyruğatərəf

quyruqbulama

quyruqçuluq

quyruqqısan

quyruqqısma

quzapayıçıxaran

qübbəşəkillilik

qübbəvarılıq

qüdrətdəndüşən

qüdrətdüşmə

qülləvarılıq

qürbətçəkmə

qürbətdəqalan

qürbətdəqalma

qürbətədüşən

qürbətədüşmə

qürbətgörən

qürbətgörmə

qürurlanıb-sevinmə

qürurlanıb-sevinmək

qüssəgətirmə

qüsuraxtarma

qüsurtapma

qüvvədəolma

qüvvəölçmə

qüvvətdəndüşmə

qüvvətölçmə

qüvvəyəminmə

 

                                                          Əcnəbi sözlər və adlar

qaf

qafatası

qafilanə

qafilə

qaibanə

qaiblik

qaillik

qaim

qaimlik

qaimməqam

qaimməqamlıq

qaqarka

qaladüzü

qalibən

qalü-bəla

qamus

qanunən

qanuniyyət

qarabük

qaraqaya

qaran

qare

qarətgər

qarətgərlik

qarətkar

qarətkarlıq

qasib

qasiblik

qavot (rəqs)

qayabaşı (mus.)

qayət

qaytağı (mus.)

qazağı (mus.)

qazangül

qeyrətkeş

qeyrətkeşlik

qeyrətmənd

qeyrətməndlik

qeyri-caiz

qeyri-müstəqim

qeyri-mütənahi

qeysər

qəbalə

qəbalənamə

qəbih

qəbihlik

qəbzə

qəbzəli

qəddarə

qədəhnuş

qədəri

qədid

qədirdan

qədirdanlıq

qədirşünas

qəhrəmani (mus.)

qələndəranə

qələndəri

qələti-məşhur

qəllaş

qəmavər

qəmavərlik

qəmdidə

qəməngiz

qəmərcanı (mus.)

qəməriyyə

qəndab

qənəpə

qəraib

qərarnamə

qəribnəvaz

qəribnəvazlıq

qərin

qərz

qərzən

qəsəmnamə

qəşəngi (mus.)

qəta

qətən

qətlkar

qətrəümid

qəvi

qəvilik

qəvvas

qəvvaslıq

qəyur

qəyuranə

qəyurcasına

qəzavat

qəzavət

qəzavətxana

qibtəkeş

qina

qinalı

qinasız

qinasızlıq

qırxçıraq

qissəxan

qisvət

qiyabən

qiyas

qiyasi

qiymətdar

qiymətşünas

qiymətşünaslıq

qızılqaya

qızıltəpə

qızılüzən

qoçəli (mus.)

qol-bacaq

qönçələb

qövl

qövlən

qövmi

qövmiyyət

qradonaçalnik

qravürovka

qründer

qründerlik

quano

qubakərəmi (mus.)

qullabı

qummi

qurab

qusan-mimos

qutluluq

qübur

qüddə

qüddəli

qüdsi

qüdsilik

qüdsiyyət

qülğülə

qürbəti (mus.)

qürbətikərəmi (mus.)

qürbətkeş

qürə

qüyudat

 

                                                          Terminlər və sahəvi sözlər

bel

qabıq-əzələ

qabıq-onurğa

qabırğa-boyun

qabırğa-deltayabənzər

qabırğa-döş

qabırğa-fəqərə

qabırğa-xəncərəbənzər

qabırğa-köndələn

qabırğa-körpücük

qabırğa-qoltuq

qabırğa-onurğa

qabırğa-orta

qalakturon

qalça-bel

qalça-bud

qalça-büzdüm

qalça-çənbər

qalça-daraq

qalça-korbağırsaq

qalça-qabırğa

qalça-qarınaltı

qalxan-çalovabənzər

qalxan-dil

qalxan-dilaltı

qalxan-qırtlaq

qalxan-udlaq

qallisizm

qallium

qallon

qalvanizm

qalvanofaradizasiya

qalvanoqrafiya

qalvanomaqnit

qalvanomaqnitizm

qalvanometrik

qalvanoplastik

qalvanoplastika

qalvanoskopiya

qalvanotexnika

qalvanotipist

qambit

qamelan

qamet (-lər)

qamma-defektoskop

qamma-defektoskopiya

qamma-dəmir

qamma-diapazon

qamma-dozimetr

qamma-foton (-lar)

qamma-funksiya

qamma-kamera

qamma-karotaj

qamma-kvant (-lar)

qammaqrafik

qammaqramma

qamma-lazer

qamma-metod

qamma-proses

qamma-radiasiya

qamma-radioaktiv

qamma-radioqrafiya

qamma-radiometr

qamma-rele

qamma-rezonans

qamma-sahə

qamma-sellüloz

qamma-sistem

qamma-spektr

qamma-spektrometr

qamma-spektroskopiya

qamma-teleskop

qamma-topoqraf

qamma-uran

qanadabənzər-tin

qanadabənzər-tinli

qanad-damaq

qanqlionlararası

qapaq-məməcik

qaraciyər-onikibarmaq (bağırsaq)

qarın-bağırsaq

qarşılıq-güzəşt

qasıq-bud

qasıq-büzdüm

qasteromiset (-lər)

qastroentoloji

qastrofilyoz

qastropod (-lar)

qastroptoz

qazanalizator

qazan-turbin

qazholder

qazlift

qazolin

qazotron

qazoturboxod

qazoturbovoz

qaz-turbinli

qeyri-evklid

qeyri-holonom

qeyri-koherent

qeyri-koherentlik

qeyri-konsentrik

qeyri-likvid

qeyri-maqnit

qeyri-məhdudluq

qeyri-mərkəzləşdirilmiş

qeyri-nüvə

qeyri-paralellik

qeyri-parametrik

qeyri-perpendikulyar

qeyri-perpendikulyarlıq

qeyri-rekursiv

qeyri-relyativist

qeyri-rotor

qırtlaq-udlaq

qlikoalkaloid

qlikol (-lar)

qlikoldinitrat

qlikoliz

qlikoprotend (-lər)

qlisiniya

 

qlissad

qlissando

qlisser

qlobigerin (-lər)

qlobigerinli

qlottogenez

qlottoxronologiya

qlottoqonik

qlottoqoniya

qlutamin

qlutation

qlükozuriya

qlyasioloji

qneys

qol-bilək

qommoz

qonada (-lar)

qoniometr

qoniometriya

qonit

qonq

qoşaelektron

qövsdamarlı

qradiometr

qradiyent

qradiyentometr

qrafem

qrafit-polimer

qram-ekvivalent

qram-ion

qram-kütlə

qramrentgen

qramsidin

qran

qranodiorit

qranulematoz

qranulemetriya

qranulosit (-lər)

qranulyasiya

qranulyator

qrauvakka

qravelit

qravimetr

qravimetrik

qravimetriya

qreyder-elevator

qreyferli

qreyzenləşmə

qrinbek (-lər)

qrizayl

qrofekon

qrossulyar

qruppeto

qulaqaltı-çeynəmə

qulaqcıq-mədəcik

qulaq-ənsə

qumbrinli

qumbrinsiz

qumma

qusli 

quttasiya

 

 

                                                         Səslər və onlara dair lüzumsuz hallandırmalar

qa

qağ

qağıldamaq

qağıldaşmaq

qağıldatma

qağıldatmaq

qağ-qağ

qah-qah

qaqq

qaqqıldaşmaq

qaqqıldatma

qaqqıldatmaq

qaqqıltılı

qaqqıltısız

qarıldamaq

qarıldaşmaq

qarıldatma

qarıldatmaq

qar-qar

qar-qur

qart-qart

qart-qurt

qıd-qıd

qığıltılı

qığıltısız

qığıltı-vığıltı

qığ-qığ

qıjıldama

qıjıldamaq

qıjıldatma

qıjıldatmaq

qıjılıq

qıjıltı

qıjıltılı

qıjıltısız

qıjıltı-vıjıltı

qıj-qıj

qıjqıjı

qıqqıldama

qıqqıldamaq

qıqqıltı

qımıldana-qımıldana

qımıldaşa-qımıldaşa

qımıldaşma

qımıldaşmaq

qımıldatma

qımıldatmaq

qımıldaya-qımıldaya

qırç

qırç-qırç

qırıldamaq

qır-qır

qır-qur

qırtıldama

qırtıldamaq

qırtıldanma

qırtıldanmaq

qırtıldaşma

qırtıldaşmaq

qırtıldatma

qırtıldatmaq

qırtıltı

qırtıltılı

qırtıltısız

qırt-qırt

qırt-qırtlama

qırt-qırtlamaq

qıs-qıs

qıyhaqıy

qıyhaqıyla

qıyıldama

qıyıldamaq

qıyıltı

qıyıltılı

qıyıltısız

quqq

quqq-quq

quqquldamaq

quqquldaşmaq

quqqulu

quqquluqu

ququldama

ququldamaq

ququltu

qum-qum

qur-qur

qurt

qurtaqurt

qurt-qurt