K

                                                           “K” hərfi

kafirqızı

kafiroğlu

kahavarılıq

kalanbaz

kalanbazlıq

kalanlaşma

kalanlaşmaq

kalanlıq

kamalaçatan

kamalaçatma

kamaladolan

kamaladolma

kamanaoxşarlıq

kambalayabənzərlik

kamforaverən

karandaşabənzərlik

karandaşaoxşarlıq

karandaşvarılıq

karıxdırıb-çaşdırma

karıxdırıb-çaşdırmaq

kar-laletmə

kar-lalolma

karnavalvarılıq

karolma

karserdəqalma

karserədüşmə

karserəsalma

karuseləminmə

kasacıqvarılıq

kasaşəkillilik

kasavarılıq

kasayabənzərlik

kasayaoxşarlıq

kataloqdüzəltmə

keçəatma

keçiayaq

kefxana

kefigəlmə

kefiqalxma

kefinəgələn

kefqulu

keşişsifət

keşişsifətli

keşişsifətlik

keşişsifətlilik

key-maymaq

kəcqabırğa

kədərgətirmə

kəfəngeymə

kəkilbaz

kəkilqoyan

kəkov

kələboyunluq

kələfvarılıq

kələmbaş

kələmsaxlama

kəlləatma

kəlləbaş

kəlləçarxaçıxma

kəlləmanqo

kəlləpaçaçı

kəlləsındırma

kəltənvarılıq

kərpicvarılıq

kiçiklikedən

kiçikliketmə

kiçikolan

kiçikolma

kilkəbaş

kinodrom

kinofaciə

kinogöstərən

kinogöstərmə

kinoxəstəsi

kinoköçürmə

kirbas

kirdardandüşmə

kirdarıkəsilmə

kirəmitbişirən

kirkirədənkeçmə

kirsədüşmə

kirvəolma

kirvətutma

kisəvarılıq

kisəyəbənzərlik

kisəyəoxşarlıq

kişilikdənqalan

kişilikdənqalma

kitabsaxlayıcı

kivivarılıq

kokainçəkən

kokainçəkmə

kolabənzərlik

kolahürmə

kolaoxşarlıq

kolvarılıq

komadançıxma

koma-laboratoriya

komandabölüşdürmə

komandabölüşdürücü

komanda-ölçmə

komanda-ölçü

komplimentdemə

komplimentdeyən

kompozisiyaqurma

kompresqoyma

kompromisəgetmə

kompromisəgəlmə

konfranszəng

konkret-fəlsəfi

konsensusagəlmə

konsensustapma

konsertçi

konsert-oçerk

konservaçma

konservasiyaolunma

konservbağlama

konservbağlayan

konservbişirmə

konspekttutan

konspekttutma

konspektyazan

konspektyazma

kontrgetmə

kontrgəlmə

koppuşəl

koridorçu

kor-kobudolma

kor-kor-gör-gör

korrupsiyayaqoşulma

korrupsiyayaqurşanma

kortəbiiliketmə

kosalıqetmə

kos-kosoynama

kovsayılma

kovsayma köhnəkişilik

köhnəqalma

köhnəyəoxşarlıq

kökçürümə

kökçürüməsi

kökəbənzərlik

kökələnmə

kökələnmək

kökəoxşarlıq

kökəvarılıq

köksötürən

kökvarılıq

kölgədəqalma

kölgədəqoyma

kölgədənqorxma

kölgəqılınclama

kölgəsiqalın

kölgəsindənqorxan

köpəkoğlu

körpəlikdənyanıq

körükvarılıq

kruizəçıxma

kubabənzərlik

kuba-qayığabənzər

kubaoxşarlıq

kubvarılıq

kurortsalma

küçəadamı

küçəarvadı

küçəiti

küçəqadını

küçəmənədargəlir

küçəuşağı

küçükqulaq

küçükqulaqlı

küfrandanışan

küfrandanışma

küftəbişirmə

küftəburun

külatan

külbaş

külbaşlıq

kületmə

külək-energetika

külolma

külrənglilik

küncdişli

küncüdəbənzərlik

küncüdəoxşarlıq

küncvarılıq

kündəsifət

kürək-trapesiyayabənzər

kürəkvarılıq

kürəvarılıq

kürəyəbənzərlik

kürəyəoxşarlıq

küy-qalmaqal

küyölçmə

küytutan

küytutma

kvadratayüksəltmə

kvazimodoluq

 

                                                           Əcnəbi sözlər və adlar

kab

kabalyeros

kabestan

kabili

kadisi

kafiristan

kafuri

kah

kalamyanka

kalsinq

kamali-ehtiram

kamali-ehtiramla

kamali-ədəb

kamali-ədəblə

kamali-iftixarla

kamali-məmnuniyyətlə

kamali-səliqə

kamarilya

kameraman

kamilən

kamışit

kamkar

kamorra

kamran

kamranlıq

kamyab

kamyablıq

kan

kanaryaotukimi (-lər)

kantonist

kaput

karamvo

kargah

kargər

kargir

karkün

karkünlük

karpoideya

karsaz

karsazlıq

kartoçka

kartoçkalı

kartoçkasız

kartuş

kasıbkar

kasıbkarlıq

kassini

kasti

kaşıkarlıq

katbin

katorqa

katran

kauri

kayaniz

kazib

kemeri

kepi

kerr

kerş

keşəvənd

keşişoğlu (mus.)

ketsal, pul vahidi

kevler

keysu

kəbir

kəbutər

kəcbin

kəcbinlik

kəclik

kəcmədar

kəcpapaq

kəcrəftar

kəcrəftarlıq

kədə

kədəravər

kədərəngizlik

kəfalət

kəfalətnamə

kəfə

kələbək

kələmat

kəlləpəz

kəlləpəzlik

kəmah

kəmbaha

kəmbəxt

kəmcürət

kəmcürətli

kəmcürətlilik

kəmçə

kəmetibar

kəmetibarlı

kəmetibarlıq

kəmetibarlılıq

kəmetiqad

kəmetiqadlı

kəmetiqadlıq

kəmetiqadlıqla

kəmetiqadlılıq

kəmetina

kəmetinalı

kəmetinalıq

kəmetinalıqla

kəmetinalılıq

kəmədəb

kəmədəblik

kəmərbəstə

kəmhünərlik

kəmxərəklik

kəmiltifat

kəmiltifatlıq

kəmin

kəmiştaha

kəmiştahalıq

kəmmaya

kəmməhəl

kəmməhəllik

kəmrəng

kəmrənglik

kəmşəfqət

kəmşəfqətlik

kəmşüurluq

kəmtər

kəmyek

kəmyeklik

kərahət

kərahətli

kərahətsiz

kərəmgözəlləməsi (mus.)

kərəmi (mus.)

kərəmköçdü (mus.)

kərrat

kərrə

kəsalət

kəsalətli

kəsalətlilik

kəsbkar

kəsbkarlıq

kəsəb

kəsəbə

kəsəbəlik

kəsməşikəstə (mus.)

kəsrə

kəsrəli

kəsrət

kəsrətli

kəst

kəstanə

kəşakəş

kəşf-kəramət

kətəbə

kəvir

kəyan

kibr

kibriya

kibrli

kibrlik

kibrlilik

kibrsiz

kift

kiftli

kiji

kikis

kiliddar

kiliddarlıq

kilk

kindar

kindarlıq

kindneppinq

kinqston

kinto

kintouri

kipu

kiran

kirdar

kirdarlı

kirdarsız

kirdarsızlıq

kirdəkeş

kırtıl

kis

kisbənd

kisvət

kitabət

kitabfüruş

kitabfüruşluq

kitabi

kizb

kleopatra

kleyn

klimatoterapiya

kliyent

kliyentli

kliyentsiz

kloaka

klovis

knesset

koalision

koban

kobzar

kolxida

kolizey

kollegium

kolomenka

koloşnik

komandos

kommentari

kommentarili

kommentarisiz

kommentator

kommunarka

kompozitor

kompozitorluq

kompton

konik

konk

konka

konti

konto-lora

kontorka

kontrol

kontrolçu

kontrolluq

kontrolsuz

kontrolyor

koordinasion

kop

kopal

kopyor

koridor

korner

kornet

koroğluhəngi (mus.)

korş

koş

koşar

koşitse

kotelok

kotur

koy-san

köhnənaxçıvanı (mus.)

köməkdar

köməkdarlıq

köməkkeş

köməkkeşlik

köşəbaşı

kraxmal

kraxmallama

kraxmallamaq

krakovyak

kramer

kranets

kreml

kreol

kretin

krevette

krevo

krio

krişna

kritli (-lər)

krivosipin

kromanyon (-lar)

kromvell

kruzeyro (pul vahidi)

ksantorreya

kubatura

ku-kluks-klan

ku-kluks-klançı

kuna, pul

kupelyasiya

kurkum

kurosio

kursovka

kurumçi

külah

külahduz

külxan

külxar

kümdar

kümdarlıq

kündəgir

künfəyəkün

künh

künhünəvarma

künyə

kürd-ovşarı (mus.)

kürd-şahnaz (mus.)

kürium

küstax

küstaxlıq

küştü

küvet

kvadratik

kvadriqa

kvantaliani

kvattroçento

kvazimodo

 

                                                          Terminlər və sahəvi sözlər

kabeltov

kabloqram

kabotaj

kadans

kadensiya

kaxeksiya

kalamin

kalamit (-lər)

kaldera

kaleydofon

kalibrometr

kalifornium

kaliptra

kallipeltis

kallistefus

kallus

kalomel

kalorifer

kalorizator

kalseks

kalsiferol

kalsikloppapit

kalsina

kalsit

kalvil

kambi

kameral

kameralistika

kampanila

kampolon

kandel

kanifol

kansona

kansonetta

kantabile

kantele

kantilen

kanton

kaolin

kaolinit

kap

kapilyar-xovlu

kapital-funksiya

kapotaj

kaprolaktam

kapsul-bəbək

kaptaj

kaptaks

kaptal

kaptenarmus

karbamid

karbazol

karbinol

karbofoks

karbokeramik

karboksil

karboksilat

karbol

karbolin

karbolit

karbolka

karbonado

karbonari (-lər)

karbonil

karboplastika

karborund

karbosikl

karbromal

karbunkul

karbürasiya

kardiazol

kardioid

kariatid

kariokinez

karioqamiya

karioqram

karioqramiya

kariolimfa

kariolizis

kariomembran

kariopiknoz

karioplazma

karioreksis

kariosfera

kariosistematika

kariotip

kariya

karlist

karmelit

karmin

karnallit

karnotit

karnotsikl

karotaj

karotinoid

karpinskiit

karpologiya

karr (-lar)

karst

kartometr

kartometriya

kartomidor

kassiterit

kastanyet

katabolizm

katagenez

katalektik

katalepsiya

katalitik

kataral

katatoniya

kateder-sosializm

katexin

katexizis

katexu

katetometr

kation

kationit (-lər)

katodarxası

katodofon

katodyanı

kaulerpa

kaulifloriya

kauper

kaustik

kaustobiolit (-lər)

kauzalgiya

kavalerqard

kaverna

kavernaölçən

kavernaölçmə

kavernoqram

kavernometr

kavernometriya

kavernotomiya

kazuar

keç

keçici-sabit

kefalometriya

kembri

kenotron

keramzit-beton

kerargirit

keratoplastika

kermet

kersantit

kesson

keten

keton (-lar)

ketoturşu

ketoza

kev

kəllə-onurğa

kəllə-peysər

kəllə-udlaq

kianit

kiçikmolekullu

kil

kiloamperlik

kilocoulluq

kiloomluq

kiloparsek

kilopaskal

kilosten

kilvater

kimbangizm

kimberlit

kinematik

kinematika

kinestezik

kinetostatika

kinooptika

kinoplazma

kinovar

kladodi

kladofora

kladogenez

kladoniya

klapeyron

klerk

kleruxiya

kleystoqamiya

klif

klinker

klipart

kliper

klirens

klirinq

klistran

klitor

klivaj

kliver

klupp

knext

koaksial

koaquloqraf

koaquloqram

koaqulyant (-lar)

koaqulyasiya

koaservasiya

kobol

koersitiv

koherent

koherentlik

koheziya

kokainizm

kokil

koksid

koksidioz

koksinellid (-lər)

koksit (-lər)

kokslaşan

koqnitiv

kolçedan

kolibakterioz

kollayder

kollimator

kollinear

kollodium

kolloidlik

kolloksilin

kollüvium

kolometrik

kolonat

koloratur

kolumbit

kolyuriya

komendor

komintern

komitent

komma

kommendasiya

kommensal

kommensalizm

komplanar

kompleksonometriya

komplementar

komplementarlıq

kompozit

komprador

komtometr

kondilus

kondilusarası

kondilus-diz

kondilusüstü

kondilusüstü-çıxıntı

kondominium

kondor

kondotyer

konduktometriya

konform

konformasiya

konxiologiya

konxoid

konidi

koniferin

konikonxi

konkistador

konkordat

konkrement

konkresiya

konqruyent

konqruyentlik

konnetabl

konosament

konpensator

konsertino

konsistometr

konsistoriya

konsol

konsonans

konsorsiya

konsort

konstant

konstantan

kontaktölçən

kontinual-genetik

kontinuum

kontokorrent

kontrabarometr

kontrafaqot

kontragent

kontragentlik

kontraksiya

kontraktura

kontralto

kontramarka

kontraseptiv

kontrasiqnatura

kontrfors

kontrforslu

kontribusiya

kontroktava

kontrol-ölçü

kontrvariant

konulyari

konunq

konurbasiya

konus-yan

konveksion

konveksiya

konvektor

konvet

konyuksiya

konyuqasiya

konyuqat

konyunktiv

konyunktiva

kooptasiya

koordinat-içyonma

koordinat-içyonuş

koordinatoqraf

koordinatölçmə

kopolimer

kopulyasiya

korda

kordait (-lər)

kordiyerit

kordon

korinebakterioz

korinebakteriya

korinozomoz

koriolis

kormofit

koronometr

koronovirus

korporant

korporativizm

korrelyasiya

korrelyat

korrelyativ

korrelyativizm

korrelyativlik

korsakov (sindromu)

korsar

kortaderiya

kortes

kortikosteroid

kortikotropin

kortin

kortizon

kortospan

kosmonim

kosmoviziya

kostioz

kostiya

koşi

koşi-riman

kotlassiya

kotter

kovalent

kovellin

koyne

köksdaxili

köndələn-arxa

köndələn-tin

körpücük- məməyəbənzər

körpücük-dilaltı

körpücük-döş

kranioloji

kraniometr

kraton

kreasionizm

kremalyer

kren

kreolin

kreozot

kretinoid

krezol

krinolin

kriofil

kriofit

kriogen

kriohidrat

kriomaqnit

kriosar

kriotəsir

kriotron

kripteya

kripto

kriptoiqlim

kriptolemus

kripton

kriptonlu

kriptoradiometr

kriptostomat (-lar)

kristalhidrat

kristallogeniya

kritisizm

kromlex

kronqlas

kronos

ksantofil (-lər)

ksantogenat

ksantopsiya

ksenofont

kseroderma

kserofil (-lər)

kseromorfizm

ksilem

ksilo

ksiloqrafik

ksilol

ksilolit

ktenofor

kubanit

kuçerov

kula

kulman

kulonometr

kulonometriya

kulon-volt

kulturfitosenoz

kumarin

kumol

kumulyasiya

kumulyativ

kunninqamiya

kupaj

kupelləmə

kupfer

kuprit

kurare

kurçatovium

kurtaj

kurtuaz

kurvimetr

kürək-bel

kürək-dilaltı

kürək-körpücük

kürək-nəfəsborusu

kvadr

kvadrafonik

kvadrant

kvadrantid

kvadratrisa

kvadrat-yuva

kvadrilyon

kvadrirem

kvadrivium

kvadrupol

kvaker

kvantil

kvantitativ

kvantor

kvark (-lar)

kvarta

kvarteron

kvaternion

kvazaq

kvazar

kvazi

kvazigeoid

kvaziməhkəmə

kvazioptika

kvazistasionar

kvazizərrəcik

kverşlaq

kvestor

kvietizm

kvinta

kvintal

kvintil

kvintilyon

kvirinal

 

                                                           Səslər və onlara dair lüzumsuz səs hallanmaları

kəhildəmə

kəhildəmək

kəhildəyə-kəhildəyə

kəhilti

kəhiltili

kikildəmə

kikildəmək

kikildənmə

kikildənmək

kikildətmə

kikildətmək

kirtildəmə

kirtildəmək

kiş

küş

küşüldəmə

küşüldəmək

küşültü

küyüldəmə

küyüldəmək

küyüldəşmə

küyüldəşmək

küyültü