İ

                                                           “İ” hərfi

iclasçı

iclasçılıq

icmaltutan

icmaltutma

icmalyazan

icmalyazma

içici

içicilik

içindənyanan

içindənyanma

içiyanan

içiyanma

içkiçi

içkiçilik

idxalıəvəzləmə

iflasedən

iflasetmə

iflasolan

iflasolma

iflictörətmə

iftaradəvət

iftaradəvətli

iftaradəvətlilik

ixtilafyaradan

ixtilafyaratma

iqliməuyğunlaşma

ilişmə-sürtüşmə

ilişmə-sürüşmə

ilqarınadüz

ilqarınakəm

iməcietmə

iməcigetmə

imlaçı

infeksiyadaşıma

infeksiyagəzdirmə

informasiyavermə

informasiytoplama

informasiytoplayan

inhisarçılıqetmə

inhisarçıolma

insansayma

intriqasalan

intriqasalma

ipə-sapagəlmə

ipucuvermə

irəşmə-dirəşmə

iriçiçəklilik

iridənlilik

irigövdəlilik

irigözlülük

irihəcmlilik

irihissəli

irihüceyrəli

irikasacıqlı

irikəltənli

iriköklülük

işım-işımişıldama

işım-işımişıldayan

itaətkarolma

itağız

iynəbatırıcı

iynəbatırma

iynə-biz

iynəburun

iynəburunlu

iynəsancma

iynətutan

iynəvarılıq

iyvarılıq

 

                                                           Söz hallandırmaları

ikiağızlı

ikiatlı

ikiayaqlıq

ikibacılı

ikibarabanlı

ikibarmaqlı

ikibaşa

ikibaşlıq

ikibaşlıqlı

ikibaşlılıq

ikibədənli

ikiboğazlı

ikiborulu

ikiboyunlu

ikibölgülü

ikibölməli

ikibucaqlı

ikibuynuz

ikibuynuzlu

ikicamışlı

ikicəbhəli

ikicəhətli

ikicərgə

ikicərgə-ikicərgə

ikicərgəli

ikicərgəlik

ikicərgəlilik

ikicığırlı

ikicilovlu

ikicinsiyyətli

ikicinsiyyətlilik

ikicinsli

ikicinslilik

ikiçarxlı

ikiçatılı

ikiçevrəli

ikiçəyirdəkli

ikiçəyirdəklilik

ikiçıxışlı

ikiçubuqlu

ikidamalı

ikidamarlı

ikidarvazalı

ikidayaqlı

ikidekadalıq

ikidə-birdə

ikidəfəlik

ikidən-birdən

ikidərəcəli

ikidəstəli

ikidibli

ikidilli

ikidillilik

ikidiskli

ikidişəkli

ikidişli

ikidivarlı

ikidodaqlı

ikidorlu

ikidüymə

ikidüyməli

ikielektrodlu

ikienişli

ikievcikli (-lər)

ikievciklilik

ikievli

ikievlilik

ikiəllialan

ikiəllialma

ikiəlligörüşən

ikiəlligörüşmə

ikiəllitutan

ikiəllitutma

ikiərli

ikiərlilik

ikiəsaslı

ikiəsrlik

ikiətəkli

ikifamiliyalı

ikifikirli

ikifikirlilik

ikifokuslu

ikigavahınlı

ikigedişli

ikigirişli

ikigövdəli

ikigöyərtəli

ikigöz

ikigözlü

ikigüvənli

ikigüzgülü

ikihaçalı

ikihakimli

ikihakimlilik

ikihökumətli

ikihökumətlilik

ikihörgülü

ikihörüklü

ikihürgüclü

ikixanımlı

ikixətli

ikiiçlikli

ikiilçi

ikiilçilik

ikiillik

ikiilliksiz

ikiinəkli

ikiiynəli

ikikameralı

ikikanallı

ikikaskadlı

ikikeçidli

ikikeçili

ikikəsimli

ikikiloqramlıq

ikikilometrlik

ikikomplektli

ikikomponentli

ikikontaktlı

ikikonturlu

ikikonuslu

ikikorpuslu

ikiqadaqlı

ikiqanadlı

ikiqapılı

ikiqatlı

ikiqazanlı

ikiqəpiklik

ikiqıçlı

ikiqılçıqlı

ikiqiymətli

ikiqollu

ikiqruplu

ikiqütblü

ikilampalı

ikiləçəkli

ikiləpəlilik

ikiləşə-ikiləşə

ikiləşmiş

ikilətmə

ikilətmək

ikiləyə-ikiləyə

ikiləyici

ikilingli

ikilövbərli

ikilüləli

ikimahmızlı

ikimaqnitli

ikimanatlı

ikimanatlıq

ikimayeli

ikimembranlı

ikimetrlik

ikiməftilli

ikiməhsullu

ikimənalılıq

ikimənzilli

ikimərkəzli

ikimərtəbə

ikimərtəbəli

ikimil

ikimilli

ikimövqeli

ikincidərəcəli

ikincili

ikincisiz

ikinikahlı

ikinikahlılıq

ikinoxtalı

ikinövbəli

ikinövcülük

ikinövçü

ikinövlü

ikiobyektli

ikioxlu

ikiordenli

ikioynaqlı

ikiölçülü

ikiövrətli

ikirotorlu

ikisaatlı

ikisaatlıq

ikisaçlı

ikisaitli

ikisalonlu

ikiövrətlilik

ikipalatalı

ikipanelli

ikipartiyalı

ikipartiyalılıq

ikipaylı

ikipəncəli

ikipəncərəli

ikipərli

ikipilləli

ikipilləlik

ikiprizmalı

ikiprizmalılıq

ikiproqramlı

ikipudluq

ikirəqəmli

ikirəngli

ikirənglilik

ikiromanlı

ikisamitli

ikisaplı

ikisarılı

ikiseksiyalı

ikiseqmentli

ikisevgili

ikisevgililik

ikisəslilik

ikisifətli

ikisifətlilik

ikisilindrli

ikisimli

ikisimmetriyalı

ikisinifli

ikisinili

ikisinilik

ikisıralı

ikisıralılıq

ikisobalı

ikisürətli

ikisütunlu

ikişahılıq

ikişaşkalı

ikişəkilli

ikişər-ikişər

ikişpindelli

ikişüalı

ikitaclı

ikitağlı

ikitarlalı

ikitavrlı

ikitelli

ikitezlikli

ikitəbəqəli

ikitəkərli

ikitərkibli

ikitərtibli

ikitilli

ikitinli

ikitirəli

ikitirəlilik

ikitirli

ikitonluq

ikitorlu

ikitutaqlı

ikiuclu

ikiulduzlu

ikiülgüclü

ikiüzlücəsinə

ikiüzlü-ikiüzlü

ikiüzlülüklə

ikiüzvlü

ikivalentli

ikivannalı

ikivımpelli

ikivoltlu

ikiyamaclı

ikiyanlı

ikiyarımperiodlu

ikiyarpaqlı

ikiyelkənli

ikiyerli

ikiyollu

ikiyumurtalı

ikiyuvacıqlı

ikiyuvalı

ikiyüzlüklü

ikizirvəli

ikizoğlu      

ikizonalı

ikizopalı

 

 

                                                           Əcnəbi sözlər və adlar

iadə

ibadətxana

ibarəpərdaz

ibn

ibraz

ibrə

ibrətxana

ibriq

ibtida

ibtila

icab

icarənamə

icazənamə

icmalən

icrət

icrətlə

ictihad

ictinab

idraki

ifliczədə

ifna

ifraq

iğfal

ixlas

ixlaskar

ixlaskarlıq

ixlaskeş

ixlaskeşlik

ixlasla

ixtilal

ixtilalçı

ixtilat

ixtilatçı

ixtisarən

ixtiyarat

ikimotorlu

ikmal

ikrametmə

iktifa

iqbalıkəm

iqbalıkəmlik

iqdam

iqdamat

iqna

iqrari

iqrarsız

iqta

iqtiza

iqtizasınca

ilələbəd

illüzion

iltica

ilticaçı

ilticalıq

iltimasçı

iltisaqi

iltisaqilik

ima

imtizac

inabət

incəgülü (mus.)

inhilal

inhina

inhiraf

inhitat

inhizam

inkari

inkisar

inkvizision

inqiraz

insangiriz

instrumentovka

interfaks

internasionalist

intervü

intiba

intiha

intixab

intixabi

intiqallı

intima

intişar

inziva

iradət

irəvançuxuru (mus.)

irsal

irsal-mərsul

irşad

irzsiz

isabət

isbati-vücud

isfəndan

islahpəzir

islahpəzirlik

ismi-cəm

ismi-əsas

ismi-əzəm

ismi-xas

ismi-şəb

ismi-şərif

ispanka

ispolkom

israili

issız

issızca

issızlıq

istiarə

istihalə

istimdad

istirahətgah

istirham

istisqa

istorioqraf

istorioqrafik

istorioqrafiya

işkəmbə

iştibah

iştibahla

iştihab

iştiyaq

itmam

ittifaqən

ittihad

ittihadçı

ittihadla

iycal

izdiyad

izhari-məhəbbət

izhari-nifrət

izhari-təşəkkür

izzəti-nəfs

izzəti-şərəf

 

                                                          Terminlər və sahəvi sözlər

ideoqrafiya

ideoqram

ideomotor

idioxromatik

idiolekt

idioplazm

idiosinkraziya

idiotiya

ixtiofauna

ixtioqraf

ixtioqrafiya

ixtioz

ikiəvəzli

ikonoskop

iks-şüalar

ikt

illüminat (-lar)

imbesillik (tibb.)

immunogenetik

immunogenlik

immunokimya

immunokimyəvi

immunopatalogiya

implementasiya

implikasiya

imsi

inbridinq

indeterminist

indeterminizm

indikatris

indiqoid

indium

indoksil

indol

indossament

indossant

indossat

induksion

inersiyal

infauna

infiltrativ

inflyasion

informosom

inhalyatori

inhibitor

inhibitorlu

inklinator

inklinometr

inklinometriya

inkorporasiya

in-kvarto

innervasiya

insektari

insektisid (-lər)

insirafi

insirafilik

insolyasiya

instalyasiya

inteqrativ

intendant

intendantlıq

intensifikator

interferensiya

interferometr

interfeys

intermediat

intermesso

interoreseptor (-lar)

interviziya

intramolekulyar

introduksiya

intrubasiya

invar

iprit

iridium

 

iridodiaqnostika

irimolekullu

iriodiaqnostika

iriodistika

irit

irriqasiya

irriqator

istidəyişdirən

istilikdəyişdirmə

istilikdəyişmə

istilikkeçirici

istiliktörədən

istiliktörədici

istilikuducu

işıqötürücü

iterasiya

ittrium

izadrin

izobar (-lar)

izoelektrik

izoxət

izoxorik

izoqamet

izol

izoleysin

izomaqnit

izoməsamə (-lər)

izomorfizm

izonitril (-lər)

izooktan

izopren

izopropil

izosillabizm

izoterm (-lər)

izotermik

izotonik

izotoniya

 

 

                                                           Səslər və onlara dair lüzumsuz səs hallanmaları

dair lüzumsuz

hallandırmalar

inqa

inqa-inqa

inqalama

inqalamaq