X

                                                           “X” hərfi

xaçvarılıq

xalçauzadan

xallaşmaq

xalturaedən

xalturaetmə

xamıtqıç

xamıtqıçlı

xamıtqıçlılıq

xan-xan

xapdan

xaşalqarınlıq

xatakarlıqedən

xatakarlıqetmə

xatakarolma

xatircəmliketmə

xəlbirəbənzərlik

xəlbirəoxşarlıq

xəlbirvarılıq

xəmir-xəşiletmə

xəmir-xəşilolma

xəmirləşmək

xəncərəbənzərlik

xəncərəoxşarlıq

xəncərvarılıq

xəngəl-xəngəl

xəngəlləmə

xərcə-borcadüşən

xərcə-borcadüşmə

xərçəngəoxşarlıq

xərçəngyemə

xəspuşlama

xəspuşlamaq

xətircəmedən

xətircəmetmə

xətircəmlikalma

xətircəmolan

xətircəmolma

xətirxoşetmə

xəyalçı

xəyalçılıq

xəzinəaxtarma

xidmətindədurma

xidmətsevən

xidmətsevmə

xislətixoş

xislətisərt

xoxdanqorxan

xoxdanqorxma

xoxedən

xoxetmə

xoxgələn

xonçavarılıq

xordabucaqölçən

xoruzbanısayağı

xoruzburaxma

xoşagedən

xoşagedənlik

xoşam-xoşam

xoşdil

 

xoşdilli

xoşdillik

xoşdillilik

xoşəxlaq

xoşəxlaqlı

xoşəxlaqlıq

xoşəxlaqlılıq

xoşətir

xoşətirlik

xoşətirlilik

xoşgeniş

xoşgörkəm

xoşgörkəmlik

xoşgörkəmlilik

xoşgülüş

xoşgünlülük

xoşxət

xoşləhcə

xoşnudsuzluq

xoşsima

xoştam

xoştamlılıq

xurd-xəşiletmə

xurd-xəşilolma

xurtdüşmə

xuşgəbarçı

xuşgəbarçılıq

xüsusi-elit

xüsusi-seçmə

 

 

                                                          Əcnəbi sözlər və adlar

xabi-qəflət

xah

xahnəxah

xainanə

xak

xalazadə

xamuşan

xançobanı (mus.)

xanə

xanəxərab

xanənişin

xarakteristika

xarəzmi (mus.)

xariciyyə

xaricsegah (mus.)

xaşak

xatakün

xatimə

xavəran (mus.)

xəcilanə

xədəmə

xədəng

xəlayiq

xələldar

xələldarlıq

xəlic

xəlvətgah

xəmirgir

xəmirgirlik

xəndan

xəndə

xərabat

xərabati

xərc-məsarif

xərəkdar

xərəkdarlıq

xəspuş

xəspuşluq

xətaşünas

xətərnak

xətirxah

xəttü-xal

xəvas

xəyyat

xidmətgər

xilafi-adət

xilafi-qanun

xilafi-siyasət

ximer

ximə

ximəgah

ximə-ximə

xınanəhan

xirqəpuş

xitabnamə

xodul (bot.)

xorist

xoşab

xoşahəng

xoşahənglik

xoşbu

xoşbuluq

xoşxan

xoşxatir

xoşkəlam

xoşməzac

xoşməzaclıq

 

xoşnəvis

xoşnəzər

xoşnud

xoşnudluq

xoşru

xoştəb

xoy

xoylu

xu

xub

xubluq

xubru

xud

xudanəkərdə

xudkam

xudkamlıq

xunfəşan

xunfəşanlıq

xunxar

xunkar

xurşid

xuşgəbar

xuşgəbarçı

xuşgəbarçılıq

xuşgəbarfüruş

xutor

xutorlu

xülaseyi-kəlam

xüləfa

xülq

xülus

xüms

xüms-zəkat

 

 

                                                           Terminlər və sahəvi sözlər

xalkantit

xalkopirit

xalkozin

xalsedon

xarakteroqraf

xemilüminessensiya

xemoreseptor

xemosintez

xemosorbsiya

xemotaksis

xemotronika

xemotropizm

xinon

xionosfer

xitin

xlamidobakteriya

xlamidomonada

xlamidospor (-lar)

xloral

xloramin

xlorasetofenon

xloraseton

xlorat

xlorbenzol

xlorella

xlorid

xlorin

xlorit (-lər)

xlorkarbonat

xlorkauçuk

xlormetan

xlornaftalin

xloroplast

xlorotil

xloroz

xlortetrasiklin

xlorvinil

 

xolangit

xondrit (-lər)

xorda

xoreya

xorum

xromatik

xromatizm

xromit

xrom-karbid

xrom-molibden

xromolitoqrafiya

xromoplast (-lar)

xromoradiometr

xronoksimetr

xronoqrafik

xronometrik

xronoskop

xronoskopik

 

 

                                                          Səslər və onlara dair lüzumsuz səs hallanmaları

xar-xar

xar-xur

xarıldama

xarıldamaq

xarıldaşma

xarıldaşmaq

xarıldatma

xarıldatmaq

xarıltı

xarıltılı

xarıltısız

xart

xartaxart

xart-xart

xartıldama

xartıldamaq

xartıldanma

xartıldanmaq

xartıldatma

xartıldatmaq

xartıltı

xartıltılı

xartıltısız

xartlatma

xartlatmaq

xıp

xırç

xırçaxırç

xırç-xırç

xır-xır

xırıl-xırıl

xırıp

xırıpaxırıp

xırıp-xırıp

xırp

xırpaxırp

xırp-xırp

xırpıldama

xırpıldamaq

xırt

xırtaxırt

xırt-xırt

xırt-xırtla

xırt-xurt

xırtıldama

xırtıldamaq

xırtıltılı

 

xırtıltısız

xıs

xısaxıs

xıs-xıs

xısıldama

xısıldamaq

xısıldaşma

xısıldaşmaq

xısıltılı

xısıltısız

xışaxış

xışaxışla

xışaxışlı

xış-xış

xışıltılı-xışıltılı

xışırtı

xışırtılı

xışırtısız

xort

xortaxort

xort-xort

xurdhaxurd

xurd-xurd