H

                                                          “H” hərfi

ha

haça-paçalanma

haça-paçalanmaq

haça-paçalıq

haçayabənzərlik

hafizsizləşmə

hafizsizləşmək

hafizsizlik

hakerliketmə

hakimliketmə

hakimolma

haldan-haladüşən

haldan-haladüşmə

hal-əhvaltutan

halqavarılıq

halvaqatan

halvaqatma

halvaqoyan

halvaqoyma

halvayaxan

halvayaxma

halvayayan

halvayayma

halvayemə

halvayeyən

haşan-kaşan

haşan-kaşanlı

havametr

havaüfürmə

havlama

havlamaq

havlatma

havlatmaq

hay-haraysalma

hayıl-mayıletmə

hayıl-mayılolma

hayıltı

hayıltılı

hayıltısız

he-he

hesabaparma

hesabdansilmə

 

hesabınıbilmə

heyvansifət

heyvanyetişdirən

heyvanyetişdirmə

heyvərələmə

heyvərələmək

heyvərələnmə

heyvərələnmək

heyvərələşmə

heyvərələşmək

həddi-büluğluq

hədəfgöstərmə

hədiyyəyığma

həfçiləşmə

həfçiləşmək

həkimdənsonralıq

həmqulluq

hənək-mazaq

hən-hün

hərarətəmöhkəm

hərarətəmöhkəmlik

hərdə-hürdə

hərfçapedən

hərfi-hərfinə

hərifbilmə

hərifsayma

hərzəçənə

hərzəçənəlik

hərzəçi

hərzəçilik

həvəsəgələn

həvəsəgəlmə

həvirəgəlmə

həyataqayıtma

həyatdangetmə

həyatdanköçmə

həyatəmələgəlmə

həyatvermə

həzmetmə

hıçqırma

hif

him-cimlədanışma

 

himləşib-cimləşmək

hırnaşma

hırnaşmaq

hırt-hırtsalma

hopdemə

hoplama

hoplamaq

hoplanma

hoplanmaq

hoplatma

hoplatmaq

hoppanıb-aşma

hoppanıb-aşmaq

hoppanıb-qaçma

hoppanıb-qaçmaq

hoppanıb-yıxılma

hoppanıb-yıxılmaq

hoppulma

hoppulmaq

höcətliketmə

höcətolma

hölləşdirmə

hölləşdirmək

hönkürüb-

hönkürüb-hıçqırmaq

höt-hötündəqalma

hurraylama

hurraylamaq

huşyarcasına

hüduddaş

hündürlükölçmə

hürriyyətbazlıq

hürufatölçən

hürüb-mırıldama

hürüb-mırıldamaq

hütüldəmə

hütüldəmək

hüzrəgetmə

hüzuragələn

hüzuragəlmə

hüzurdaduran

hüzurdadurma

 

                                                         Əcnəbi sözlər və adlar

hacətxana

hafiz

hafizlik

hail

haiz

hakəza

haqnaşünas

haqnaşünaslıq

haqşünas

haqşünaslıq

hala

halalzadə

haləti-ruhiyyə

hamil

hapçı

haşa-lillah

haşiyənişin

hatif

havasat

havi

haydut

haydutluq

hazır-amadə

hazır-amadəlik

hesabi

hesabilik

heydarı (mus.)

heyratı (mus.)

heyrətbəxş

heyvagülü (oyun havası)

heyz

həbbə

həbib

həcvgu

həcvguluq

həcviyyat

həcviyyə

həftbecər

həkəm

həqir

həqiranə

həqir-həqir

həqqani

həqqaniyyət

həqqüqədəm

həllac

həlləmək

həmağuş

həmdərs

həmdərslik

həmə

həmhəmə

həmhüdud

həmxana

həmxanalıq

həmiyyət

həmiyyətlə

həmiyyətli

həmiyyətsiz

həmqədəh

həmləvər

həmmərz

həmmərzlik

həmnişin

həmrah

həmrahlıq

həmsayə

həmsaz

həmsazlıq

həmsin

həmzə

həmzəli

həna

həng

həngam

hənuz

həp

hərbə

hərbiyyəçi

hərbiyyəçilik

hərbiyyəli

hərçi

hərdəm

hərfən

hərfiyyən

hərf-rəqəm

həsb-hal

həsrətkeş

həşəm

həşəmətlə

həşəmətlilik

 

həşəmətməab

həşr

həştad

həştadca

həştad-həştad

həştadillik

həştadıncı

həştadyaşlı

həvadis

həvali

hicaz (mus.)

hicrankərəmi (mus.)

hidroenergiya

hidrometrist

hifzüssəhhə

hilali

hilali-əhmər

himayəkar

himayəkarlıq

homerid

hospitalizasiya

höccə

höcətkar

höcətkarlıq

hökm-fərma

hökmi-qəza

hörmətən

hörmətkar

hörmətkaranə

hörmətkarlıq

hörmətkarlıqla

hu

huri-pəri

huri-pərizad

hurizad

hurizadə

hübab

hücumavər

hükəma

hülya

hümayun (mus.)

hüruf

hüseyni (mus.)

hüsnxidmət

hüsntəvəccöh

 

 

                                                         Terminlər və sahəvi sözlər

hafnium

halofit (-lər)

haloid (-lər)

harmalin

harmatan

hec

hecer

hecinq

hedonizm

heksaedr

heksaqonal

heksavit

heksod

heksoxloron

hektoqrafik

hektoqram

hektolitr

hektometr

hektometrik

hektopaskal

hekzametr

helikon

helioenergetika

heliokompleks

heliokopterçilik

helioqravüra

helioqurğu

helioquruducu

heliometr

heliosentrik

heliosentrizm

helioskop

heliostat

heliotexnik

heliotexnika

helioterapiya

heliotrop

heliotropizm

heliport

helium-neon

helmintoloji

hemafit

hematit

hematoblast

hematogen

hematokokk

hematometr

hemodinamika

hemofilik

hemoqram

hemolimfa

hemosorbsiya

hemotoraks

henri

henrimetr

heptod

heraldik

herbisid

hermenevtika

heteroatom

heterodin

heteroepitaksiya

heterogen

heterogenez

heterogenlik

heteroxrom

heterokeçid

heteromorfoz

heteroplastika

heteroseksualizm

heterosərhəd

heterosfer

heterotopiya

heterotransplantasiya

heterozis

het-trik

hidradenit

hidradenokarsinoma

hidrant

hidratasiya

hidrazid

hidrazin

hidremiya

hidroaeromexanika

hidroakustik

hidroakustika

hidrobioloji

hidrobur

hidrodinamik

hidrodinamika

hidroelektrik

hidroenergetika

hidrofil

hidrofiliya

hidrofit

hidrofiziki

hidrofob

hidrofobiya

hidrofobluq

hidrogeneza

hidrogensiz

hidrogeoloji

hidroid

hidroin

hidroinkubator

hidroinşaatçı

hidroionizator-səpələyici

hidrokarbonat

hidrokauçuk

hidrokimyəvi

hidrokortizon

hidroksid

hidroksil

hidrokütlə

hidroqrafik

hidroquraşdırıcı

hidrolabillik

hidrolabirint

hidrolaza

hidrolimfa

hidroliz

hidrolizin

hidromaniya

hidromexanik

hidromexanika

hidromexaniki

hidromexanikləşdirmək

hidromexanizasiya

hidromexanizator

hidromeningit

hidrometallurgiya

hidrometr

hidrometrik

hidromineral

hidromonitor

hidromufta

hidronasos

hidronefroma

hidronefroz

hidronevmatoz

hidronim

hidropat

hidropatik

hidropatiya

hidroperikard

hidroperikardit

hidropon

hidroponika

hidroporşen

hidroporşenli

hidropotensial

hidrops

hidroseparator

hidrosilindr

hidrostatika

hidroterapik

hidroterpen

hidrotoraks

hidrotransformator

hidrotropizm

hidroturbin

hidrovelosiped

hidrozol

hifema

hifillin

hifomikoz

hifomiset

hiqresteziya

hiqrin

hiqroqraf

hiqroma

hiqrometr

hiqrometriya

hiqroparesteziya

hiqroskop

hipaforin

hipalgeziya

hipalgiya

hipallelomorf

hiperadipoz

hiperdaktilizm

hiperdiploidlər

hiperemezis

hiperemiya

hiperergiya

hipokapiya

hipokineziya

hipoqlikemiya

hipolaktaziya

hipomastiya

hipomenoreya

hipomneziya

hipomor

hipopatiya

hipopiqmentasiya

hipopion

hiperadrenalinemiya

hiperadrenalizm

hiperakuziya

hiperalkoqolemiya

hiperamilazuriya

hiperasid

hiperasidlik

hiperbarik

hiperbilirubinemiya

hiperbraxisefaliya

hiperbuliya

hiperdaktiliya

hipergeneziya

hipergenitalizm

hiperhaploid

hiperhemoqlobinemiya

hiperhidratasiya

hiperhidropeksiya

hiperhidroz

hiperimmun

hiperimmunizasiya

hiperkaliemiya

hiperkalsiemiya

hiperkalsinuriya

hiperkapiya

hiperkeratoz

hiperqalaktoziya

hiperqammaqlo-bulinemiya

hiperqanadizm

hiperqlikemik

hiperqlikemiya

hiperqlobulinemiya

hiperonlar

hiperterapiya

hipertrofiya

hipervaksinasiya

hiperventilyasiya

hipervolemiya

hipobarizm

hipobioz

hipoblast

hipobuliya

hipodaktiliya

hipoderma

hipodermit

hipohidroz

hipoinsulizm

hipoplaziya

hipopoloid

hipoptializm

hiporefleksiya

hiposulfit

hipotalamik

hipotenuz

hipotermiya

hipotoniya

hipotrofiya

hipovariya

hipovolemiya

hirokompas

hiromaqnit

hiroskop

hirotrop

histerezis

histerometr

histeropeksiya

histeroptoz

histidaza

histidin

histofiziologiya

histogenez

histoqram

histon

histonuriya

histoplazmin

hodoqraf

holmium

holonom

homeopolyar

homeostaz

homofon

homofoniya

homogen

homokeçid

homomərkəzli

homomorfizm

homoplastika

homopolyar

homosentrik

homotipik

homotransplantasiya

homotransplantat

homoziqot

hopper

hopper-dazator

humifikasiya

humifikator

humin

humofos

humus

 

                                                        Səslər və onlara dair lüzumsuz hallandırmalar

haf-haf

hafıldama

hafıldamaq

hafıltı

haflama

ham

ham-ham

hap

hart

hav

hav-hav

hav-havlama

hav-havlamaq

hav-havlatma

hav-havlatmaq

havlama

havlamaq

havlatma

havlatmaq

hayıltı

hayıltılı

hayıltısız

hıqq

hım

hırt

hırt-hırt

hiş

hiş-hiş

hiş-hişləmə

hiş-hişləmək

hiş-hişlənmə

hiş-hişlənmək

hişlənmə

hişlənmək

hişlətmə

hişlətmək

hm

hmıldama

hmıldamaq

hmıldanma

hmıldanmaq

ho-ho

hoqquldama

hoqquldamaq

hoppuldama

hoppuldamaq

hort

hortuldama

hortuldamaq

hortultu-hurtultu

hoş

hoşa

hoşa-hoşa

hoş-hoşlama

hovxurtma

hovxurtmaq

huy

hütüldəmə

hütüldəmə