G

                                                          “G” hərfi

gendəduran

gendədurma

gendəqalan

gendəqalma

gendənbaxan

gendənbaxma

gendənvuran

gendənvurma

genəbənzərlik

gengötürümlü

geriyədönənlik

geyiş

gəbəuzadan

gəmişdirilmə

gəmişdirilmək

gəncporit

gərdəkdənçıxarma

gərdəkdənçıxma

gərdişedən

gərdişetmə

gətir-götür

gətir-qaytar

gəzintiyəçıxan

gəzintiyəçıxma

gəzmələrdənolma

gəzmələrdəntutma

gicbaş

gicbaşı

gicbaşlı

gicbaşlılıq

gicbeyin

gicbeyinlik

gicəmə

gicəmək

giciyitutma

gilabıalan

gilabısatan

gipsəbənzərlik

gipsəoxşarlıq

girdəndüşmə

girdəndüşmüş

girici

girincdüşən

girincdüşmə

girincqalan

girincqalma

girincolma

 

gonbulqarınlı

gonbulqarınlılıq

gorbagorolan

gorbagorolma

gorbagorolmuş

göbəkyazan

göbəkyazma

göbələkbaş

göbələkbaşlı

göbələkboy

gödəkkömür

gödəkkömürlü

gödəkpaça

gödəktük

gödərək-gödək

gölvarılıq

gömrükdənkeçən

gömrükdənkeçmə

gömrükdəsaxlanan

gömrükdəsaxlanma

görüb-eləmə

görüb-eləmək

görüşmə-öpüşmə

götürlənmə

götürlənmək

götürümdüşən

götürümdüşmə

götürümdüşmüş

götürüşmə

götürüşmək

gövdə-qazan

gövdəqucaqlama

gövdəqucaqlayan

gövdə-örtük

göydəmiri

göyəboy

göyərçini

göylüketmə

göyot

gözaydınlığıverən

gözaydınlığıvermə

gözbasan

gözbasma

gözçıxarma

gözçü

gözdağıolma

gözədəymə

 

gözəldanışan

gözəldanışma

göz-qaşedən

göz-qaşetmə

gözqırpma

göz-qulaqolan

göz-qulaqolma

gözoxşarlığı

gözsəyirtmə

gözucubaxan

gözucubaxma

gözübağlıcalıq

gözümçıxdıyadüşmə

gözümçıxdıyasalan

gözümçıxdıyasalma

gözvuran

gözvurma

gözyaşı-balıqqulağı

gurultuölçən

gurultuölçmə

gurultu-patırtı

güc-xoş

güclü-əlaqəli

güdazagetmə

güdazaverən

güdazavermə

gülbədənli

güləbutanlı

güləşirin

güləşüz

güləşüzlü

gülgöz

gülgü

gülləşmə

gülləşmək

gülüllü

gülümsərcəsinə

gülüşdoğurma

gümüşvarılıq

günbəzəbənzərlik

günbəzəoxşarlıq

günbəzvarılıq

gün-dirilik

güvədüşən

güvədüşmə

güzgüşəkillilik

 

                                                         Əcnəbi sözlər və adlar

gavuz

general-anşef

general-poruçik

geodezik

geodezist

geotermist

gerze

geya

gəbr

gəc

gəcxana

gəctəraş

gəctəraşlıq

gədazadə

gəlim (mus.)

gəlinatdandüşdü (mus.)

gəlinatlandı (mus.)

gəlulə

gəmiqaya

gəncəfə

gəncinə

gərçi

gərd

gərdanə

gərdaniyyə

gərdun

gərm

gərnuş

 

gəz

gibbs

gilandar

gilbert

gimnastyorka

gineya

gir

girami

giran

giranbaha

giranmayə

gireh

girəm

giriban

giriftarlıq

giriz

girland

girovdar

girovdarlıq

giryə

giryəbar

gistrion

giyah

gorgah

göft

göftar

göftügu

gövhərbar

 

gövhərkan

göycəgözəlləməsi  (mus.)

göyçəgülü (mus.)

gözəlləmə (mus.)

guş

gülabzən

gülbahar (ad)

gülbün

güləndam

gülgəz

gülgün

gülxana

gülkar

gülkarlıq

güllüqafiyə (mus.)

güllüşəşəngi (mus.)

gülrux

gülruxsar

gülsabah

gülşad

gülşənzar

gülüzar

gülüzarlıq

gümanaşək

güzariş

güzərgah

 

 

                                                         Terminlər və sahəvi sözlər

gebraizm

genmutator

geoakustika

geoantiklinal

geoballistik

geobarometr

geodinamik

geofaza

geofit (-lər)

geofon

geohidrodinamik

geoid

geokratik

geoloji-hidrogeoloji

geometr

geomor (-lar)

georadiokimya

georadiokimyəvi

geosinklinal

geotektonik

geotektonika

geotermal

geotermik

geotermika

geotermiya

geotermometr

geotropizm

geraniol

 

geriatriya

germanium

gerusiya

geştaltpsixologiya

getinaks

getit

geytonoqamiya

gezeng

gicgah-çənə

gicgah-qulaq

gicgah-yanaq

giqantopitek

ginandromorfizm

ginekomastiya

ginogenez

gipsoqrafik

gipsometrik

gipsometriya

gipsotermik

gipsotermometr

giro

giroaqreqat

giroazimut

girodinamika

girofezonans

girohorizont

girointeqrator

girokamera

 

girokompas

girolazer

giromaqnit

giromaqnitli

giroorbit

giroorbitant

girooriyentator

giropilot

giroplatforma

girosfer

giroskop

giroskopik

girostabilizator

girostatik

girosükan

giroşaqul

girotaxometr

giroteodolit

git

gözyaşı-burun

gözyaşı-əng

gözyaşı-xəlbir

gücləndirici-diskriminator

gücləndirici-fazainvertor

gücləndirici-məhdudlaşdırıcı

 

 

                                                         Səslər və onlara dair lüzumsuz səs hallandırmaları

gırt

goppuldama

goppuldamaq

goppuldatma

guhuldama

guhuldamaq

guhuldaşma

guhuldaşmaq

gumb

gumbadan

gumb-gumb

gumbhagumb

gumbuldama

gumbuldamaq

gumbuldatma

gumbuldatmaq

gumbultulu

gumbultusuz

gum-gum

gumur-gumur

gumurlanma

gumurlanmaq

gup

gup-gup

guphagup

gupp

guppadan

guppagup

gupp-gup

guppuldama

guppuldamaq

guppuldatma

guppuldatmaq

guppuldatmaq

guppultulu

guppultusuz

gurp

gurpadan

gurt

gurtagurt

gurtultu

gurtultulu

gurtultusuz

guruldayıcı

gurumguppaz

gurum-gurum

gurupp

guruppadan

guruppultulu

guruppultusuz

guvuldama

guvuldamaq

guvuldatma

guvuldatmaq

guvultu

guvultusuz

guyultu

guyultulu

guyultusuz

gümüldəmə

gümüldəmək

gümüldənmə

gümüldənmək