F

 

                                                          “F” hərfi

fağırlıqetmə

fağırolma

fahişəliketmə

fahişəolma

faizdən-faiztutma

faizqaldırma

faksalma

faksgöndərmə

fakttoplama

faktyığan

faktyığma

farağatdayanma

farağatdurma

farağatdurmayan

farmazonluqedən

farmazonluqetmə

farsyazma

fasonlukəsən

fasonlukəsmə

fasonverən

fasonvermə

faşistliketmə

fenolaoxşarlıq

fəhlətutma

fəxriyyəyazan

fəxriyyəyazma

fənaolma

fərariolma

fərəhbəxşetmə

fərqedən

fərqetmə

fərqqoyan

fərqqoyma

fərqliolma

fərzolma

fəsadçı

fəsadçılıq

fəsadçılıqetmə

fəvvarəişlədən

fəvvarəişlətmə

fikirbirliyinipozma

filan-filanolmuş

filqulağındayatan

filqulağındayatma

filmgöstərən

filmgöstərmə

film-həcv

fincanabənzərlik

fincanaoxşarlıq

fincanşəkillilik

firavanyaşama

fırçatutan

fırçatutucu

fırçavarılıq

fırçayabənzərlik

fırçayaoxşarlıq

fır-fırolma

fırıldaqgələn

fırıldaqgəlmə

fırıldaqişlədən

fırıldaqişlətmə

fırıldanma

 

fırıldanmaq

fırıldaşma

fırıyatma

fironluqetmə

fısafısetmə

fısafıssalma

fısqırışma

fısqırışmaq

fışafışsalan

fışafışsalma

fışqırıqçalma

fişləyib-qovma

fişləyib-qovmaq

fondsaxlama

fondsaxlayan

forsatma

forsedən

forsetmə

forsorlaşma

forsorlaşmaq

forssatan

forssatma

forsunkayabaxan

forsunkayabaxma

fotobayram

fotoqrafolma

fotolentiyandırma

fotolentiyanma

fotomontajçılıqetmə

fotomontajçılıqetmə

 

 

                                                         Əcnəbi sözlər və adlar

 

fabi

fahiş

faxir

fail

fak

fakıt

falda

fanus

fasid

faşin

fatimi

feder

feilən

fenomenalist

fəci

fəcilik

fəcr

fəcrdən-fəcrəcən

fəcrlənmə

fədəmdəmə

fəğfur

fəğfuri

fəğfurluq

fələməng

fəllah

fəllahlı

fəllahlıq

fəllahsız

fəlsəfəpərdazlıq

fər

fəraq

fəramuş

fəramuşluq

fərar

fərclənmə

fərclənmək

fərdən

fərəhnak

fərəhnaklıq

fərhəng

fərmanbərdar

fərsəx

fərsəng

fərzən

fərzənd

fərzi

fəsahət

fəsahətli

fəsahətsiz

fəsahətsizlik

fəsih

fətəbarəkallah

fəthə

fəthəli

fəthəsiz

fəzl

fəzlə

fəzləcə

fəzləli

fəzləsiz

fəzllik

fiqətçi

filani

fildepers

filder

filfövr

fili

filister

filizat

filtrlilik

filtrsizlik

firiştə

firqətçi

firqətçilik

fisin

fisk

fisq

fisqlik

fisqü-fücur

fisqü-fücurluq

fitoklimat

fləq

flint

fort

forte

fortuna

fotoenergetika

fotokartoçka

fotokartoçkalı

fotokartoçkasız

föhrüst

föhş

fövc

fövrən

fövri

fraksion

franko

franşız

frant

füqərayi-kasibə

fünun

fürumayə

fütuhat

füzulluq

 

 

                                                                Terminlər və sahəvi sözlər

 

fabianizm

fakoliz

faktorinq

faktoriya

faq (-lar)

faqodiaqnostika

faqodinamometr

faqokarioz

faqolessin

faqoprofilaktika

faqoprofilaktiki

faqorezistent

faqorezistentlik

faqosit (-lər)

faqositin

faqositoblast

faqositolitik

faqositoliz

faqositoz

faqosoma

faqoterapiya

faqotip

falanqit

falerist

fam

fanotron

fanza

farad

faradizasiya

faradmetr

faradometr

farinqokseroz

farmakokimya

farmakopeya

farmakoterapiya

farmasiya

farnezol

farnoxinon

farvater

farvitron

faset

fasilitator

faska

fassiasiya

fassiolyar

fassiolyoz

fassit

fassiya

fassiyaaltı

fassiyalararası

faveola

favid

favizm

favus

faydeşin

fazaimpuls

fazanari

fazatron

fazitron

fazmetr

fazon

fazor

fazorentgenokardioqraf

fazotron

federat

fedinq

fekaluriya

femtokimya

femtosaniyə

femtoskop

fenadol

fenadon

fenamin

fenantren

fenasemid

fenilakrilat

fenilamin

fenilanilin

fenilasetilen

fenilbenzol

feniletanol

feniletilen

fenodim

fenogenetika

fenoklin

fenol-formaldehid

fenolftalein

fenolit

fenol-karbol

fenoloji

fenoplast

fenotip

feod

feofitin

fermi

fermion (-lar)

fermium

feromon

feromonlu

feromonsuz

ferrimaqnetik

ferrimaqnetizm

ferrimaqnit

ferrin

ferrit

ferrodinamik

ferroelektrik

ferroelektrodinamik

ferroxrom

ferromaqnetik

ferromaqnetizm

ferromaqnit

ferromaqnitoqrafiya

ferrometr

ferronikel

ferrorezonans

ferrosilisium

ferrotitan

ferrovanadium

ferrovolfram

ferrozond

fertil

fertilizin

ferulik

fetopatiya

fetoskop

fibor

fibra

fibralbumin

fibremiya

fibril

fibrillogenez

fibrilyasiya

fibrin

fibrinemiya

fibrinəbənzər

fibrinferment

fibrinogen

fibrinogenopeniya

fibrinoz

fibrinoz-irinli

fibroadeniya

fibroadenoma

fibroangioma

fibroblast

fibroblastik

fibroblastoma

fibroelastoz

fibroepitelioma

fibroxondrit

fibroxondroma

fibroid

fibroin

fibroqlioma

fibroqliya

fibrolit

fibromelanosarkoma

fibromiksoadenoma

fibromiksoma

fibromiksosarkoma

fibromioma

fibromiozit

fibro-optik

fibroosteoma

fibroplaziya

fibropolip

fibrosarkoma

fibrosit

fibrotoraks

fibroz-kavernoz

fibroz-mağaralı

fiçe

fideist

fideizm

fiderasiya

fidusiar

fikoeritrin

fikoxrom

fikomisetlər

fikomisetoz

fikosian

fiksativ

filant

fildekos

filioqrafiya

filisin

fillofora

filloxinon

filloid

fillokser

filofoniya

filogenetik

filogenetika

filogenez

filohistogenez

filokartiya

filolopodiya

filtr-press

filyaridoz

filyarisid

filyariya

finalqon

fiord

firn

fiskal

fistula

fistulektomiya

fitaza

fitin

fitinq

fitinqli

fitoaqqlütinin

fitobezoar

fitocoğrafi

fitocoğrafiya

fitofaq

fitofenoloq

fitoftor

fitol

fitomorfoz (-lar)

fitonsid (-lər)

fitoparazit

fitoplankton

fitoplazma

fitosanitar

fitososioloji

fitosterin

fitotopoqrafiya

fitoz

fiziokrat

fiziokratik

fiziopatik

fiziopatiya

fiziopatoloji

flajolet

flamidioz

flans

flat

flatter

flavan

flavanoid (-lər)

flavanon

flavasin

flavon

flebalgiya

flebit

flebodinamika

fleboqraf

fleboqrafiya

flebolit

fleboliz

flebologiya

fleboloq

fleksiya

flektiv

fleqma

flibustyer

fliker

fliker-effekt

fliş

floema

flor

florans

floreal

florid

florin

flotasiya

fluktuasiya

fluktuon

fluoressens

fluoressensiya

fluorimetr

fluorofotometr

fluorometr

fluorometriya

flüens

flüksmetr

flümazin

flüor

flüorimetr

flüorit

flüorometr

flüorometriya

flüorplast

fob

fokal

fokomeliya

fokometr

fokometriya

fokon

fokuson

fol

follikulin

follikulit

follikuloma

follikulyoz

fomoz

fonakoskop

fonautoqraf

fonematik

foniatriya

fonoalbom

fonoavtoqraf

fonodiaqram

fonojurnal

fonokardiotaxometr

fonokateter

fonomasaj

fonometrik

fonometriya

fonon

fonon-elektron

fonon-fonon

fonopatiya

fonopnevmomasaj

fonopsiya

fonorenoqram

fonoreseptor (-lar)

fonosənəd

fonosiqnal

foraminifer

forbid

forbin

fordizm

foreks

forfeytinq

forinq

forkamera

formaldehid

formanta

formfaktor

formiat (lar)

formil

formisin

foroskop

foroton

forşlaq

fortifikasiya

fortissimo

forvakuum

fosfataza

fosfen

fosfin

fosforessensiya

fosforoqrafiya

fosgen

fot

fotalgiya

fotari

fotizm

fotoassimilyasiya

fotobiokimya

fotobioloji

fotoçevirici

fotodinamik

fotodiod

fotoelastik

fotoelastiklik

fotoelektrolüminesensiya

fotoelektromaqnit

fotofaza

fotohelioqraf

fotohidroliz

fotoxrom

fotoxromiya

fotoxromizm

fotokatod

fotoqalvanik

fotoqalvanomaqnit

fotoqeydetmə

fotoqrammetrik

fotoqrammetriya

fotomaqnitoelektrik

fotometr

fotometrik

fotometriya

fotomezon

fotomüqavimət

fotoneytron

fotoofort

fotoperiodik

fotoperiodiklik

fotoproton

fotopsin

fotopsiya

fotoreaktiv

fotorele

fotoreseptor

fotoreseptorsuz

fotorezistor

fotorezistorlu

fotorezistorsuz

fotosintetik

fototaksis

fototermik

fototranzistor

fototropik

fototropizm

fotovoltaik

fotozond

foveal

fraxt

fraxt-aut

fraxt-in

fraxt-reliz

fraksiz

fraktal

frambiziya

framisetin

françayz

françayzinq

franko-bort

frankofoniya

fransium

fraskati

fratriya

frenalgiya

frenel

frenokardiya

frenokolopeksiya

frenoqraf

frenologiya

frenoloji

frenozin

freza

frinin

frinoderma

friz

frizer

fronda

frontal

frontinq

frontispis

fronton

frontonlu

frontonsuz

fruktan

ftalazon

ftivazid

ftorahidrid

ftoramin

ftorbenzol

ftorhidrokortizon

ftor-xlorid

ftorid

ftorkauçuk

ftorlon

ftorplast

ftorsetamid

fuk

fuksin

fuqa

fuqato

fulleren

fullerit

fumiqasiya

funqisidlər

furaj

furfurol

furtinq

fut-şam

füzelyaj

 

                                                         Səslər və onlara dair lüzumsuz səs hallanmaları

 

fırçıltılı

fırçıltısız

fırt

fırt-fırt

fıs

fısıldatma

fısıldatmaq

fısıltılıq

fış

fışafış

fış-fış

fışhafış

fışıldayan