Ə

                                                          “Ə” hərfi

əbədiyyətəqovuşma

əbədli

əbədsiz

əbləhliketmə

əbləholma

əcaibolma

əcinnəliketmə

əcinnəsifət

əcrolma

ədabazlıqetmə

ədabazolma

ədalətliolma

ədavətsaxlama

ədavəttörəmə

ədavətyayma

ədəbcəsinə

ədəbliolma

ədəbsizliketmə

ədəbsizolma

ədəsəvarılıq

ədəsəyəbənzərlik

ədəsəyəoxşarlıq

əfğanlı-əfğanlı

əfsanəviolma

əğyarayarolma

əhalisiolma

əhatəlietmə

əhatəliolma

əhəngləşmək

əhəngsevənlik

əhəngsöndürmə

əhəngyandırma

əhliyyətkeçən

əhliyyətkeçmə

əhvayı

əkələmə

əkələmək

əkələnmə

əkələnmək

əkələşmə

əkələşmək

əkələtmə

əkələtmək

əkiliş

əkinəçoxyararlı

əkin-səpinaparma

əkiş

əkizdoğma

əkizolma

əkiztayıolma

əklildüzəltmə

əks-əlifba

əks-əndazə

əksəndazlıq

əksinəgetmə

əksinəolma

əksqoşulanlıq

əqdetmə

əqdolma

əqəliyyətdəqalma

əqidəliolma

əql-şüurgöstərmə

əlacsızqalma

əlaqədarolma

əlaqədəolma

əlaqəsaxlama

əlaltıolma

əlamandaqalma

əlamandaolma

əlamətdarolma

əlbirliketmə

əlbirolma

əlcəkbiçən

əlcəkbiçmə

əlcəktikən

əlcəktikmə

əlcəktoxuma

əlcəktoxuyan

əlçalma

əldədüzəldən

əldəgəzdirən

əldəgəzdirmə

ələkçiliketmə

ələkçiolma

ələkvarılıq

əl-əlgəzən

əl-əlgəzmə

ələöyrənmə

ələöyrətmə

ələsalma

ələyəbənzərlik

ələyəoxşarlıq

əliaçıqlıqetmə

əliaçıqolma

əliaşağıolma

əliəyriliketmə

əliəyriolma

əlimyandıdaqalma

əlimyandıdaolma

əlində-ovucundakı

əliuşaqlıqalma

əliuşaqlıolma

əliuzunluqedən

əliuzunluqetmə

əl-qolatan

əl-qolatma

əllaməliketmə

əllaməolma

əlli-ayaqlıgetmə

əlmuzdualma

əlmuzduvermə

əlvidademə

əlvidaetmə

əmanətqoyma

əməklilik

əməlbazlıqetmə

əməlbazolma

əmələgətirdən

əməliyyataparma

əməliyyatetmə

əməzəklik

əmici

əmicilik

əmiliketmə

əmioğlulu

əmmaqoyan

əmmaqoyma

əmmaməqoyan

əmmaməqoyma

əmniyyətyaradan

əmniyyətyaratma

əmtəəliyiniitirmə

əmtəəliyinisaxlama

əmzikvarılıq

əncamtapan

əncamtapma

əndamsızlıq

əndazədəqalma

əndazədənçıxma

əndazənigözləmə

əndazənisaxlama

əndazəsizliketmə

əndazəsizolma

əndəmə

əndə-məndə

əndər-çöndər

əndər-döndər

əndişədənqaçma

əndişəsalma

əndişəyədüşən

əndişəyədüşmə

ənənəsaxlama

ənənəviolma

əngəbəngə

əngiboşluqetmə

əngiboşolma

əntərçəlik

əntərliketmə

əntərolma

əppəkyemə

ərəbaxma

ərəbcələşdirilmə

ərəbcələşdirilmək

ərəbcələşdirilmiş

ərəbcələşdirmə

ərəbcələşdirmək

ərəbcələşdirtmə

ərəbcələşdirtmək

ərəbcələşmə

ərəbcələşmək

ərəbcələşmiş

ərəbilik

ərgənliketmə

ərgənolma

ərincəkliketmə

ərincəkolma

əriştəçi

ərizəbazlıqetmə

ərizəbazolma

ərketmə

ərkləmə

ərkləmək

ərklənmə

ərklənmək

ərşə-gürşəçıxma

əruzlayazma

əsəbiməzaclıq

əsəbiyyəçi

əsəretmə

 

əsgəraparma

əsgərgetmə

əsgərvarılıq

əsir-yesirqalma

əskikliketmə

əsnətdirmə

əsnətdirmək

əsnəyib-yatma

əsnəyib-yatmaq

əsrdən-əsrəkeçmə

əsrdən-əsrəqalma

əşsiz

əşsizlik

ətaolunma

ətbaş

ətbaşlı

ətbaşlıq

ətbaşlılıq

ət-can

ətçəkmə

ətdaşıma

ətdoğrama

ətdöymə

ətədolma

ətəgirmə

ətənəsalma

ətgətirmə

ətirləşdiricilik

ətqanadlı

ətqanadlılıq

ətli-yumurtalı

ətriyyatçılıqetmə

ətriyyatçıolma

ətsuyu

ətyemə

əvədikdəqalma

əvədiyədüşmə

əvədiyəsalma

əvəzedilməzsayılma

əvəzolunmazsayılma

əvəzolunmazsayma

əyalətçiliksalma

əyintietmə

əyirmə-burma

əyirməölçmə

əyməağız

əyrəmcə

əyriağızlı

əyriağızlılıq

əyriayaqlılıq

əyribaşlı

əyribaşlıq

əyri-bəri

əyriboğazlı

əyriboğazlıq

əyriboyunluluq

əyriböyür

əyriböyürlü

əyriböyürlük

əyribuynuzluq

əyri-büyrü

əyriçiçək

əyridimdikli

əyridimdiklik

əyriəllilik

əyrixətlilik

əyriqılça

əyriqılçalı

əyriqılçalıq

əyrimçə

əyripaça

əyripaçalı

əyripaçalıq

əyripəncəlilik

əyyaşlıqetmə

əzazilliketmə

əzazilolma

əzbərə

əzələ-boru

əzələkisəsi

əzələyəbənzərlik

əzələyəoxşarlıq

əzgilburun

əzgilşəkillilik

əzgilvarılıq

əzginiş

əziketmə

əzik-əziketmə

əzikolma

əzizcik

əzmkarlıqgöstərmə

əzrailliketmə

əzvaylıqetmə

əzvayolma

 

 

                                                         Əcnəbi sözlər və adlar

əbcəd

əbcədi

əbd

əbdal

əbəd

əbəda

əbir

əbləq

əbləqlik

əbna

əbr

əbru

əbucəhl

əbülhövl

əbyəz

əcaibxana

əcələ

əcələli

əcələsiz

əcib

əcibə

əcnəbiyyə

əcuzə

əcz

ədalətxana

ədd

ədəbistan

ədəm

ədəmgah

ədəmli

ədəmsiz

ədəsə

ədim

ədl

ədl-ədalət

ədlli

ədllik

ədlsiz

ədlsizlik

ədna

ədnalıq

ədu

ədviyə

əfkar

əfkari-ümumi

əfkari-ümumiyyə

əfqanlıq

əflak

əflatuni

əfrad

əfruz

əfşan

əfşanlıq

əfşarlıq

əfvi-ümumi

əfyun

əfyunçu

əfyunçuluq

əfyuni

əfyunlu

əfyunsuz

əfzəliyyət

əfzəllik

əfzəlolma

əfzun

əfzunluq

əğyarlı

əhl

əhli

əhli-avam

əhli-avamlıq

əhli-cahan

əhli-dil

əhli-divan

əhli-dünya

əhli-elm

əhli-eşq

əhli-fəsad

əhli-hesab

əhli-həsəd

əhli-hünər

əhli-xəyanət

əhli-xibrə

əhli-xidmət

əhli-iman

əhli-insaf

əhli-islam

əhli-kamal

əhli-kərəm

əhli-kin

əhli-kitab

əhli-qələm

əhli-qəm

əhli-qərəz

əhli-qiblə

əhli-qübur

əhli-lisan

əhli-məclis

əhli-məktəb

əhli-mərifət

əhli-mətbuat

əhli-məzac

əhli-namaz

əhli-naz

əhli-ruh

əhli-savab

əhli-sədaqət

əhli-səlib

əhli-sənət

əhli-şəhər

əhli-ürfan

əhli-vəfa

əhli-vətən

əhliyyət

əhli-zələmə

əhli-zövq

əhli-zülm

əhmər

əhmərlik

əhvalpürsan

əhvalpürsanlıq

əxbar

əxəvizadə

əxlaqiyyat

əxtər

əjdər

əkə

əkkas

əkkasxana

əknaf

əks-əməl

əksəndaz

əksəndazlı

əksüləməl

əqalim

əqayid

əqdəs

əqdəslik

əqdxanlıq

əqəl

əqəliyyət

əqəllən

əqli-səlim

əql-şüur

əql-şüurca

əqrəman

əqsam

əqsə

əqvam

əqvəm

əlacnapəzir

əlacnapəzirlik

əlacpəzir

əlacpəzirlik

əlan

əlbaqi

əleyh

ələfiyyat

ələfzar

ələmnak

ələni

ələniyyət

ələtəş

əlfaz

əlfiraq

əlfiyyə

əlhal

əlhan

əlhasil

əlhay

əlifbey

əlif-əlbət

əlif-lam

əlqissə

əlzəm

əmanətən

əmirülüməra

əmir-üməra

əmizadə

əmmə

əmniyyə

əmniyyəbaşı

əmniyyət

əmniyyətlə

əmniyyətli

əmniyyətsiz

əmniyyətsizlik

əmraz

əmri-vaqe

əmrnamə

əmudi

ənasir

ənbərbar

ənbərə

ənbərfəşan

ənbəri

ənbərin

ənbəriyyə

əncamə

əncümən

əndəlib

əndəm

əndərun

əndəruni

əndərz

ənduh

ənduhnak

ənfiyə

ənfiyədan

əngəbin

əngəduş

əngəlüzar

ənin

ənkəbut

ənqa

ənqaz

ənqərib

ənva

ənvar

ənzar

əraf

ərbab

ərbablıq

ərbəin

ərcümənd

ərəbi

ərğənun

ərqəvan

ərqəvani

ərradə

ərş-gürş

ərşi-əla

ərşi-ilahi

ərus

ərusək

ərvah

əsasi

əsatiri

əsbab

əsbablı

əsbabsız

əsdəmi

əsəbiməzac

əsəbiyyət

əsəbiyyətlə

əsərbəxş

əskeş

əslihu-nəslihu

əslikar

əsnaf

əsnaflıq

əsrarlı

əsrarlılıq

əsrarsız

əsrdidə

əsrdidəlik

əsri

əş

əşar

əşəd

əşər

əşxas

əşirət

əşk

əşkal

əşkbar

əşraf

əşrəfi

əşrəfili

əşyəvi

ətər

ətəş

ətf

ətfal

ətiq

ətiqə

ətrak

ətvar

əvaxir

əvaxirdə

əvaxirində

əvamünnas

əvayil

əza-cəfa

əzcümlə

əzəm

əzəmi

əzəmilik

əzəmiyyət

əzimət

əzqəza

əzl

əzvac

əzvayiş