E

                                                         “E” hərfi

edamagetmə

edamaməhkumluq

ediş

ehmalsızolma

ehramvarılıq

ehsandemə

ehsandeyən

ehsanverən

ehsanvermə

ehsanyemə

ehtikarçılıqetmə

ehtikarçıolma

ehtikarlıqetmə

ehtikarolma

ehtimaletmə

ehtimallıolma

ehtirametmə

ehtiramgöstərmə

ehtirasgöstərmə

ehtivaedilmə

ehtivaetmə

ehtivaolunma

ehtiyacduyma

ehtiyacıolma

ehtiyatkarlıqetmə

ehtiyatkarolma

ehtiyatsızlıqetmə

ehtiyatsızolma

ehtizazagələn

ehtizazagəlmə

ekran-gün

ekskursiyayaaparan

ekskursiyayaaparma

eksperimentaparan

eksperimentaparma

ekspertizaaparan

ekspertizaaparma

ekspozisiyaqurma

ekspressivli

ekspressivlilik

ekssentrikli

ekssentriklilik

ekstraqıcıqlandırıcı

ekstremistolma

ekvatorboyunca

elanvermə

elastikilik

elçibəy

elçibəylik

elçidüşmə

elçigetmə

elçiliketmə

elçiolma

eldaşolma

elegiyabənzər

elegiyabəstələmə

elegiyaoxşar

elegiyavarılıq

elegiyayazma

elektrikçəkən

elektrikçəkmə

elektrikgötürmə

elektrikkeçirmə

elektrikköçürmə

elektrikquraşdırma

elektrikölçmə

elektrikötürmə

elektrovozqayıran

elektrovozqayırma

eletorat

elhalvası (mus.)

ellipsəbənzərlik

ellipsəoxşarlıq

ellipsvarılıq

elmalan

elmalma

elmdaxili

elm-helm

elmqazanma

eltiolma

emulsiyaçəkən

emulsiyaçəkmə

emulsiyaqaşıma

emulsiyaqaşıyan

emulsiyatəmizləmə

emulsiyatəmizləyən

endirmə-qaldırma

enerjiyaratma

enervasiya

enəcək-qalxacaq

enlikənar

enliprofil

enmə-qalxma

ensefaloq

epeynicə

epidemiyalaşmaq

epikrizvermə

epiqonçuluqetmə

epiqonçuolma

epiqrafçı

epileptikolma

epitafiyayazan

epiteləbənzərlik

epizooxroniya

epizotologiya

epizotoloji

epopeyayazan

epopeyayazma

erağac

ergetmə

ergəlmə

erkəkcəsinə

erkəkləmə

erkəkləmək

erkəkləşə-erkəkləşə

eroziyaetmə

eroziyaolma

eroziyayauğrama

eskizçəkən

eskizçəkmə

esperantoçu

estakadaqayırma

estakadaquran

 

estakadaquraşdıran

estakadaquraşdırma

estakadaqurma

estradayabənzərlik

estradayaoxşarlıq

eşsizqalma

eşşəkbeli

eşşəkbelisındırma

eşşəkqabırğa

eşşəkqabırğalı

eşşəkqulaq

eşşəkqulaqlı

eşşəkoyunu

eşşəksaqqızı

eşşəkturpu

etibaretmə

etibarlıolma

etidallıqetmə

etidallıqgöstərmə

etiketyapışdıran

etiketyapışdırma

etik-qnoseoloji

etilkarbonol

etimadsızlıqetmə

etimadsızlıqgöstərmə

etimadsızolma

etinasızlıqetmə

etinasızlıqgöstərmə

etinasızolma

etüdvarılıq

evalma

evcanlıolma

evdamı

evdarxanımlıq

ev-evgəzmə

evgördüetmə

evkloz

evquraşdıran

evquraşdırıcı

evpulualma

evpuluvermə

evsizolma

eyibaçan

eyibaçma

eyibləmə

eyibləmək

eyibləndirmə

eyibləndirmək

eyiblik

eyibliolma

eyibsizolma

eyniböyüklük

eyniböyüklüklə

eyninəalma

eyninəgəlmə

eynioxsuz

eynioxsuzluq

eynizamanlı

eynizamanlılıq

ezamiyyətəçıxma

ezamiyyətgötürmə

 

 

                                                         Əcnəbi sözlər və adlar

edadi

edadiyyə

ehrar

ehsas

ehsasat

ehtimali

ehtimam

ehtimamkar

ehtiramən

ehtiyatkaranə

elam

elamnamə

elektriçka

elektromotor

eos

erl

etidal

etidalla

etidallıq

etiyad

eybcu

eyd

eyn

eyş-nuş

ezaz

ezop

 

 

                                                        Terminlər və sahəvi sözlər

edikt

efemerid (-lər)

effektor (-lar)

efiran

exinokokkoz

exolot

ejeksiya

eklektisizm

eklektizm

ekloqa

ekogenez

ekonometriya

eksikator

ekspirasiya

ekspirator

ekspropriasiya

ekspropriator

ekstemum

ekstraksiya

ekstruder

ektima

ektoderma

ektogenez

ekzogen

ekzotermik

elastomer (-lər)

elektroaerozol

elektroakustik

elektroakustika

elektroanalgeziya

elektroavtomatika

elektrodinamometr

elektroensefaloqrafik

elektroeroziya

elektrofon

elektrofor

elektrofotometrik

elektrofotometriya

elektrofotosurət

elektrofototəsvir

elektroinduksiya

elektroizolit

elektrokrekinq

elektroqeydedicilik

elektrolit

elektrolitik

elektromaqnetizm

elektromaqnitizm

elektromaqnitləşdirmə

elektromaqnitləşdirmək

elektromexaniki

elektromexaniklik

elektromeqafon

elektrometallurgiya

elektrometr

elektrometrik

elektrometriya

elektromənfilik

elektronoqrafik

elektronoqrafiya

elektronoqram

elektrooptika

elektropnevmatika

elektrorele

elektrosemafor

elektrosink

elektrostatik

elektrostatika

elektrotermik

elektrotermist

elektrotermiya

elektrovakuum

elektrovalent

elektrovalentli

elektrovalentlik

eliminasiya

eliziya

ellinq

elüvium

embriogenez

emfatik

emfaza

emfizem

emfizematoz

emisson

emitent

empiriokritik

empiriokritisist

empiriosimvolizm

empiriya

endemik

endemizm

endofotoqrafiya

endogen

endogenez

endokard

endokardit

endoqam

endoqamiya

endolimfa

endometrik

endoplazma

endoradiozond

endosmometr

endoterma

endotermik

enklitik

enklitika

ensefalomielit

enterovirus

entoderma

entodermik

entomofaq

entomoloji

enzootiya

eozin

epenteza

epidermal

epifenomen

epigenetika

epigenez

epiqrafika

epinevrit

 

epiobyektiv

epistemologiya

epizona

epizootik

epizootiya

eponim

eponj

eritroblast

erker

erq

erqastoplazma

erqativ

erqometr

erqonomika

erqotizm

erlift

erotomaniya

esxatologiya

eskarp

espadron

espander

estampaj

esteziologiya

esteziometr

etan-butan

etatizm

eternit

etila

etilamin

etilasetat

etilbromid

etilenkarbonat

etilenoksid

etilenpropilen

etilxlorid

etilnitrat

etilnitrit

etilvanilin

etimon

etioloji

etnohidronim

etnolinqvistik

eukariot (-lar)

evdemonizm

evdiometr

evfemistik

evfemizm

evfoniya

evfuizm

evgenika

evrifaq

evristik

evritmiya

eyakulyasiya

eydetika

eydetizm

ezofaqokardioqraf

ezofaqokardioqram

ezofaqoskop

ezofaqoskopiya

ezofaqotomiya