D

                                                           “D” hərfi

 

da

daban-kub

daban-kubabənzər

daban-kubvarı

daban-kubvarılıq

dabanüstədönmə

dabbağlıqetmə

dadışma

dadışmaq

dağadönmə

dağallıqetmə

dağlana-dağlanaqalma

dağlayıb-buraxma

dağlayıb-buraxmaq

dahi-düha

dairəvarılıq

dairəyəbənzərlik

dairəyəoxşarlıq

daqqapapaqlıq

dalayıcılıq

dalbadallıq

dalğasakitləşdirən

dalğavarılıq

dalğayabənzərlik

dalğayaoxşarlıq

dallatma

dallatmaq

dallı-budaqlı

dallılıq

damar-damarolma

damazlığıkəsilmə

damazlığıkəsmə

damazlıqsaxlama

damazlıqvermə

damcıvarılıq

damdançıxma

damdandüşmə

damlalamaq

danabaşlı

danaboynu

danadişli

danqırbaşlı

dan-səhər

dara-barasalma

darağabənzərlik

darağaoxşarlıq

daraqarası

daraqarxası

daraqvarılıq

dargözlüketmə

dargözolma

darğabaşılıq

darğalıqetmə

darğınolma

darxəndək

darxəndəkli

darısqalolma

darışlıq

darkeşliketmə

darkeşolma

darqursaqlıqetmə

darqursaqolma

darlaşıb-sıxmaq

darlıqetmə

darmadağındağılma

darmadağınetmə

darmadağınolma

darolma

darsinəlik

darsinəlilik

dastanqoşma

dastanolma

daşaçəkmə

daşadönmə

daşagirmə

daşmişarlama

daşvermə

davacıllıqetmə

davacılolma

dava-dalaşsalma

davamlıetmə

davamlıolma

davamsızetmə

davamsızolma

dava-şavasalma

dazbaşlılıq

dedi-qoduçulu

dekanlıqetmə

dekanolma

deklamasiyademə

dekretvermə

delfinvarılıq

delta-dəmir

demaqoqluqetmə

demonluqetmə

demonolma

dempartiyalılıq

deputatolma

deputatseçilmə

deyingənliketmə

deyingənolma

dəbbəçiliketmə düyünetmə

dəbbəkarolma

dədəlilik

dədəsiniyandırma

dədəsiyanma

dəğəlliketmə

dəğəlolma

dəh-dəhetmə

dəhrəburunluq

dəhrəquyruqlu

dəhrəquyruqluq

dəhrəşəkillik

dəhrəşəkillilik

dələduzluqetmə

dələduzolma

dəlixəkliketmə

dəlixəkolma

dəlik-dəliketmə

dəlik-dəlikolma

dəllalolma

dəlmə-surətçıxarma

dəməklik

dənciklik

dənələnmək

dənəoxşarlıq

dənəvarılıq

dənəvərvarılıq

dənizçiliketmə

dənizçiolma

dənolma

dəntutma

dərbədərolma

dərdəşərikçıxma

dərdəşəriketmə

dərdəşərikolma

dərdolma

dərətutu

dərkarolma

dərkənarqoyma

dərmansızqalma

dərrakəsiolma

dərslikhazırlama

dərslikyazma

dərvişliketmə

dərvişolma

dərziliketmə

dərziolma

dəsmalabənzərlik

dəsmalaoxşarlıq

dəsmalvarılıq

dəstəbazlıqetmə

dəstəbazolma

dəstədənçıxma

dəstədüzəltmə

dəstəmazalma

 

dəstəyəbənzərlik

dəstəyəoxşarlıq

dəyirmiağızlılıq

dəyirmiüzgəclilik

dəyiş-düyüşdüşmə

dəyiş-düyüşetmə

dəyiş-düyüşsalma

dəyməağlarlıq

dəyməaşarlıq

dəymədağıldı

dəyyusluqetmə

dəyyusolma

dəzgah-ay

dəzgahbaşı

dəzgahvarılıq

diabetətutulma

diafilmçəkən

diafilmçəkmə

diafilmgöstərən

diafilmgöstərmə

dibçəkdoğrama

dibçəkdoğrayan

dibçəkdolduran

dibçəkdoldurma

dibçəkvarılıq

dibdənçıxan

dibdənçıxma

dibdəndüşən

dibdəndüşmə

dibdənqopan

dibdənqopma

dibibiz

diftonqvarı

diftonqvarılıq

dikbığ

dikbığlı

dikdamaq

dikdamaqlıq

dikdöş

dikdöşlük

dikduran

dikiliqalma

dikqabırğa

dikqabırğalı

dikqabırğalıq

dikqulaq

dikqulaqlı

diksiniş

diktatorolma

diktaturaqurma

diktorluqetmə

diktutan

diktutma

dıqı

dıqı-dıqı

diqqətəlayiqolma

diqqətəşayanolma

dıqqı

dıqqı-dıqqı

dildalayanlıq

dildəndüşən

dildəndüşmə

dildənqalan

dildənqalma

diletantlıqetmə

dilənçiliketmə

dilənçiolma

dilənçipayıalma

dilənçipayıvermə

dilgirliketmə

dilgirolma

dilxoretmə

dilxorolma

dilxoşluqetmə

dilxoşolma

dili

dili-dili

diligödəkolma

diligödəlmə

dilim-dilimetmə

dilim-dilimolma

diliməbənzərlik

diliməoxşarlıq

dilli-ağızlıolma

dilli-dilavərolma

dillik

dilmanclıqetmə

dilotuyemə

dilvarılıq

dimdikburunlu

dimdikdayanan

dimdikdayanma

dimdikduran

dimdikdurma

dimdikşəkillilik

dimdiyəbənzəmə

dimdiyəbənzərlik

dimdiyəoxşama

dimdiyəoxşarlıq

dımıqolma

dincəliş

dingişliketmə

dingişolma

diniş

dinişli

dinişmə

dinişmək

dinişsiz

dinsizliketmə

dinsizolma

diplomatvarılıq

dır-dıretmə

diribaşlıqetmə

diribaşolma

diriciklik

diri-diriyandırılma

diri-diriyandırma

diri-diriyanma

diridoğma

diriqalan

diriqalma

dirilikverən

dirilikvermə

dirisoyan

dirisoyma

diriyarma

dırmığabənzərlik

dırmığaoxşarlıq

dırnaqçeynəmə

dırnaqçeynəyən

dırnaqkəsmə

dırnaqqopma

dırnaqtəmizləmə

dırnaqtutma

dirsəkşəkillilik

dirsəkvarılıq

dirsəyəbənzərlik

dirsəyəoxşarlıq

diskəbənzərlik

diskəoxşarlıq

diskontetmə

diskötürən

diskötürmə

disksürən

disksürmə

diskşəkillilik

disktutan

diskussiyaaçan

diskussiyaaçma

diskvarılıq

dissidentliketmə

dissidentolma

dişbatıran

dişciklilik

diş-dişdurma

diş-dişolma

dişəbənzərlik

dişgöstərən

 

dişgöstərmə

dişiciksizlik

dişqıcayan

dişqırma

dişqurdalama

diştəhərlik

dişvarılıq

ditdəməmiş

ditdəmiş

dividendalan

dividendalma

dizaynçılıqetmə

dizaynçıolma

diz-dizəoturma

dız-dızoynama

dizəçıxma

dizin-dizinsürünmə

dodağabənzərlik

dodağaoxşarlıq

dodaqaltıazaylanma

dodaqaltıdanışma

dodaqaltımızıldama

dodaqardı

dodaqayaqlılıq

dodaqlana-dodaqlana

dodaqlıq

dodaqsallama

dodaqsalma

dodaqşəkillilik

dodaqvarılıq

dodemə

doduluqetmə

doduoynatma

doğanaqboğaz

dolabadüşmə

dolabasalma

dolabgəlmə

dolayıasma

dolayıqoyma

dolayıvurma

dolayıyığma

dollaralma

dollarvermə

dolmabişirmə

doluş

dombalıq

donjuanlıqetmə

donkixotluqetmə

donorluqetmə

donorolma

donuş

donuşluqaltı

dostbazlıqetmə

dostbazolma

dostbilmə

dönücü

dönüklüketmə

dönükolma

dönümlük

dönüş-qayıdış

dördağacsız

dördböyrək

dördcərgəbasdırma

dörddöşək

dördəvəzli

dördfitli  

dördgəlişli

dördguşə

dördxallı

dördkürəkli

dördqabarıqlı

dördqiymətli

dördqiymətlilik

dördqulaq

dördsazlı

dördsüpürgəli

dördvedrəli

dördyarıq

dördyarıqlıq

döşardı

döşəkvarılıq

döşəməvarılıq

döşlətmə

döşlətmək

döşlüksüzlük

döşüsallaq

döşüyumru

döşüzəif

dövlətəmünasib

dövlətqurma

dövlətlik

dövrədəyişmə

dövrietmə

dövriolma

döyənəkolma

döyənəkolma

döyüləbilən

döyüləbilən

döyüş-dəyiş

dözümgöstərmə

dözümlüolma

dözümsüzlüketmə

dublyorolma

dueləçağırma

dulolma

dulotu

dumbulçalma

durma-gəl

duruq

duruşlu-dayanışlı

duruşma

duruşma-dayanışma

duruşmaq

duruş-oturuş

dustaqdaolma

dustaqolma

duşagirmə

duşdançıxma

duzatma

duzçəkmə

duzçökmə

düd-düdetmə

düdəkburunluq

düdükçalma

dümbəkçalma

dünyanıdüşünmə

dürdanələnmə

dürdanələnmək

dürəklik

dürənglik

dürməkbükmə

dürmələnmək

düsturolma

düşülüşmə

düşülüşmək

düşüncəliolma

düşüncəsizliketmə

düşüncəsizolma

düşünücü

düşünüş

düyünəbənzərlik

düyünəoxşarlıq

düyünolma

düzbucaqvarılıq

düzdalğalılıq

düzdamarlı

düzdamarlılıq

düzəlişverən

düzəlişvermə

düzgörən

düzgörmə

düzqalxma

düzolma

düzvuranlıq

düzyonan

düzyonma

düzyonuş

 

 

                                                         Yazılışı, yaxud mənası qüsurlu sözlər

daimalıq

daktiologiya

daktioloji

daltonist

darışa-darışa

darışdırma

darışdırmaq

darışıb-talama

darışıb-talamaq

darışıb-talanma

darışıb-talanmaq

darışılmaq

darışmaq

dasıt

dastiloskopik

dastiloskopiya

daşbulaq

dayazbiliklik

delta-effekt

despotçuluq

dəbqoyan

dəbqoyma

dəfn-kəfnli

dəfn-kəfnsiz

dəhnəçilov

dəliqarın

dəlisoylu

dəmanə (mus.)

dəmiryolətrafı

dəmiryolyanı

dərdi-sər

dərdi-sərli

 

dərdi-sərsiz

dərmə-deşik

dərmə-deşikli

dərmə-deşiksiz

dərsliklik

dəsmalı (oyun havası)

dəşti (mus.)

dəvəçökürtmə

diflyasiya

diklomasiya

dilqəmi (mus.)

diltutma

dimağıçağlıq

diplomqabağı

dırmaqlama

dırmaqlamaq

dırmaqlatma

dırmaqlatmaq

distversifikasiya

dişqurdalayan

dizel-elektrik

dolayısilə

dombul

dombul-dombul

domuşa-domuşa

domuşan

donjuan

donkixot

donosçu

donosçuluq

donuşluq

 

donuşuqölçən

donuzbala

dozatorçu

dönəklik

döşlüklük

döyməkərəmi (musiqi)

döyülüş

dözüş

dramalaşdırılmaq

dramalaşdırılmış

drenajtəmizləmə

drenajtəmizləyən

drendüzən

durğuzma

durğuzmaq

dustaqçı

duyuş

dübeyti (mus.)

dügah

düngünkü

dünkü

dürtüklüketmə

dürtükolma

dütar (mus.)

düyünoxşar

düyünoxşarlıq

düzdoğuş

düzdoğuşlu

düzülləmə

düzülləmək

düzyonuşçu

 

 

 

                                                       Səslər və onlara dair lüzumsuz hallandırmalar

dız

dız-dız

dızıldana-dızıldana

dızıldatma

dızıldatmaq

 

 

dızıldaya-dızıldaya

dızıltılı

dızıltısız

dızz

domb

 

dom-dom

düd-düd

düd-düdetmə

dü-dü

 

 

                                                         Əcnəbi sözlər və adlar

dadgər

dadxah

dadrəs

dafiə

dağdar

daxiliyyə

damad

damadlıq

damən

damət

danəndə

daniş

danişcu

danişgah

danişgədə

danişmənd

danişvər

danişyar

darülelm

darülədəb

darüləman

darülmədrəsə

darülmüəllim

darülülum

darülürfan

darüşşəfa

davudi

dehqan

dehqanlıq

demiurq

denşik

denşiklik

depeşa

depolyarizasiya

depolyarizator

desyatin

desyatin-desyatin

desyatinlik

dəbbəkar

dəbbəkarlıq

dəbir

dəbiristan

dəbistan

dəccal

dəfəat

dəfəatla

dəftərdar

dəftərdarlıq

dəğa

dəğdəğə

dəğəl

dəh

dəhadəh

dəhbaşı

dəhən

dəhr

dəhri

dəhyek

dəxil

dəqqülbab

dəlixək

dəmətli

dəmətsiz

dəmin

dənab

dəndə

dəndənə

dəni

dər

dəramədli

dəray

dərban

dərbə

dərbəçə

dərbənd

dərbəst

dərdəst

dərd-fəraq

dərdi-dil

dərdi-hal

dərdmənd

dərdnak

dərək

dərhəqiqət

dərhəm

dərhicab

dəriçə

dərkar

dərməndə

dərun

dəsgirə

dəsisə

dəstar

dəstbənd

dəstəmic

dəstər

dəstfərman

dəstgir

dəstxoş

dəsti

dəst-paça

dəstpərvər

dəstpərvərdə

dəstur

dəsturluq

dəsturüləməl

dəsturüləmr

dəşnə

dəşt

dəyanətkar

dəyanətkarlıq

diba

dibapuş

did

didar

didə

digərgun

dilara

dilaram

dilaviz

dilazar

dilbaz

dilbazlıq

dilbənd

dilbəstə

dilcu

dildadə

dildarlıq

diləfkar

diləfruz

diləfsürdə

diləngiz

dilfikar

dilfirib

dilgüşa

dilgüşad

dilxah

dilxəstə

dilxun

diliran

diliranə

dilkeş

dilqəm

dilnəvaz

dilnəvazlıq

dilpərvər

dilpəsənd

dilrüba

dilsir

dilsuz

dilşikar

dilşikəstə

dilşikəstəlik

diltəng

diltənglik

dimağ

dimağıçağ

dina

dirabi

direksiya

direktori

direktoriya

dirəxş

dirəxşan

dirəxşəndə

dış

dişrə

divanəsər

divanəvər

divanəvəş

divanəvi

divizion

divzad

dizel-motor

dizel-motorlu

dizel-motorsuz

dizilmə

dizilmək

dizmə

dizmək

doj

doqmatik

dolbənd

donos

dorik

dotələb

dotələbanə

dovtələb

dozor

dozorluq

döngəc

dördmotorlu

dövlətmənd

draxma

draq

draqun

drama

drednout

dren

drozofil

drujina

drujinaçı

duagu

duanəvis

dudman

duxan

duxovka

dur

dust

dustaqban

dustanə

duzəx

düfal

dülükçü

dülükçülük

düngün

dürdanəlik

dürəxşan

dürək

dürəklik

dürəng

dürənglik

düsen

düsturüləməl

düşaxə

düşənbə

düşərgah

düşvar

dyaçok

dyaçokluq

dyakon

dyakonluq

 

                                                            Terminlər 

dagerrotip

dagerrotipiya

dakrioadenit

dakriosistit

daktil

daktiloqrafik

daktiloskop

daktiloskopik

daltonid (-lər)

debarkader

dedveyt

defektoskop

defektoskopik

defektoskopiya

defoliant (-lar)

dekstrin

dekstrokardiya

delta-elektron

delta-elektronlu

delta-funksiya

delta-hüceyrə (-lər)

delta-impuls

delta-metal

delta-ritm

demensiya

demonetizasiya

dempfer

dempinq

demultiplikator

denasifikasiya

denaturasiya

denaturat

dendrit (-lər)

dendrobotsillin

dendroklimatologiya

dendrometr

dendrometrik

dendrometriya

denitrifikasiya

denonsasiya

densitometriya

dentin

denudasiya

depressator

deratizasiya

derivasiya

derivat

derivatologiya

derivatoloji

dermatomikoz (-lar)

dermoskopiya

desibel

desima

desktop

determinant

determinasiya

determinativ

determinist

detilsulfit

detolakt

deviasiya

deyterium

dezinteqrator

dezurbanizm

diabaz

diafoniya

diafraqma-qabırğa

diafraqma-qaraciyər

diafraqma-mədə

diafraqma-ürək

diaxronik

diaxroniki

diaxroniya

diakritik

dialektal

diamaqnetik

diamaqnetizm

diamaqnit

diametral

diamin

diapedez

diapozitiv

diaskopik

diatermik

diatermiya

diatonik

diazobirləşmə (-lər)

dibazol

dibrobenzol

dibrometan

dibropropan

didaktiv

dielektrik

dietilamin

dietilanilin

dietilen

dietilsulfat

dietilsulfit

difenil

difenilamin

difenildixlorid

difenilkarbazil

difenilkarbonat

difenilmetan

difeniloksid

diffuzionizm

diffuzor

difosgen

difraksiya

digiset

digital

dihidrofosfat

dixloretan

dixloretilen

dixlormetil

dixoqamiya

dixotomik

dixotomiya

dikain

dilatoqraf

dilatometr

dimetilamid

dimetilamin

dimorfizm

dinamokardioqraf

dinamokardioqrafik

dinamokardioqrafiya

dinamoqraf

dinamoqram

dinamometamorfizm

dinamometrik

dinamoskop

dinamoskopik

dinamotaxometr

dionin

dioptriya

diploid

diploidlik

diplokok

dipol

diptix

disaxarid

disfagiya

disillab

diskant

diskoqrafiya

diskont

diskoplan

diskoplazma

diskresion

diskret

dispaşa

dispaşer

dispersiya

dissimilyativ

dissimilyator

dissimulyasiya

dissosiasiya

disulfan

disulfid (-lər)

diversifikasiya

divertisment

divinil

diyerez

dizajio

dizel-aqreqat

dizel-generator

dizyunksiya

dizyunktiv

dodekafon

dodekan

doker

dolmen

dolomit

dozimetrik

dozimetrist

dozimetriya

döymə-ştamplama

drossel

drossellənmə

dubl-bemol

dubl-diyez

duktilometr

dunit

dupleks

düker

düopol

dzeren

dzot