A

                                                         “A” hərfi

abırsızolma

abzasdanbaşlama

abzasdanyazma

acgödənlikedən

acgödənolma

açarınıitirən

açarınıitirmə

açıqgəzənlik

açıqolma

adamoynatmaz

adamyoxlayan

ağgünəçıxan

ağızdandolma

ağızsürütməsi

ağtüklülük

ağvalideynlik

ağzıcırıq

ağzıcırıqlıq

ağzıheyvərə

ağzıheyvərəlik

ağzıqəşəng

ağzıqəşənglik

ağzımvay

ağzımvaylıq

alaxana-balaxana

alax-bulax

alaqurt 

alət-əməliyyat

alidoza

alıq-dalğa

alın-xəlbir

alt-üstgetmə

 

alt-üstsüz

amaralaz

anqutboğaz

arvadoğlu

arvadsifətli

arvadsifətlilik

arvadüzlü

arvadüzlülük

arvadyosunlu

asfaltsifət

aşıq-incik

aşıq-qoz

aşıqvarılıq

aşöl

atağız 

atağızlı

atçənə

at-gün

at-mal

atsifət

audiosituasiya

ayaqyeriqoyma

ayrılış

azgörünmə

azgözlü

azın-mazın

azoturumlu

açıq-saçıqlıqedən

açıq-saçıqlıqetmə

adadovşanıçılıq

adamcığazlıq

adıbatmış

 

adıqalmış

ağacgəmirmə

ağbutalıq

ağ-butasız

ağıçılıqetmə

ağıçıolma

ağızabaxan

ağlaşmaqurma

ağot    

ağsaqqallıqetmə

ağtük

ağyataq

ağyunluq

allahınıdanma

amitov

andıraqalma

anış

anqırışmaq

aparıcılıqetmə

aparıcıolma

araölçmə

arxayınqalma

arıq-cırıq

artıqqızdırma

artıqraq 

arzuyayetmə

asgülü 

aşçı

aşırma-birləşmə

aşısızlıq

azcinsləşdirilmə

azcinsləşdirilmiş

 

 

                                             Yazılışı, yaxud mənası qüsurlu sözlər

acgözlülük

açındırma

adamaptoblast

aerozomterapiya

agent-bank

agent-blank

ağacayaqkök (-lər)

ağırdmaq

ağırşərili (mus.)

aximiya

axızma

axızmaq

akkreditiassiya

aqrari

aqrogeobotanika

aqrokameraçı

aqromaksimum

aqrometeoxidmət

aqrometeopost

aqronom-entomoloq

aqronom-gülbecərən

aqrorayon

aqrozootexnik

aqrozootexnika

alaf

alfa-şüaburaxan

alfa-şüaburaxma

alı

allüvial-göl

alterativ

altın

altın-gümüş

altuntəpə

alümin

alüminçi

alüminiumçu alüminoterapiya

amavakalar

ambivallit

amilofil (-lər)

anabazi (bitki)

anamorflaşdırma

anamorflaşdırmaq

anarxizm-sindikalizm

anatomik-morfoloji

androqogika

anemometrlik

anış

anqloloq (-lar)

anqlosaksonlu

anodçu

anod-ekran

anod-katod

anod-kimyəvi

anod-mexanik

anod-mexaniki

anod-şüa

antenari

antielektronlu

antielement

anyilər

apadrid (-lər) (hüq.)

aparatproqram

aparatstudiya

apassionat

aponevrozarası

apretirləşdirmə

apretləmə

arajua

arangözəlləməsi (mus.)

 

arazbarı (mus.)

arazboyu

arazkənarı

arazqırağı

areopiknometr

arxeqonili (-lər)

armatur-konstruksiya

armo-dəmir

arvadabənzərlilik

asetat-dirək

asidofilorqanizm

asikl

assimilyatorluq

astroekologiya

astroətalət

astronomiya-geodeziya

astrotelefotometr

astrotelefotometriya

astroturf

astroverici

aşıqhəngi  (mus.)

aşıqhüseyni (mus.)

atemologiya

atılğanlıq

atlıağac

atlımüxəmməs (mus.)

audioməhdudlaşdırıcı

aviasiya-dispetçer

avtorist

avtotorna-surətçıxarma

ayaqcəlili (mus.)

ayaqdivani (mus.)

ayaqşərili (mus.)

ayətullah

azotquyruqlu (-lar)

 

 

                                                        Əcnəbi sözlər və adlar

ab

aba

abak

abaka

abavü-əcdad

abco

abdar

abdəst

abdəstxana

abgah

abgül

abgün

abgüşt

abxor

abi-bəqa

abi-çeşm

abidanə

abi-heyvan

abi-həyat

abi-kasni  

abi-kövsər

abi-niysan

abi-rəvan

abi-zəmzəm

abi-zindəgani

abkeş

abpaş

abriz

ab-tab

adab

adat

adatlılar

adəmiyyət

adəta  

adres

adresant

adresat

afaq

afaqi

afər

afəridə

afətzədə

afin

afiyət

afoniya

aftab

ağaz

ahubər

axirüləmr

ajan

akın

akınlıq

aləmara

aləməfruz

aləmgir

aləmsuz  

aləmşümul

aləmtab

alicah

aligövhər

alihümmət

aliqədr

aliməkan

alinəsəb

alişan

allaf

allafbazar

amadə

amadəlik

anən-fəanən 

animist

anqariya

aramgah 

arifmetik

ariz

arizə

arzuman

arzumənd

asar

asari-ətiqə

aşiyanə

aşüftə

aşüftəhal

aşüftəlik

atəşbar

atəşxana

ati

atil

atillik

atributor

avazat 

avazə  

avtobioqraf

avtojir

avtomotor

avtorequlyasiya

avtorota

avtoşin

ayəndə

azadəsər 

azadxah

azadıstan

azadiyyət

azadpərvər

azim

 

                                                          Terminlər

abaksial

abandon

abatment

aberrasiya

abilitasiya               

abiogenez

abiotik

abisin

abissal

abiyetin

ablativ

ablyasiya

abnos

abolisionist

abolisionizm

abolisiya

abonemetr

abordaj

abortiv

abortivlik

abraziv

abrazivlik

abraziya

abreirasiya

abrek

abrikotin

abroqadasiya

absent

absenteizm

absida

absis

absorbsiometr

absorbsiometriya

absorbsiyaedici

abstinensiya

abtürator

abuliya

adamsit

adaptiv

adaptometr

addaks

addendum

additiv

additivlik

adenil

adenit

adenokarsinoma

adenovirus

adenozinfosfat

adenozintrifosfat

adheziya

adiabat

adiabatik

adonis

adron

adsorbent

adsorber

adsorbsiya

adstrat

adveksiya

adventist

adventiv

adverbial

adyunkt

aed

aerasiya

aerobionit

aerobios

aerofotometr

aeroion

aeroionizasiya

aeroionizator

aeroionlaşma

aeroionterapiya

aerokarpiya

aerolit

aeromaqnit

aeromaqnitamper

aeromaqnitometr

aeroponika

aeroqlavimetr

aeroqraf

aeroqrafiya

aerostatika

aerotaxometr

aerotenk

aerovit

aerozolterapiya

afaziya

afeli

affidevit

affinaj

affrikat

afrosentrizm

afta

akineziya

akkomodasiya

akmeist

akmeizm

akollada

akonit

a-konto

akr 

akridin

akrilonitril

akrixin

akronim

akroteri

akselerometr

akseleroqraf

aksel-herberq

aksept

akseptant

akseptor

aksessiya

aksiomatik

aksiometr

akson

aksonometriya

aktinium

aktinometr

aktinometrik

aktinometriya

aktiv-slayd

akustimetr

akveduk

alaliya

alanin

albedo

albit

albitofir

albixtol

albumin

aldehid

aleatorik

aleatorika

alfa-dəmir

alfametr

alfa-radiometr

alfa-spektr

alfa-spektrometr

alfa-terapiya

algezimetr

alienasiya

alimentasiya

alıq-ipcik

alitirləmə

alizarin

alkalimetriya

alkan

alkid

alkoqolimetriya

allantois

alleopatik

alloantigen

alloantigenli

allogenotip

allometomorfizm

allometriya

allomorf

allomorflu

allonj

allopatriya

alloplastik

alloplastiki

alloplazma

allotrop

allotropik

allotropiya

alloxronigen

alloxton

allüvial

allüvium

alonform

alpan

alqol

altazimut

alterasiya

altimetr

altisinasiya

alto

alümosilikat

alümotol

alyaskit

ambivalent

ambivalentlik

amenoreya

amensiya

ametropiya

amfiblastula

amfibol

amfibol-asbest

amfidiploid

amfispora

amfium (-lar)

amfoterlik

amid (-lər)

amidaz (-lar)

amidobenzol

amidol

amilasetat

amilaz

amilbenzol

amilnitrat

amilnitrit

amiloidoz

amilopektin

amimiya  

amin (-lər)

aminazin

aminləşdirmə

aminofenol

aminofenol (-lar)

aminspirt

amitoz

amiya

ammofos

ammonal

ammonit

amnion

amorfizm

amper-tərəzi

amplidin

amplifikasiya

amra

anabaptizm

anabazin

anabioz

anabolizm

anaerobioz

anaerostat

anafaza

anafilaksiya

anaphora

anaforez

analgeziya

analitik-sintetik

anamorf

anamorfizm

anamorfot

anaplazmoz

anartriya

anaspid (-lər)

anastiqmat

anastiqmatik

anastomoz

anatoksin

anaxron

anaxronik

anaxroniklik

andante

andezin

andezit

andradit

androspora

anemofiliya

anemometr

anemometriya

anemon

anemoxoriya

anergiya

aneroid

aneuploidiya

anfelsiya

anfiloda

anginol

angionevroz

angioqrafik

angioreseptor (-lar)

angiospazma

anglomaniya

anhidrid

anhidrit

anhormonik

anilid (-lər)

anilin

anilin-formaldehid

anilnitrat

aniloi

anilon

animizm

anion

anionit (-lər)

anizofilliya

anizotrop

anizotropluq

ankerit

ankilostomid (-lər)

ankilostomidoz

ankiloz

ankilozavr (-lar)

annihilyasiya

anoa

anodlama

anodont (-lar)

anofeles

anoksemiya 

anoksibioz

anoksiya

anortit

anosmiya

anqlezit

anqlısizm

anqstrem

antablement

antekliz

anteqmit

antianemin

antibarion

antidetonasiya

antidetonator

antidialektik

antidin

antidinatron

antidot

antifebrin

antiferment

antiferromaqnetizm

antifon

antifriksion

antigen

antihemofil

antihidrat

antihidroakustik

antiklinal

antiklinorium

antikoaqulyant (-lar)

antiktod

antiloqarifm

antimonid (-lər)

antimonit

antimonium

antinekrotik

antineyron

antinomiya

antioksidləşdirici

antipassat (-lar)

antiperistaltika

antipiren (-lər)

antipiretik (-lər)

antipirin

antiproton

antiregionçuluq

antisiqnot

antiskorbut

antiteza

antitezis

antivibrator

antosian (-lar)

antraknoz

antraşa

antrasen

antrasit

antraxinon

antreks

antropodinamik                                

antropofagiya      

antropofaktura

antropoid (-lər)

antropologizm

antropometr

antropometrik

antropometriya

antropomorfik

antropomorfizm

antropomorfologiya

antropomorfoloji

antroponim

antroponimika

antroponimiya

antroponoz (-lar)

antroposentrizm

antroposilsilə

antroposofiya

antropososiologiya

antropososioloji

antropotexniki

antropotoponim

antropoxoriya

anuriya 

anzerin

aorist

aortit

apatit

apatrid (-lər)

apeks

apelyant

apendikulyari (-lər)

apendoktomiya

apersepsiya

apertometr

apertur

apeyron

apinevroz

apitoksik

aplant

aplaziya

aplikat

aplikatura

aplit

apoastr

apodid

apofem

apoferment

apofid

apofiz

apokopa

apokrif

apolid (-lər)

apomiksis

apomorfin

apopleksiya

apoplektik

aporiya

aposelen

aposentr

aposterior

aposteriori

apoxromat

apraksiya

apressin

aprifi

apriori

apriorizm

aprobasiya

aprobator

aproksimasiya

apropriasiya

aproş

apsida

apteriqot (-lar)

aqalaktiya

aqama

aqlikon

aqloaparat

aqlomerasiya

aqlomerat

aqloparit

aqlütinasiya

aqlütinativ

aqlütinativ-flektiv

aqnostogen

aqnoziya

aqogika

aqramatik

aqramatizm

aqranulositlər

aqranulositoz

aqrasiya

aqravasiya

aqreman

aqrofon

aqrofurol

aqrometr

aqrostologiya

arabinoza

araqonit

araxnoidit

arbolit

arbovirus

arbutin

arenqa

areometr

areometrik

areometriya

areopaq

argentit

argentium-azid

argentometriya

arginin

arid

arifmometr

arifmoqraf

arilfosfit

ariometr

 

ariozo

aristro

arkfunksiya

arkillit

arkkosekans

arkkosinus

arkkotangens

arkoz

arksekans

arksinus

arktangens

arktogeya

armokarkas

armreslinq

armtronqit

aromorfoz

aroqonit

arpecio

arpecio

arqazid (-lər)

arqo

arqon

arqotizm

arsen

arsenat

arsenid (-lər)

arsenik

arsenit (-lər)

arsenopirit

arsin

arteriokapillyar

arterioplastika

artistika

artreks

arxeomat (-lar)

arxeopteriks

arxeqoni

arxespori

arxifonem

arxikarp

arximiset (-lər)

arxiplazma

arxitektonik

arxitrav

arxivolt

arxont

aryerqard

asbestit

asessor

asetaldehid

asetamid

asetanilid

asetilaseton

asetilen

asetilenid

asetilen-oksigen

asetilkarbamid

asetilsalisil

asetilsellüloz

asetofenol

asetonitril

asidimetriya

asidofilin

asidofiliya

asidol

asidoz

asimptot

asimtropik

askomiset (-lər)

askoxitoz

asparakin

aspergil

aspergillyoz

aspid

assambler

assimilyat

assistiv

assit

assonans

assosianizm

astat

astatin

astepiya

asteroksilon

asterometr

astionim

astraqal

astroblast

astrodinamik

astrodinamika

astrofiziki

astrofotometr

astrofotometriya

astrofotoqrafik

astrofotoqrafiya

astrogeologiya

astrogeoloji

astrokamera

astrokolorimetriya

astrokorreksiya

astrokorrektor

astrolyabiya

astrolyasiya

astrometrik

astrometriya

astromexanik

astromexaniki

astronim

astropelenqator

astroperiskop

astroplatforma

astropolyarimetriya

astroqraf

astroqrafik

astroradiokompas

astroradionaviqasiya

astrositoma

astrospektroqrafiya

astrospektroskopiya

ataksiya

ataraksiya

atelektaz

ateroma

ateromatoz

atlantrop

atmofil

atol

atomist

atomistik

atomizm

atomoxod

atonal

atonik

atoniya

atreziya

atropati (-lər)

attik

attosaniyə

attraksiya

audiofonologiya

audiometr

audiometriya

auksanometr

auksin (-lər)

auksoxrom (-lar)

autentik

autoantikli (-lər)

autopsiya

autoradioqrafik

autoradioqram

autoreproduksiya

autosintetik

autosintez

autosom

autotomiya

autotransplantasiya

avenin

avers

aviadetektor

aviamaqnitometr

avlakogen

avometr

avral

avstralopitek

avstralorp

avstromarksizm

avtarkiya

avtodidakt

avtodin

avtodrezin

avtogenez

avtohibridizasiya

avtoinduksiya

avtointoksikasiya

avtokatalitik

avtokataliz

avtoklav

avtokoamissensiya

avtokoaqulyasiya

avtokod-proqram

avtokollimasiya

avtokollimator

avtokoloniya

avtokonsern

avtokorrektor

avtokorrelyasiya

avtol

avtoliz

avtolmanol

avtometamorfizm

avtometriya

avtomiksis

avtopnevmatik

avtopnevmatizm

avtopolimer

avtopolimerləşmə

avtopoliqon

avtoqamiya

avtoqreyder

avtoqudronator

avtotipiya

avtotomiya

avtotorna

avtotransformator

avtotrof

avtoxromiya

avtoxton

avtoxtoniya

avtoxtonluq

avuar (-lar)

avunkulat

axromatik

axromatizm

azbometal

azeotrop 

azerit

azimutal

azinfos-etil

azinfos-metil

azoamin

azoaminli

azoanilin

azobenzol

azobirləşmə

azoboya

azokomponent

azoksibenzol

azometan

azometin

azonallıq

azoqrup

azosulfon

azotobakterin

azotogen

azotometr

azottoplayıcı

azurit