Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətindən “seçmələr” – ARXİV

                                                               “A” hərfi

abırsızolma

abzasdanbaşlama

abzasdanyazma

acgödənlikedən

acgödənolma

açarınıitirən

açarınıitirmə

açıqgəzənlik

açıqolma

adamoynatmaz

adamyoxlayan

ağgünəçıxan

ağızdandolma

ağızsürütməsi

ağtüklülük

ağvalideynlik

ağzıcırıq

ağzıcırıqlıq

ağzıheyvərə

ağzıheyvərəlik

ağzıqəşəng

ağzıqəşənglik

ağzımvay

ağzımvaylıq

alaxana-balaxana

alax-bulax

alaqurt 

alət-əməliyyat

alidoza

alıq-dalğa

alın-xəlbir

alt-üstgetmə

 

alt-üstsüz

amaralaz

anqutboğaz

arvadoğlu

arvadsifətli

arvadsifətlilik

arvadüzlü

arvadüzlülük

arvadyosunlu

asfaltsifət

aşıq-incik

aşıq-qoz

aşıqvarılıq

aşöl

atağız 

atağızlı

atçənə

at-gün

at-mal

atsifət

audiosituasiya

ayaqyeriqoyma

ayrılış

azgörünmə

azgözlü

azın-mazın

azoturumlu

açıq-saçıqlıqedən

açıq-saçıqlıqetmə

adadovşanıçılıq

adamcığazlıq

adıbatmış

 

adıqalmış

ağacgəmirmə

ağbutalıq

ağ-butasız

ağıçılıqetmə

ağıçıolma

ağızabaxan

ağlaşmaqurma

ağot    

ağsaqqallıqetmə

ağtük

ağyataq

ağyunluq

allahınıdanma

amitov

andıraqalma

anış

anqırışmaq

aparıcılıqetmə

aparıcıolma

araölçmə

arxayınqalma

arıq-cırıq

artıqqızdırma

artıqraq 

arzuyayetmə

asgülü 

aşçı

aşırma-birləşmə

aşısızlıq

azcinsləşdirilmə

azcinsləşdirilmiş

 

 

                                    Yazılışı, yaxud mənası qüsurlu sözlər

acgözlülük

açındırma

adamaptoblast

aerozomterapiya

agent-bank

agent-blank

ağacayaqkök (-lər)

ağırdmaq

ağırşərili (mus.)

aximiya

axızma

axızmaq

akkreditiassiya

aqrari

aqrogeobotanika

aqrokameraçı

aqromaksimum

aqrometeoxidmət

aqrometeopost

aqronom-entomoloq

aqronom-gülbecərən

aqrorayon

aqrozootexnik

aqrozootexnika

alaf

alfa-şüaburaxan

alfa-şüaburaxma

alı

allüvial-göl

alterativ

altın

altın-gümüş

altuntəpə

alümin

alüminçi

alüminiumçu alüminoterapiya

amavakalar

ambivallit

amilofil (-lər)

anabazi (bitki)

anamorflaşdırma

anamorflaşdırmaq

anarxizm-sindikalizm

anatomik-morfoloji

androqogika

anemometrlik

anış

anqloloq (-lar)

anqlosaksonlu

anodçu

anod-ekran

anod-katod

anod-kimyəvi

anod-mexanik

anod-mexaniki

anod-şüa

antenari

antielektronlu

antielement

anyilər

apadrid (-lər) (hüq.)

aparatproqram

aparatstudiya

apassionat

aponevrozarası

apretirləşdirmə

apretləmə

arajua

arangözəlləməsi (mus.)

 

arazbarı (mus.)

arazboyu

arazkənarı

arazqırağı

areopiknometr

arxeqonili (-lər)

armatur-konstruksiya

armo-dəmir

arvadabənzərlilik

asetat-dirək

asidofilorqanizm

asikl

assimilyatorluq

astroekologiya

astroətalət

astronomiya-geodeziya

astrotelefotometr

astrotelefotometriya

astroturf

astroverici

aşıqhəngi  (mus.)

aşıqhüseyni (mus.)

atemologiya

atılğanlıq

atlıağac

atlımüxəmməs (mus.)

audioməhdudlaşdırıcı

aviasiya-dispetçer

avtorist

avtotorna-surətçıxarma

ayaqcəlili (mus.)

ayaqdivani (mus.)

ayaqşərili (mus.)

ayətullah

azotquyruqlu (-lar)

 

 

                                     İşlənməyən əcnəbi sözlər və adlar

ab

aba

abak

abaka

abavü-əcdad

abco

abdar

abdəst

abdəstxana

abgah

abgül

abgün

abgüşt

abxor

abi-bəqa

abi-çeşm

abidanə

abi-heyvan

abi-həyat

abi-kasni  

abi-kövsər

abi-niysan

abi-rəvan

abi-zəmzəm

abi-zindəgani

abkeş

abpaş

abriz

ab-tab

adab

adat

adatlılar

adəmiyyət

adəta  

adres

adresant

adresat

afaq

afaqi

afər

afəridə

afətzədə

afin

afiyət

afoniya

aftab

ağaz

ahubər

axirüləmr

ajan

akın

akınlıq

aləmara

aləməfruz

aləmgir

aləmsuz  

aləmşümul

aləmtab

alicah

aligövhər

alihümmət

aliqədr

aliməkan

alinəsəb

alişan

allaf

allafbazar

amadə

amadəlik

anən-fəanən 

animist

anqariya

aramgah 

arifmetik

ariz

arizə

arzuman

arzumənd

asar

asari-ətiqə

aşiyanə

aşüftə

aşüftəhal

aşüftəlik

atəşbar

atəşxana

ati

atil

atillik

atributor

avazat 

avazə  

avtobioqraf

avtojir

avtomotor

avtorequlyasiya

avtorota

avtoşin

ayəndə

azadəsər 

azadxah

azadıstan

azadiyyət

azadpərvər

azim

 

                                                          Terminlər

abaksial

abandon

abatment

aberrasiya

abilitasiya               

abiogenez

abiotik

abisin

abissal

abiyetin

ablativ

ablyasiya

abnos

abolisionist

abolisionizm

abolisiya

abonemetr

abordaj

abortiv

abortivlik

abraziv

abrazivlik

abraziya

abreirasiya

abrek

abrikotin

abroqadasiya

absent

absenteizm

absida

absis

absorbsiometr

absorbsiometriya

absorbsiyaedici

abstinensiya

abtürator

abuliya

adamsit

adaptiv

adaptometr

addaks

addendum

additiv

additivlik

adenil

adenit

adenokarsinoma

adenovirus

adenozinfosfat

adenozintrifosfat

adheziya

adiabat

adiabatik

adonis

adron

adsorbent

adsorber

adsorbsiya

adstrat

adveksiya

adventist

adventiv

adverbial

adyunkt

aed

aerasiya

aerobionit

aerobios

aerofotometr

aeroion

aeroionizasiya

aeroionizator

aeroionlaşma

aeroionterapiya

aerokarpiya

aerolit

aeromaqnit

aeromaqnitamper

aeromaqnitometr

aeroponika

aeroqlavimetr

aeroqraf

aeroqrafiya

aerostatika

aerotaxometr

aerotenk

aerovit

aerozolterapiya

afaziya

afeli

affidevit

affinaj

affrikat

afrosentrizm

afta

akineziya

akkomodasiya

akmeist

akmeizm

akollada

akonit

a-konto

akr 

akridin

akrilonitril

akrixin

akronim

akroteri

akselerometr

akseleroqraf

aksel-herberq

aksept

akseptant

akseptor

aksessiya

aksiomatik

aksiometr

akson

aksonometriya

aktinium

aktinometr

aktinometrik

aktinometriya

aktiv-slayd

akustimetr

akveduk

alaliya

alanin

albedo

albit

albitofir

albixtol

albumin

aldehid

aleatorik

aleatorika

alfa-dəmir

alfametr

alfa-radiometr

alfa-spektr

alfa-spektrometr

alfa-terapiya

algezimetr

alienasiya

alimentasiya

alıq-ipcik

alitirləmə

alizarin

alkalimetriya

alkan

alkid

alkoqolimetriya

allantois

alleopatik

alloantigen

alloantigenli

allogenotip

allometomorfizm

allometriya

allomorf

allomorflu

allonj

allopatriya

alloplastik

alloplastiki

alloplazma

allotrop

allotropik

allotropiya

alloxronigen

alloxton

allüvial

allüvium

alonform

alpan

alqol

altazimut

alterasiya

altimetr

altisinasiya

alto

alümosilikat

alümotol

alyaskit

ambivalent

ambivalentlik

amenoreya

amensiya

ametropiya

amfiblastula

amfibol

amfibol-asbest

amfidiploid

amfispora

amfium (-lar)

amfoterlik

amid (-lər)

amidaz (-lar)

amidobenzol

amidol

amilasetat

amilaz

amilbenzol

amilnitrat

amilnitrit

amiloidoz

amilopektin

amimiya  

amin (-lər)

aminazin

aminləşdirmə

aminofenol

aminofenol (-lar)

aminspirt

amitoz

amiya

ammofos

ammonal

ammonit

amnion

amorfizm

amper-tərəzi

amplidin

amplifikasiya

amra

anabaptizm

anabazin

anabioz

anabolizm

anaerobioz

anaerostat

anafaza

anafilaksiya

anaphora

anaforez

analgeziya

analitik-sintetik

anamorf

anamorfizm

anamorfot

anaplazmoz

anartriya

anaspid (-lər)

anastiqmat

anastiqmatik

anastomoz

anatoksin

anaxron

anaxronik

anaxroniklik

andante

andezin

andezit

andradit

androspora

anemofiliya

anemometr

anemometriya

anemon

anemoxoriya

anergiya

aneroid

aneuploidiya

anfelsiya

anfiloda

anginol

angionevroz

angioqrafik

angioreseptor (-lar)

angiospazma

anglomaniya

anhidrid

anhidrit

anhormonik

anilid (-lər)

anilin

anilin-formaldehid

anilnitrat

aniloi

anilon

animizm

anion

anionit (-lər)

anizofilliya

anizotrop

anizotropluq

ankerit

ankilostomid (-lər)

ankilostomidoz

ankiloz

ankilozavr (-lar)

annihilyasiya

anoa

anodlama

anodont (-lar)

anofeles

anoksemiya 

anoksibioz

anoksiya

anortit

anosmiya

anqlezit

anqlısizm

anqstrem

antablement

antekliz

anteqmit

antianemin

antibarion

antidetonasiya

antidetonator

antidialektik

antidin

antidinatron

antidot

antifebrin

antiferment

antiferromaqnetizm

antifon

antifriksion

antigen

antihemofil

antihidrat

antihidroakustik

antiklinal

antiklinorium

antikoaqulyant (-lar)

antiktod

antiloqarifm

antimonid (-lər)

antimonit

antimonium

antinekrotik

antineyron

antinomiya

antioksidləşdirici

antipassat (-lar)

antiperistaltika

antipiren (-lər)

antipiretik (-lər)

antipirin

antiproton

antiregionçuluq

antisiqnot

antiskorbut

antiteza

antitezis

antivibrator

antosian (-lar)

antraknoz

antraşa

antrasen

antrasit

antraxinon

antreks

antropodinamik                                

antropofagiya      

antropofaktura

antropoid (-lər)

antropologizm

antropometr

antropometrik

antropometriya

antropomorfik

antropomorfizm

antropomorfologiya

antropomorfoloji

antroponim

antroponimika

antroponimiya

antroponoz (-lar)

antroposentrizm

antroposilsilə

antroposofiya

antropososiologiya

antropososioloji

antropotexniki

antropotoponim

antropoxoriya

anuriya 

anzerin

aorist

aortit

apatit

apatrid (-lər)

apeks

apelyant

apendikulyari (-lər)

apendoktomiya

apersepsiya

apertometr

apertur

apeyron

apinevroz

apitoksik

aplant

aplaziya

aplikat

aplikatura

aplit

apoastr

apodid

apofem

apoferment

apofid

apofiz

apokopa

apokrif

apolid (-lər)

apomiksis

apomorfin

apopleksiya

apoplektik

aporiya

aposelen

aposentr

aposterior

aposteriori

apoxromat

apraksiya

apressin

aprifi

apriori

apriorizm

aprobasiya

aprobator

aproksimasiya

apropriasiya

aproş

apsida

apteriqot (-lar)

aqalaktiya

aqama

aqlikon

aqloaparat

aqlomerasiya

aqlomerat

aqloparit

aqlütinasiya

aqlütinativ

aqlütinativ-flektiv

aqnostogen

aqnoziya

aqogika

aqramatik

aqramatizm

aqranulositlər

aqranulositoz

aqrasiya

aqravasiya

aqreman

aqrofon

aqrofurol

aqrometr

aqrostologiya

arabinoza

araqonit

araxnoidit

arbolit

arbovirus

arbutin

arenqa

areometr

areometrik

areometriya

areopaq

argentit

argentium-azid

argentometriya

arginin

arid

arifmometr

arifmoqraf

arilfosfit

ariometr

 

ariozo

aristro

arkfunksiya

arkillit

arkkosekans

arkkosinus

arkkotangens

arkoz

arksekans

arksinus

arktangens

arktogeya

armokarkas

armreslinq

armtronqit

aromorfoz

aroqonit

arpecio

arpecio

arqazid (-lər)

arqo

arqon

arqotizm

arsen

arsenat

arsenid (-lər)

arsenik

arsenit (-lər)

arsenopirit

arsin

arteriokapillyar

arterioplastika

artistika

artreks

arxeomat (-lar)

arxeopteriks

arxeqoni

arxespori

arxifonem

arxikarp

arximiset (-lər)

arxiplazma

arxitektonik

arxitrav

arxivolt

arxont

aryerqard

asbestit

asessor

asetaldehid

asetamid

asetanilid

asetilaseton

asetilen

asetilenid

asetilen-oksigen

asetilkarbamid

asetilsalisil

asetilsellüloz

asetofenol

asetonitril

asidimetriya

asidofilin

asidofiliya

asidol

asidoz

asimptot

asimtropik

askomiset (-lər)

askoxitoz

asparakin

aspergil

aspergillyoz

aspid

assambler

assimilyat

assistiv

assit

assonans

assosianizm

astat

astatin

astepiya

asteroksilon

asterometr

astionim

astraqal

astroblast

astrodinamik

astrodinamika

astrofiziki

astrofotometr

astrofotometriya

astrofotoqrafik

astrofotoqrafiya

astrogeologiya

astrogeoloji

astrokamera

astrokolorimetriya

astrokorreksiya

astrokorrektor

astrolyabiya

astrolyasiya

astrometrik

astrometriya

astromexanik

astromexaniki

astronim

astropelenqator

astroperiskop

astroplatforma

astropolyarimetriya

astroqraf

astroqrafik

astroradiokompas

astroradionaviqasiya

astrositoma

astrospektroqrafiya

astrospektroskopiya

ataksiya

ataraksiya

atelektaz

ateroma

ateromatoz

atlantrop

atmofil

atol

atomist

atomistik

atomizm

atomoxod

atonal

atonik

atoniya

atreziya

atropati (-lər)

attik

attosaniyə

attraksiya

audiofonologiya

audiometr

audiometriya

auksanometr

auksin (-lər)

auksoxrom (-lar)

autentik

autoantikli (-lər)

autopsiya

autoradioqrafik

autoradioqram

autoreproduksiya

autosintetik

autosintez

autosom

autotomiya

autotransplantasiya

avenin

avers

aviadetektor

aviamaqnitometr

avlakogen

avometr

avral

avstralopitek

avstralorp

avstromarksizm

avtarkiya

avtodidakt

avtodin

avtodrezin

avtogenez

avtohibridizasiya

avtoinduksiya

avtointoksikasiya

avtokatalitik

avtokataliz

avtoklav

avtokoamissensiya

avtokoaqulyasiya

avtokod-proqram

avtokollimasiya

avtokollimator

avtokoloniya

avtokonsern

avtokorrektor

avtokorrelyasiya

avtol

avtoliz

avtolmanol

avtometamorfizm

avtometriya

avtomiksis

avtopnevmatik

avtopnevmatizm

avtopolimer

avtopolimerləşmə

avtopoliqon

avtoqamiya

avtoqreyder

avtoqudronator

avtotipiya

avtotomiya

avtotorna

avtotransformator

avtotrof

avtoxromiya

avtoxton

avtoxtoniya

avtoxtonluq

avuar (-lar)

avunkulat

axromatik

axromatizm

azbometal

azeotrop 

azerit

azimutal

azinfos-etil

azinfos-metil

azoamin

azoaminli

azoanilin

azobenzol

azobirləşmə

azoboya

azokomponent

azoksibenzol

azometan

azometin

azonallıq

azoqrup

azosulfon

azotobakterin

azotogen

azotometr

azottoplayıcı

azurit

 

 

 

                                                           “B” hərf

bacadandüşən

bacadandüşmə

badamabənzərlik

badamaoxşarlıq

badamşəkillilik

badamvarılıq

badımcanburun

badımcanburunlu

bağaçanaqsız

baxıcılıqetmə

baxıcıolma

baxılış

baiskarlıqetmə

bakirəqalma

baqqallıqedən

baqqallıqetmə

balaatma

balacaqalma

balağagirən

balıqbaş

balıqbaşıyemə

balıqbaşıyeyən

balondolduran

balondoldurma

baltabaş

baltabaşı

baltalı-baltasız

barmaqarasıbaxan

barmaqarasıbaxma

barmaqlıqdanbaxan

barmaqlıqdanbaxma

barmaqvarılıq

barmaqyarpaqlı

bası

basılış

basırıqsalan

başabatma

başabəlaaçma

başabəlaolma

başağrısıolma

baş-diş

başıbağlıolma

başıbatmışlıq

başıküllülük

başıqovurma

başınadaşdüşmüş

baş-qulaqaparan

baş-qulaqaparma

baş-qulaqdanetmə

başlanış

başmaqseyrinəçıxma

başsağlığıverən

başsağlığıvermə

batırıcı

bayquşluqetmə

bayquşvarılıq

bel-balıq

bel-düşər

bel-düşərli

bel-düşərsiz

belsapılılıq

beşbaşlıq

beşəlliqamarlama

beşliketmə

beüz

bədxaholan

bədxaholma

bədxərcliketmə

bədxərcolma

bədliketmə

bədrəftarolma

bəhanəçi

bəhanəçilik

bəxtəvəretmə

bəxtəvərolma

bəkarətsizlik-şərəfsizlik

bəli-bəlidemə

bəlliedən

bəllietmə

bərələqalma

bərkgedənlik

bəsitolma

bət-bəniziağarma

biabırçılıqsalan

biabırçılıqsalma

bicdoğan

bicdoğma

bicdoğulma

bic-qıc

bicliketmə

 

bicolma

biçizlik

bidamaqlıq

biganəlikgöstərmə

bigümanolma

bığcıqlıq

bığyağı

bihörmətetmə

bihörmətolan

bihörmətolma

biixtiyarqalma

biixtiyarolma

biilqarolma

biimanolma

biinsafolma

biqeyrətliketmə

biqərarolma

biletəbaxma biqeyrətolma

bilgilietmə

bilgiliolan

bilgiliolma

biliklietmə

bilikliolma

bilimli

biliş

bilyardoynama

bimbizduran

bimbizdurma

bimbizolan

bimbizolma

birbaşaaçıqlama

birbaşabaşlama

birbaşadanışma

birbaşagedən

birbaşagetmə

birbaşakeçmə

birbaşaqurtarma

birbaşaoxuma

birbaşayazma

birbaşlıq

birbaşlılıq

bircür-bircür

bircüretmə

bircürə-bircürə

bircürəlik

bircürlük

birçəkqoyan

birçəkqoyma

birçəksaxlama

birçəksaxlayan

birdənçəkən

birdənçəkmə

birdərddəolma

birevcikli

birevciklik

birxətərli

birqulpluluq

birörtüklülük

birsimsiz

birtərəfqalan

birtərəflilik

biryanlıq

bitiklik

bitiş

bitişverən

bitişvermə

biz-bizduran

biz-bizdurma

bizburun

bizburunluq

bizdimdiklik

bizdimdiklilik

bizəbənzərlik

bizəoxşarlıq

bizimkili

bizimkisiz

biznesquran

biznesqurma

bizşəkillilik

bizvarılıq

blokabənzərlik

blokaoxşarlıq

boğazadəyən

boğazadəymə

boğazagələn

boğazagəlmə

boğazaişləmə

boğazaişləyən

boğazqalan

 

boğazqalma

boğazolma

boğmagöstərən

boğmagöstərmə

boğub-asan

boğub-asma

boğub-asmaq

boksçuluqetmə

boksçuolma

bolşevikliketmə

bolşevikolma

boltaçma

boltbağlama

boltburma

boltkəsmə

bombaçılıq

borotbağı

borşbişirmə

boru-damaq

boruşəkillilik

boru-təbil

boruvarılıq

boruyabənzərlik

boruyaçıxan

boruyaçıxma

boruyaoxşarlıq

bosluqedən

bosluqetmə

bosolma

boşaldıb-boşqoyma

boşaldıb-boşsaxlama

boşgedən

boşgetmə

boşgələn

boşgəlmə

boşgəzən

boşgəzmə

boşqababənzərlik

boşqabaoxşarlıq

boşqabvarılıq

boynuburuqluq

boynubükükbaxan

boynubükükbaxma

boynubükükqalan

boynubükükqalma

bölüş

böyrəkvarılıq

böyük-kiçikyeribilən

böyük-kiçikyeribilmə

böyüklüketmə

böyükolma

böyüksüzetmə

briqadirliketmə

briqadirolma

brokerliketmə

brokerolma

bucaqdiş

bucaqdişli

bucaqvarılıq

budaqatma

budaqsürmə

budünyalıq-odünyalıq

budünyalıqolan

budünyalıqolma

buğdayıolma

buxarburaxma

buraxılış-axtarış

buralı-oralı

burasız-orasız

burmabığlılıq

burnundangətirmə

buruculuq

busəistəmə

busəvermə

buterbrodhazırlama

buterbrodxoşlama

buterbrodyemə

butulkaboğaz

butulkaboğazlı

butulkaboğazlıq

butulkavarılıq

butulkayabənzərlik

butulkayaoxşarlıq

buynuzaməxsus

buynuzaoxşarlıq

buynuzbaşlıq

buynuzşəkillilik

buynuzvarılıq

büryanetmə

büryanolma

 

 

                                                    Yazılışı, yaxud mənası qüsurlu sözlər


baisçilik

bakal

baletçi

balıqşünas

balıqşünaslıq

balıqüzgüclü

balıqüzgücü

ballastik

ballastika

bastalatma

bastalatmaq

başaçıq

baştağ (rəqs)

bellini (-lər)

beşqılçalı

bezikib-üzükmə

bezikib-üzükmək

bədəniyatımlı

bəxtiyarşünas

bəxtiyarşünaslıq

bələçilik 

bıçaq-qabağzıaçan

biçarəli

bığsızsaqqalsız

bikara

bikaralaşma

 

bəzl

bikaralaşmaq

bikar-bikar

bikarçılıq

bikardayanan

bikardayanma

bikarqalma

bikarlama

bikarlamaq

bikarlaşma

bikarlaşmaq

bikarlıq

bikarolma

bilimli

binormallıq

biogeokəşfiyyat

boakonstriktor

bombaçılıq

bortkomplekt

bor-üzvi

boş-bikar

boş-bikarlıq

boylu-hamilə

boyluluq-hamiləlik

boynubüküklü

boz-kəklik

bozqırı

 

böyrəkmeyvəli

böyükdövlətçi

briqada-laboratoriya

bromizavod

brus (-lar)

bubka

bubkaçalan

bubkaçalma

budkaaçan

budkaaçma

budkaçılıq

budkaişlədən

budkaişlətmə

buffonotu

buğaca

buxarıgülü

buxar-lava

buxurgölü

burjua-klerikal

burjua-millətçi

burjua-yunker

burundöşlü (-lər)

burunduq

buzçu

buzçuluq

büdrəgənlik

 

 

                                                     İşlənməyən əcnəbi sözlər və adlar


bacdar

badban

badənuş

badəpərəst

badgir

bad-hava

badi-fəna

badkeş

bağıstan

baharıstan

bahuş

baxəbər

baxüsus

bak

bakir

baqi

balapuş  

baliq

balka

balu-pər

bargah

bariqə

barkeş 

barotravma

barsuk (-lar)

basəfa

basirə

batinən

batka

bavər

bavücud

baydarka

baziçə

beçəbaz

beçədan

belan

belveder

berdanka     

beytüllah 

beytülmal

bəcəhənnəm

bədbatin

bədbu

bədcins

bəddua

bədetiqad

bədəfkar

bədəhval

bədəxlaq

bədəxşan

bədəndam

bədənnüma

bədgu

bədguluq

bədhal

bədhesab

bədxab

bədxablıq

bədxu

bədihəgu

bədihi

bədihiyyat

bədiqbal

bədiqballıq

bədir

bədkirdar

bədkirdarlıq

bədləkər

bədləkərlik

bədməst

bədməzac

bədrah

bədrəğbət

bədrənc

bədrəng

bədrəviş

bədsurət

bədşəkil

bədşüküm

bədtinət

bədtinətli

bəhanəpərdaz

bəhcət

bəhərhal

bəhrəvər

bəhri 

bəhriyyə 

bəhriyyəçi

bəhriyyəli

bəhriyyəsiz

bəistilahi-türk

bəklənmə

bəklənmək

bəklətmə

bəklətmək

bəqədri-imkan

bəqədri-qüvvə

bəqədri-lüzum

bəqədri-məqdur

bəqərə

bəqiyyə

bəladidə

bələdiyyət

bəlğəmməzac

bəlsəm

bəndeyi-həqir

bəndər

bəndərgah

bəndəzadə

bəndivan

bəng

bəngi

bəradər

bərbəriyyət

bərbət

bərcəstə

bərdavam

bərəks

bərəkslik

bərfərz

bərhəm

bərkəmal

bərkənar

bərqəsd

bərmurad

bərraq

bərşikəst

bərtərəf

bərzəx

bəsafə

bəsirətkar

bəst

bəstər

bəstəri

bəşarət

bəşaşət

bəşərta

bəşərti

bəşşaş

bəşşaşlıq

bəzirgan  

bəzirganlıq

  

bəzletmə

bəzm  

bəzmgah

bəzr

bəzrlik

bəzzaz

bəzzaziyyə

bəzzazlıq

biahəng

biaman

biar

biaram

biaramlıq

bibak

bibar

bibədəl

bibəhrə

bica

bica-bica

bican

bicərrək

biçiz

bidad 

bidadgər

bidamaq

bidanə

bidar

bidarlıq

bidava

bidayət

bideh

bidəlil

bidərd

bidərdlik

bidərman

bidət

bidətçi

bidətçilik

bidətli

bidətlik

bidətlilik

bidətsiz

bidətsizlik

bidil

bidin

bidinlik

bielm

bietibar

bietimad

bietimadlıq

bietimadlıqla

bietina

bietinalıq

bietinalıqla

bieyb

bieyblik

biəql

biəlac

biəlaclıq

biəməl

biəməllik

biəndazə

biəndazəlik

biəsil

biəsillik

biəvəz

biəvəzlik

bifayda

bifaydalıq

bifəhm

bifən

bifər

bifərasət

bifərasətlik

bifərlik

bigüman

bigümanlıq

bigünah

bigünahlıq

bihalət

bihesab

bihesablıq

bihəd

bihədlik

bihəmdüllah

bihis

bihislik

bihudə

bihudəlik

bihuşanə

bihüdud

bihümmət

bihünər

bihünərlik

bihüzr

bihüzur

bixab

bixablıq

bixaniman

bixət

bixətər

bixəyal

bixəyanət

biikrah

biiqrar

biilqar

biiman

biinsaf

biintəha

biismət

biizn

biizzət

bikam

bikar

bikə

biqafil

biqafillik

biqanun

bıqdırıcı

bıqdırıcılıq

bıqdırma

bıqdırmaq

biqeyd

biqeydlik

biqədr

biqədrlik

biqəm

biqərəz

biqərəzlik

biqərəzliklə

bıqma

bıqmaq

bıqmış

biqovğa

bilaaram

bilabənd

bilaəvəz

bilafərq

bilahərəkət

bilaixtiyar

 

bilaistisna

bilasəbəb

bilaşübhə

bilaşüur

bilatəxir

bilatəşbeh

bilayiq

bilcümlə

biləks

biləyaqət

biləzzət

biləzzətlik

bilxassə

bılina

bilittifaq

bilkülliyyə

bilümum

bilvasitə 

bimacal

bimarxana

bimarıstan

bimaya

bimehr

bimədəd

biməqam

biməqamlıq

biməna

bimərhəmət

bimərifət

bimərifətlik

biməsrəf

biməzə

biməzmun

bimiqdar

biminnət

bimis

bimuzd

bimümkün

binaən

binam

binəhayət

binəkdar

binəzir

binişan

biniyaz

binizam

binöqsan

binur

bipayan

bipərva

bipərvalıq

birəğbət

birəhm

birənc

birinc

biriya

biriyalıq

birmotorlu

biruh

birun

biruni

bisahib

bisəbat

bisəbəb

bisəda

bisəmər

bisərəncam

bisurət

bisübut

bisükun

bişəkk

bişübhə

bişümar

bişüur

bitab

bitablıq

bitaqət

bitəcrübə

bitəqsir

bitəqsirlik

bitəmənna

bitərbiyə

bitərəddüd

bitərəfanə

bitəriqət

bitikçi

bitlz

bittəmam

biüzr

bivasitə

bivəhm

bivücud

bizarafat

bizaval

bizəban

biznes-partnyor

biznes-partnyorluq

bizövq

blankist

blankizm

blokirovka

blok-kontakt

blok-tormoz

bluz

blüm

boa

bobrik

boksyor 

boloni

bomj

bomjluq

bonapartist

bonistika

bosonojka

bosonojkalı

bosonojkasız

breyk

budka

budkaçı

buxalter

buxalteriya

buxalterlik

bulma

bulmaq

bulundurma

bulundurmaq

bulunma

bulunmaq

bumajnik

bund

buntçu

buntçuluq

buzə

büğzlü

bülənd

bünyə

bürger

bürhan

bürudət

büryan

 

 

 

                                                       Terminlər

babbit

babezioz

bakelit

baken

bakterioxlorin

bakterioxlorofil

bakterioqram

bakterioliz

bakteriolizin

bakterioprotein

bakteriopurpurin

bakteriostatik

bakteriostaz

balantidiaz

balmer

balneoreaksiya

barbital

barbitul

baretter

barion

barisfer

barit     

barium 

barkarola

barn

barofunksiya

baromanometr

barometrik

baroreseptor

baroskop

barotermoqraf

barotermometr

barraj

barrankos

barsil

bartolinit

batial

batiandr

batifotomer

batimetriya

batisfer

batiskaf

batoxrom (-lar)

batolit

batometr

batometr-taximetr

batraxotoksin

bazalioma

bazalt

bazament

bazofiliya

belbor

belil

bel-kanto

belladon

beltinq

bemit

bemol

bentonit

bentos

benzidin

benzilakrilat

benzilamin

benzilaseton

benzilbenzoat

benzilxlorid

benzilsellüloz

benzimidazol

benzimizadon

berillium

berillium-sulfat

berillometr

bertollid

beta-çevrilmə

betasian

beta-spektrometr

beta-spektroskopiya

betatron

betextinit

bibliometrik

bielektroliz

bifurkasiya

biheviorizm

bixromat

bikarbid

bikarbonat

bikollar

bikompakt

bildaparat

bimetal

bimetallizm

binar

binom

binomial

binormal

bioakustika

biodozimetr

bioelektrik

bioelektronika

biogeokimyəvi

biogeosenoz

biohidroakustika

bioxron

bioxronometr

bioindikator

biokamera

biokataliz

biokatalizator

biokolloid (-lər)

biokompleks

biokorroziya

bioqravistat

biolit (-lər)

biomaqnetizm

biomembran

biometrik

biomitsin

biomolekul

biomonitorbioorientasiya

bioregionalizm

biotelemetriya

biotin 

biotit

biovit

bipatrit (-lər)

bipolid

bisektrisa

bismutit

bispiral

bissektor

bissektrisa

bisulfat (-lar)

bisulfit (-lər)

blanfiks

blastema

blefarit

blefarospazm

blennoreya

blind

blink-komparator

blink-mikroskop

blitskriq 

 

blüminq

bod

boksit  

bolero

bolid 

bolometr

bon 

bonifikasiya 

bonitet 

bonitirə

bor    

bora

borasit

borat (-lar)

bor-florid

bor-fosfid

borid (-lər)

bor-karbid

borneol

bornit

bot

botriomikoma

botriomikoz

boyun-bazu

boyun-çiyin

bozon  

braxiantiklinal

braxisinklinal

braxistron

braja

bramin

brander

brandmauer

brandspoyt

braulyoz 

brekçiya

bremsberq

bromasetofenon

bromat

brombenzol

brombutilkauçuk

bromid

bromindilo

bromsetan

bronxadenit

bronxoektaziya

bronxoqrafiya

bronxospirometr

bronxostenoz

brufen 

brusit

bubon 

budinaj

bukavul

buksa

bulla

bussol

buster

buşel

butadien

butamid

butan

butan-butilen

butilen

butil-kauçuk

butirometr

butmir

büks

büret

byef

 

 

 

                                                               “C” hərfi

cığ-vığçı

cığ-vığetmə

cığ-vığsalma

cik-ciketmə

ciki-biki

cikkəçəkmə

cıqqı

cıqqılıqalma

cıqqırçıxarma

cıqqısız

cilaçılıqetmə

cılızquyruq

cılızlıqetmə

cılızolma

cillilik

cilovdarlıqetmə

cilovdarolma

cilovgəmirmə

cinayətocağı

cinayəttörətmə

cında-cunda

cında-mında

cindarlıqetmə

cındırçılıqetmə

cındırlaşdırma

cındırlaşdırmaq

cındırlaşma

cındırlaşmaq

cingiltililik

cini

cinitutma

cinkimilik

cınqıltısalma

cınqırçəkmə

cınqırçıxartma

cinqursaqlıq

cinsolma

cip-cipetmə

cip-cipləmə

cır-cırcırıldama

cır-cırçı

cır-cırçılıq

cirə-cürə

cırıq-cırtıq

cırıqlıq

cırıq-mırıq

cırıq-mırıqlıq

cırılğan

cırılğanlıq

cırnayıb-pozulma

cırnayıb-pozulmaq

cırrıtgetmə

cırtacırtetmə

cırtacırtsalma

cırtdanqalan

cırtdanqalma

cırtdanquş

cırtdanquşluq

cırtdanolma

cırtqozluqetmə

civcik

ciyəriyanmışlıq

ciyəryarpaq

cızığındançıxma

cızıxma

cızıxmaq

cız-vızetmə

comərdlənmə

comərdlənmək

comərdləşmə

comərdləşmək

cordanabənzərlər

cucuqlama

cucuqlamaq

cumuxma

cumuxmaq

cunavarılıq

cünunluq

cünunluqetmə

cünunolma

cürələşmək

cürəlik

cüssəlik

cütbuynuzcuq

cütbuynuzcuqlu

cütbuynuzsuz

cüt-cütetmə

cüt-cütolma

cütetmə

cütlələk

cütonurğalı

cahangirlikedən

cahangirliketmə

cahilliketmə

cahilolma

cahılsız-ahılsız

camvarılıq

cana-cuna

cananlıqedən

cananlıqetmə

cananolma

canavarlıqetmə

candanyanma

canfəşanlıqedən

canfəşanlıqetmə

caniliketmə

canıyanmışlıq

canqurtarıcılıq

cantaraqolma

canverici

canvericilik

cariyəliketmə

cavabdeholma

cavabsızqoyma

cavabtapma

cavabverici

cavabyazma

cavanlıqedən

cavanlıqetmə

cazvarılıq

cecədoğrama

cecədoğrayan

cəfakarlıqetmə

cəfakarolma

cəfakeşliketmə

cəfakeşolma

cəh-cəhvurma

cəhcik

cəhcikli

cəhciksiz

cəhledən

cəhletmə

cəhrəçiliketmə

cəhrəişlətmə

cəlddişləmə

cəlddişləyən

cəldişləmə

cəldqaçma

cəldtutma

cələqurma

cələ-tələ

cələyədüşmə

cələyəsalma

cəmdəkyemə

cənnətlikolan

cənnətlikolma

cərgəarasıseyrəklik

cərgəarasıseyrəltmə

cərgəarasısıxlıq

cərraholma

cəsarətetmə

cəsarətgöstərmə

cəsarəttapma

cəsurluqetmə

cəsurluqgöstərmə

cəzasızqalma

cıbırığınıçıxaran

cıbırığınıçıxarma

cıbırıqçıxan

cıbırıqçıxarma

cıbırıqçıxma

cıbırıqlanma

cıbırıqlanmaq

cıbırıqlatma

cıbırıqlatmaq

cıbırıqlı

cıbırıqlıq

cıbırıqsız

cibişdançı

ciftetmə

ciftləşdirilmə

ciftləşdirilmək

ciftləşdirmə

ciftləşdirmək

ciftləşmə

ciftləşmək

ciftolma

cığallıqetmə

cığalolma

cığıltısalma

 

                                    Səslər və onlara dair lüzumsuz hallandırmalar

cağıldanma

cağıldanmaq

cağıltı

cağıltılı

cağıltısız

car-cur

carıldatma

carıldatmaq

carıltı

carıltı-curultu

carıltılı

carıltısız

cığ-cığ

cığıldama

cığıldamaq

cığıldaşma

cığıldaşmaq

cığıldatma

cığıldatmaq

cığıltılı

cığıltısız

cığıltı-vığıltı

cığ-vığ

cikkildətmə

cikkildətmək

cikkiltili

cikkiltisiz

cıqq

cıqqıldama

cıqqıldamaq

cıqqıldatma

cıqqıldatmaq

cingildədilmə

cingildədilmək

cingildəmək

cingildənmə

cingildənmək

cingildəşmə

cingildəşmək

cingiltililəşmə

cingiltililəşmək

cingiltisiz

cingim-cingim

cınq-cınq

cır-bır

cırıldamaq

cırıldaşma

cırıldaşmaq

cırıltısız

ciring

ciring-ciring

ciringhaciring

ciringildəmə

ciringildəmək

ciringildətmə

ciringildətmək

ciringiltili

ciringiltisiz

cırınq-cırınq

cırınqhacırınq

cırınqıltılı

cırınqıltısız

cırrıt

cırt

cırtacırt

civ-civetmə

civ-civləmə

civhaciv

cıvıldama

cıvıldamaq

cıvıldanma

cıvıldanmaq

cıvıldaşma

cıvıldaşmaq

cıvıldatma

cıvıldatmaq

civildətmə

civildətmək

cıvıltı

cıvıltılı

civiltisiz

cıvıltısız

cız-vız

coğuldaşma

coğuldaşmaq

coğultu

coğultulu

coğultusuz

cuqquldama

cuqquldamaq

cuqqultu

cur-cur

cükk

cükk-cükk

cükküldətmə

cükküldətmək

cüyültülü

cüyültüsüz

cüzüldəşmə

cüzüldəşmək

cüzüldətmə

cüzüldətmək

cüzüldəyə-cüzüldəyə

cüzültülü

cüzültüsüz

 

                                            İşlənməyən əcnəbi sözlər və adlar

cabir

caddə

cahandidə

cahannüma

cahansuz

caizlik

cami-cəm

canbəxş

canəfza

canfəza

cavid

cavidan

cavidani

cek

cəbhəcövhər

cəbrən

cədəl

cədəlgah

cədid

cəfadidə

cəhl

cəhlkar

cəhlkarlıq

cələb

cələsə

cəmadat

cəmadiyəlaxır

cəmadiyələvvəl

cəmən

cəngcu

cərahət

cəridə

cəsamət

cəsamətli

cəsim

cəvahirfüruş

cəzanə

cəzbə

cəzbəli

cəzbəsiz

cəzə-fəzə

cəzirə

cəzirəvi

cəzm

cəzvə

cidal

cidalgah

cidalgahlıq

cidalılıq

cidallılıq

ciddən

ciddiliketmə

cilvəgah

cilvəkar

ciyərguşə

ciyərsuz

cizyə

cobber

coystik-port

cövlangah

cövr

cuy

cuybar

cübbə-cövşən

cülus

cünb

cünbüş

cünun

 

 

                                                         “Ç” hərfi

çadırvarılıq

çağalatma

çağalatmaq

çağırışçıolma

çalançı

çalançılıq

çalqalma

çalovvarılıq

çapacaqvarılıq

çapçılıqetmə

çapçıolma

çapqınçıolma

çapovulluqetmə

çapovulolma

çarxqolu-sürgüqollu

çarxsayaqlıq

çarvadarolma

çat-çatetmə

çat-çatolma

çatı-matı

çatış

çavuşolma

çaypulualma

çaypuluvermə

çekistliketmə

çeksaxlama

çeksaxlayan

çekverən

çempionolma

çeviklikgöstərmə

çevikolma

çezdirilmə

çezdirilmək

çezdirmə

çezdirmək

çezdirtmə

çezdirtmək

çezə-çezə

çezmə

çezmək

çəhrayıolma

çəkicbaşlıq

çəkidəaldadan

çəkidəaldatma

çəkidəvuran

çəkinəcəkliqalma

çəkinəcəyiolma

çəkməçiliketmə

çəkməçiolma

çəkməyaxamcırıldı

çələngvarılıq

çəmənzarolma

çənbərbığlılıq

çənbərburunluq

çənbərburunluluq

çənəçürklükedən

çənəçürklüketmə

çəngələbənzərlik

çəngələoxşarlıq

çəngəlquyruqluluq

çəngəlvarılıq

çəpçik

çəpikolma

çərçiolma

çərçivəşəkillilik

çərçivəyəalma

çərçivəyəsalma

çərdəymişlik

çərəliqalma

çərənçiliketmə

çərənçiolma

çərən-çürən

çərən-çürənli

çərən-çürənlik

çərəz-mərəz

çərtiketmə

çətəçiliketmə

çətəçiolma

çətindeyilmə

çətirəbənzərlik

çətirəoxşarlıq

çətirşəkillilik

çətiryarpaqlılıq

çəyirdəyəbənzərlik

çəyirdəyəoxşarlıq

çıxdaşçı

çıxdaşetmə

çıxdaşsızlıq

çıxış-bitiş

çıxışçıolma

çıq-çıqetmə

çilikburun

çilingərolma

çilliktapma

çilsifətolma

çim-çimetmə

çırpışdırıcı

çırpışdırıcılıq

çırtaquş

çırtıqçalma

çırtılma

çırtı-pırtı

çırtı-pırtılıq

çırt-pırt

çırt-pırtetmə

çırt-pırtlı

çırt-pırtlıq

çırt-pırtsız

çivəbənzərlik

çivəoxşarlıq

çivvarılıq

çoxboğazlılıq

çoxçalan

çoxdiblilik

çoxmemarlılıq

çoxtapılan

çoxu-çoxu

çolaqolma

çoşqabala

çoşqa-çoşqa

çovdarvarılıq

çubuqvarılıq

çuğulçuluqetmə

çuğulçuolma

çuladönmə

çulçuolma

çullaşma

çullaşmaq

çulolma

çustçuluqetmə

çürükçülüketmə

çürükçüolma

 

                                         Yazılışı, yaxud mənası qüsurlu sözlər

çakunda

çamırdüşmə

çamırgirmə

çaparçı

çardaş (mus.)

 

çargah (mus.)

çayçıxana

çəpliklik

çəpliksizlik

çıtmaq

 

çobanbayatısı (mus.)

çömmə

çömmək

çörəkçixana

 

                                 

                                                    İşlənməyən əcnəbi sözlər və adlar

çak

çakər

çakəranə

çarguşə

çargül

çarsu

çartağ

çaynik-çaynik

çaynikli

çayniksiz

çeşm

çeşnigir

çəmənistan

 

çərxi-kəcmədar

çərxi-kəcrəftar

çıldırım

çıldırma

çıldırmaq

çinovnik

 

                                              Səslər və onlara dair lüzumsuz hallandırmalar

çağıldama

çağıldamaq

çağıltı

çaqqıldamaq

çaqqıltılı

çaqqıltısız

çartıldama

çartıldamaq

çartıldaya-çartıldaya

çartıltı

çartıltılı

çartıltısız

çartıltısızlıq

çatıldama

çatıldamaq

çatırdama

çatırdamaq

çatırtılı

çatırtısız

çığ-bağ

çığ-bığ

çıqq

çıqq-çıqq

çimildəmə

çimildəmək

çimildəşmə

çimildəşmək

 

çimilti

çimiltili

çimiltilik

çimiltisiz

çıpaçıp

çıp-çıp

çıpıldama

çıpıldamaq

çıpıldatma

çıpıldatmaq

çırt

çırtıldama

çırtıldamaq

 

 

 

                                                           “D” hərfi

 

da

daban-kub

daban-kubabənzər

daban-kubvarı

daban-kubvarılıq

dabanüstədönmə

dabbağlıqetmə

dadışma

dadışmaq

dağadönmə

dağallıqetmə

dağlana-dağlanaqalma

dağlayıb-buraxma

dağlayıb-buraxmaq

dahi-düha

dairəvarılıq

dairəyəbənzərlik

dairəyəoxşarlıq

daqqapapaqlıq

dalayıcılıq

dalbadallıq

dalğasakitləşdirən

dalğavarılıq

dalğayabənzərlik

dalğayaoxşarlıq

dallatma

dallatmaq

dallı-budaqlı

dallılıq

damar-damarolma

damazlığıkəsilmə

damazlığıkəsmə

damazlıqsaxlama

damazlıqvermə

damcıvarılıq

damdançıxma

damdandüşmə

damlalamaq

danabaşlı

danaboynu

danadişli

danqırbaşlı

dan-səhər

dara-barasalma

darağabənzərlik

darağaoxşarlıq

daraqarası

daraqarxası

daraqvarılıq

dargözlüketmə

dargözolma

darğabaşılıq

darğalıqetmə

darğınolma

darxəndək

darxəndəkli

darısqalolma

darışlıq

darkeşliketmə

darkeşolma

darqursaqlıqetmə

darqursaqolma

darlaşıb-sıxmaq

darlıqetmə

darmadağındağılma

darmadağınetmə

darmadağınolma

darolma

darsinəlik

darsinəlilik

dastanqoşma

dastanolma

daşaçəkmə

daşadönmə

daşagirmə

daşmişarlama

daşvermə

davacıllıqetmə

davacılolma

dava-dalaşsalma

davamlıetmə

davamlıolma

davamsızetmə

davamsızolma

dava-şavasalma

dazbaşlılıq

dedi-qoduçulu

dekanlıqetmə

dekanolma

deklamasiyademə

dekretvermə

delfinvarılıq

delta-dəmir

demaqoqluqetmə

demonluqetmə

demonolma

dempartiyalılıq

deputatolma

deputatseçilmə

deyingənliketmə

deyingənolma

dəbbəçiliketmə düyünetmə

dəbbəkarolma

dədəlilik

dədəsiniyandırma

dədəsiyanma

dəğəlliketmə

dəğəlolma

dəh-dəhetmə

dəhrəburunluq

dəhrəquyruqlu

dəhrəquyruqluq

dəhrəşəkillik

dəhrəşəkillilik

dələduzluqetmə

dələduzolma

dəlixəkliketmə

dəlixəkolma

dəlik-dəliketmə

dəlik-dəlikolma

dəllalolma

dəlmə-surətçıxarma

dəməklik

dənciklik

dənələnmək

dənəoxşarlıq

dənəvarılıq

dənəvərvarılıq

dənizçiliketmə

dənizçiolma

dənolma

dəntutma

dərbədərolma

dərdəşərikçıxma

dərdəşəriketmə

dərdəşərikolma

dərdolma

dərətutu

dərkarolma

dərkənarqoyma

dərmansızqalma

dərrakəsiolma

dərslikhazırlama

dərslikyazma

dərvişliketmə

dərvişolma

dərziliketmə

dərziolma

dəsmalabənzərlik

dəsmalaoxşarlıq

dəsmalvarılıq

dəstəbazlıqetmə

dəstəbazolma

dəstədənçıxma

dəstədüzəltmə

dəstəmazalma

 

dəstəyəbənzərlik

dəstəyəoxşarlıq

dəyirmiağızlılıq

dəyirmiüzgəclilik

dəyiş-düyüşdüşmə

dəyiş-düyüşetmə

dəyiş-düyüşsalma

dəyməağlarlıq

dəyməaşarlıq

dəymədağıldı

dəyyusluqetmə

dəyyusolma

dəzgah-ay

dəzgahbaşı

dəzgahvarılıq

diabetətutulma

diafilmçəkən

diafilmçəkmə

diafilmgöstərən

diafilmgöstərmə

dibçəkdoğrama

dibçəkdoğrayan

dibçəkdolduran

dibçəkdoldurma

dibçəkvarılıq

dibdənçıxan

dibdənçıxma

dibdəndüşən

dibdəndüşmə

dibdənqopan

dibdənqopma

dibibiz

diftonqvarı

diftonqvarılıq

dikbığ

dikbığlı

dikdamaq

dikdamaqlıq

dikdöş

dikdöşlük

dikduran

dikiliqalma

dikqabırğa

dikqabırğalı

dikqabırğalıq

dikqulaq

dikqulaqlı

diksiniş

diktatorolma

diktaturaqurma

diktorluqetmə

diktutan

diktutma

dıqı

dıqı-dıqı

diqqətəlayiqolma

diqqətəşayanolma

dıqqı

dıqqı-dıqqı

dildalayanlıq

dildəndüşən

dildəndüşmə

dildənqalan

dildənqalma

diletantlıqetmə

dilənçiliketmə

dilənçiolma

dilənçipayıalma

dilənçipayıvermə

dilgirliketmə

dilgirolma

dilxoretmə

dilxorolma

dilxoşluqetmə

dilxoşolma

dili

dili-dili

diligödəkolma

diligödəlmə

dilim-dilimetmə

dilim-dilimolma

diliməbənzərlik

diliməoxşarlıq

dilli-ağızlıolma

dilli-dilavərolma

dillik

dilmanclıqetmə

dilotuyemə

dilvarılıq

dimdikburunlu

dimdikdayanan

dimdikdayanma

dimdikduran

dimdikdurma

dimdikşəkillilik

dimdiyəbənzəmə

dimdiyəbənzərlik

dimdiyəoxşama

dimdiyəoxşarlıq

dımıqolma

dincəliş

dingişliketmə

dingişolma

diniş

dinişli

dinişmə

dinişmək

dinişsiz

dinsizliketmə

dinsizolma

diplomatvarılıq

dır-dıretmə

diribaşlıqetmə

diribaşolma

diriciklik

diri-diriyandırılma

diri-diriyandırma

diri-diriyanma

diridoğma

diriqalan

diriqalma

dirilikverən

dirilikvermə

dirisoyan

dirisoyma

diriyarma

dırmığabənzərlik

dırmığaoxşarlıq

dırnaqçeynəmə

dırnaqçeynəyən

dırnaqkəsmə

dırnaqqopma

dırnaqtəmizləmə

dırnaqtutma

dirsəkşəkillilik

dirsəkvarılıq

dirsəyəbənzərlik

dirsəyəoxşarlıq

diskəbənzərlik

diskəoxşarlıq

diskontetmə

diskötürən

diskötürmə

disksürən

disksürmə

diskşəkillilik

disktutan

diskussiyaaçan

diskussiyaaçma

diskvarılıq

dissidentliketmə

dissidentolma

dişbatıran

dişciklilik

diş-dişdurma

diş-dişolma

dişəbənzərlik

dişgöstərən

 

dişgöstərmə

dişiciksizlik

dişqıcayan

dişqırma

dişqurdalama

diştəhərlik

dişvarılıq

ditdəməmiş

ditdəmiş

dividendalan

dividendalma

dizaynçılıqetmə

dizaynçıolma

diz-dizəoturma

dız-dızoynama

dizəçıxma

dizin-dizinsürünmə

dodağabənzərlik

dodağaoxşarlıq

dodaqaltıazaylanma

dodaqaltıdanışma

dodaqaltımızıldama

dodaqardı

dodaqayaqlılıq

dodaqlana-dodaqlana

dodaqlıq

dodaqsallama

dodaqsalma

dodaqşəkillilik

dodaqvarılıq

dodemə

doduluqetmə

doduoynatma

doğanaqboğaz

dolabadüşmə

dolabasalma

dolabgəlmə

dolayıasma

dolayıqoyma

dolayıvurma

dolayıyığma

dollaralma

dollarvermə

dolmabişirmə

doluş

dombalıq

donjuanlıqetmə

donkixotluqetmə

donorluqetmə

donorolma

donuş

donuşluqaltı

dostbazlıqetmə

dostbazolma

dostbilmə

dönücü

dönüklüketmə

dönükolma

dönümlük

dönüş-qayıdış

dördağacsız

dördböyrək

dördcərgəbasdırma

dörddöşək

dördəvəzli

dördfitli  

dördgəlişli

dördguşə

dördxallı

dördkürəkli

dördqabarıqlı

dördqiymətli

dördqiymətlilik

dördqulaq

dördsazlı

dördsüpürgəli

dördvedrəli

dördyarıq

dördyarıqlıq

döşardı

döşəkvarılıq

döşəməvarılıq

döşlətmə

döşlətmək

döşlüksüzlük

döşüsallaq

döşüyumru

döşüzəif

dövlətəmünasib

dövlətqurma

dövlətlik

dövrədəyişmə

dövrietmə

dövriolma

döyənəkolma

döyənəkolma

döyüləbilən

döyüləbilən

döyüş-dəyiş

dözümgöstərmə

dözümlüolma

dözümsüzlüketmə

dublyorolma

dueləçağırma

dulolma

dulotu

dumbulçalma

durma-gəl

duruq

duruşlu-dayanışlı

duruşma

duruşma-dayanışma

duruşmaq

duruş-oturuş

dustaqdaolma

dustaqolma

duşagirmə

duşdançıxma

duzatma

duzçəkmə

duzçökmə

düd-düdetmə

düdəkburunluq

düdükçalma

dümbəkçalma

dünyanıdüşünmə

dürdanələnmə

dürdanələnmək

dürəklik

dürənglik

dürməkbükmə

dürmələnmək

düsturolma

düşülüşmə

düşülüşmək

düşüncəliolma

düşüncəsizliketmə

düşüncəsizolma

düşünücü

düşünüş

düyünəbənzərlik

düyünəoxşarlıq

düyünolma

düzbucaqvarılıq

düzdalğalılıq

düzdamarlı

düzdamarlılıq

düzəlişverən

düzəlişvermə

düzgörən

düzgörmə

düzqalxma

düzolma

düzvuranlıq

düzyonan

düzyonma

düzyonuş

 

 

                                                      Yazılışı, yaxud mənası qüsurlu sözlər

daimalıq

daktiologiya

daktioloji

daltonist

darışa-darışa

darışdırma

darışdırmaq

darışıb-talama

darışıb-talamaq

darışıb-talanma

darışıb-talanmaq

darışılmaq

darışmaq

dasıt

dastiloskopik

dastiloskopiya

daşbulaq

dayazbiliklik

delta-effekt

despotçuluq

dəbqoyan

dəbqoyma

dəfn-kəfnli

dəfn-kəfnsiz

dəhnəçilov

dəliqarın

dəlisoylu

dəmanə (mus.)

dəmiryolətrafı

dəmiryolyanı

dərdi-sər

dərdi-sərli

 

dərdi-sərsiz

dərmə-deşik

dərmə-deşikli

dərmə-deşiksiz

dərsliklik

dəsmalı (oyun havası)

dəşti (mus.)

dəvəçökürtmə

diflyasiya

diklomasiya

dilqəmi (mus.)

diltutma

dimağıçağlıq

diplomqabağı

dırmaqlama

dırmaqlamaq

dırmaqlatma

dırmaqlatmaq

distversifikasiya

dişqurdalayan

dizel-elektrik

dolayısilə

dombul

dombul-dombul

domuşa-domuşa

domuşan

donjuan

donkixot

donosçu

donosçuluq

donuşluq

 

donuşuqölçən

donuzbala

dozatorçu

dönəklik

döşlüklük

döyməkərəmi (musiqi)

döyülüş

dözüş

dramalaşdırılmaq

dramalaşdırılmış

drenajtəmizləmə

drenajtəmizləyən

drendüzən

durğuzma

durğuzmaq

dustaqçı

duyuş

dübeyti (mus.)

dügah

düngünkü

dünkü

dürtüklüketmə

dürtükolma

dütar (mus.)

düyünoxşar

düyünoxşarlıq

düzdoğuş

düzdoğuşlu

düzülləmə

düzülləmək

düzyonuşçu

 

 

 

                                                    Səslər və onlara dair lüzumsuz hallandırmalar

dız

dız-dız

dızıldana-dızıldana

dızıldatma

dızıldatmaq

 

 

dızıldaya-dızıldaya

dızıltılı

dızıltısız

dızz

domb

 

dom-dom

düd-düd

düd-düdetmə

dü-dü

 

 

                                                         İşlənməyən əcnəbi sözlər və adlar

dadgər

dadxah

dadrəs

dafiə

dağdar

daxiliyyə

damad

damadlıq

damən

damət

danəndə

daniş

danişcu

danişgah

danişgədə

danişmənd

danişvər

danişyar

darülelm

darülədəb

darüləman

darülmədrəsə

darülmüəllim

darülülum

darülürfan

darüşşəfa

davudi

dehqan

dehqanlıq

demiurq

denşik

denşiklik

depeşa

depolyarizasiya

depolyarizator

desyatin

desyatin-desyatin

desyatinlik

dəbbəkar

dəbbəkarlıq

dəbir

dəbiristan

dəbistan

dəccal

dəfəat

dəfəatla

dəftərdar

dəftərdarlıq

dəğa

dəğdəğə

dəğəl

dəh

dəhadəh

dəhbaşı

dəhən

dəhr

dəhri

dəhyek

dəxil

dəqqülbab

dəlixək

dəmətli

dəmətsiz

dəmin

dənab

dəndə

dəndənə

dəni

dər

dəramədli

dəray

dərban

dərbə

dərbəçə

dərbənd

dərbəst

dərdəst

dərd-fəraq

dərdi-dil

dərdi-hal

dərdmənd

dərdnak

dərək

dərhəqiqət

dərhəm

dərhicab

dəriçə

dərkar

dərməndə

dərun

dəsgirə

dəsisə

dəstar

dəstbənd

dəstəmic

dəstər

dəstfərman

dəstgir

dəstxoş

dəsti

dəst-paça

dəstpərvər

dəstpərvərdə

dəstur

dəsturluq

dəsturüləməl

dəsturüləmr

dəşnə

dəşt

dəyanətkar

dəyanətkarlıq

diba

dibapuş

did

didar

didə

digərgun

dilara

dilaram

dilaviz

dilazar

dilbaz

dilbazlıq

dilbənd

dilbəstə

dilcu

dildadə

dildarlıq

diləfkar

diləfruz

diləfsürdə

diləngiz

dilfikar

dilfirib

dilgüşa

dilgüşad

dilxah

dilxəstə

dilxun

diliran

diliranə

dilkeş

dilqəm

dilnəvaz

dilnəvazlıq

dilpərvər

dilpəsənd

dilrüba

dilsir

dilsuz

dilşikar

dilşikəstə

dilşikəstəlik

diltəng

diltənglik

dimağ

dimağıçağ

dina

dirabi

direksiya

direktori

direktoriya

dirəxş

dirəxşan

dirəxşəndə

dış

dişrə

divanəsər

divanəvər

divanəvəş

divanəvi

divizion

divzad

dizel-motor

dizel-motorlu

dizel-motorsuz

dizilmə

dizilmək

dizmə

dizmək

doj

doqmatik

dolbənd

donos

dorik

dotələb

dotələbanə

dovtələb

dozor

dozorluq

döngəc

dördmotorlu

dövlətmənd

draxma

draq

draqun

drama

drednout

dren

drozofil

drujina

drujinaçı

duagu

duanəvis

dudman

duxan

duxovka

dur

dust

dustaqban

dustanə

duzəx

düfal

dülükçü

dülükçülük

düngün

dürdanəlik

dürəxşan

dürək

dürəklik

dürəng

dürənglik

düsen

düsturüləməl

düşaxə

düşənbə

düşərgah

düşvar

dyaçok

dyaçokluq

dyakon

dyakonluq

 

                                                            Terminlər 

dagerrotip

dagerrotipiya

dakrioadenit

dakriosistit

daktil

daktiloqrafik

daktiloskop

daktiloskopik

daltonid (-lər)

debarkader

dedveyt

defektoskop

defektoskopik

defektoskopiya

defoliant (-lar)

dekstrin

dekstrokardiya

delta-elektron

delta-elektronlu

delta-funksiya

delta-hüceyrə (-lər)

delta-impuls

delta-metal

delta-ritm

demensiya

demonetizasiya

dempfer

dempinq

demultiplikator

denasifikasiya

denaturasiya

denaturat

dendrit (-lər)

dendrobotsillin

dendroklimatologiya

dendrometr

dendrometrik

dendrometriya

denitrifikasiya

denonsasiya

densitometriya

dentin

denudasiya

depressator

deratizasiya

derivasiya

derivat

derivatologiya

derivatoloji

dermatomikoz (-lar)

dermoskopiya

desibel

desima

desktop

determinant

determinasiya

determinativ

determinist

detilsulfit

detolakt

deviasiya

deyterium

dezinteqrator

dezurbanizm

diabaz

diafoniya

diafraqma-qabırğa

diafraqma-qaraciyər

diafraqma-mədə

diafraqma-ürək

diaxronik

diaxroniki

diaxroniya

diakritik

dialektal

diamaqnetik

diamaqnetizm

diamaqnit

diametral

diamin

diapedez

diapozitiv

diaskopik

diatermik

diatermiya

diatonik

diazobirləşmə (-lər)

dibazol

dibrobenzol

dibrometan

dibropropan

didaktiv

dielektrik

dietilamin

dietilanilin

dietilen

dietilsulfat

dietilsulfit

difenil

difenilamin

difenildixlorid

difenilkarbazil

difenilkarbonat

difenilmetan

difeniloksid

diffuzionizm

diffuzor

difosgen

difraksiya

digiset

digital

dihidrofosfat

dixloretan

dixloretilen

dixlormetil

dixoqamiya

dixotomik

dixotomiya

dikain

dilatoqraf

dilatometr

dimetilamid

dimetilamin

dimorfizm

dinamokardioqraf

dinamokardioqrafik

dinamokardioqrafiya

dinamoqraf

dinamoqram

dinamometamorfizm

dinamometrik

dinamoskop

dinamoskopik

dinamotaxometr

dionin

dioptriya

diploid

diploidlik

diplokok

dipol

diptix

disaxarid

disfagiya

disillab

diskant

diskoqrafiya

diskont

diskoplan

diskoplazma

diskresion

diskret

dispaşa

dispaşer

dispersiya

dissimilyativ

dissimilyator

dissimulyasiya

dissosiasiya

disulfan

disulfid (-lər)

diversifikasiya

divertisment

divinil

diyerez

dizajio

dizel-aqreqat

dizel-generator

dizyunksiya

dizyunktiv

dodekafon

dodekan

doker

dolmen

dolomit

dozimetrik

dozimetrist

dozimetriya

döymə-ştamplama

drossel

drossellənmə

dubl-bemol

dubl-diyez

duktilometr

dunit

dupleks

düker

düopol

dzeren

dzot

 

                                                         “E” hərfi

edamagetmə

edamaməhkumluq

ediş

ehmalsızolma

ehramvarılıq

ehsandemə

ehsandeyən

ehsanverən

ehsanvermə

ehsanyemə

ehtikarçılıqetmə

ehtikarçıolma

ehtikarlıqetmə

ehtikarolma

ehtimaletmə

ehtimallıolma

ehtirametmə

ehtiramgöstərmə

ehtirasgöstərmə

ehtivaedilmə

ehtivaetmə

ehtivaolunma

ehtiyacduyma

ehtiyacıolma

ehtiyatkarlıqetmə

ehtiyatkarolma

ehtiyatsızlıqetmə

ehtiyatsızolma

ehtizazagələn

ehtizazagəlmə

ekran-gün

ekskursiyayaaparan

ekskursiyayaaparma

eksperimentaparan

eksperimentaparma

ekspertizaaparan

ekspertizaaparma

ekspozisiyaqurma

ekspressivli

ekspressivlilik

ekssentrikli

ekssentriklilik

ekstraqıcıqlandırıcı

ekstremistolma

ekvatorboyunca

elanvermə

elastikilik

elçibəy

elçibəylik

elçidüşmə

elçigetmə

elçiliketmə

elçiolma

eldaşolma

elegiyabənzər

elegiyabəstələmə

elegiyaoxşar

elegiyavarılıq

elegiyayazma

elektrikçəkən

elektrikçəkmə

elektrikgötürmə

elektrikkeçirmə

elektrikköçürmə

elektrikquraşdırma

elektrikölçmə

elektrikötürmə

elektrovozqayıran

elektrovozqayırma

eletorat

elhalvası (mus.)

ellipsəbənzərlik

ellipsəoxşarlıq

ellipsvarılıq

elmalan

elmalma

elmdaxili

elm-helm

elmqazanma

eltiolma

emulsiyaçəkən

emulsiyaçəkmə

emulsiyaqaşıma

emulsiyaqaşıyan

emulsiyatəmizləmə

emulsiyatəmizləyən

endirmə-qaldırma

enerjiyaratma

enervasiya

enəcək-qalxacaq

enlikənar

enliprofil

enmə-qalxma

ensefaloq

epeynicə

epidemiyalaşmaq

epikrizvermə

epiqonçuluqetmə

epiqonçuolma

epiqrafçı

epileptikolma

epitafiyayazan

epiteləbənzərlik

epizooxroniya

epizotologiya

epizotoloji

epopeyayazan

epopeyayazma

erağac

ergetmə

ergəlmə

erkəkcəsinə

erkəkləmə

erkəkləmək

erkəkləşə-erkəkləşə

eroziyaetmə

eroziyaolma

eroziyayauğrama

eskizçəkən

eskizçəkmə

esperantoçu

estakadaqayırma

estakadaquran

 

estakadaquraşdıran

estakadaquraşdırma

estakadaqurma

estradayabənzərlik

estradayaoxşarlıq

eşsizqalma

eşşəkbeli

eşşəkbelisındırma

eşşəkqabırğa

eşşəkqabırğalı

eşşəkqulaq

eşşəkqulaqlı

eşşəkoyunu

eşşəksaqqızı

eşşəkturpu

etibaretmə

etibarlıolma

etidallıqetmə

etidallıqgöstərmə

etiketyapışdıran

etiketyapışdırma

etik-qnoseoloji

etilkarbonol

etimadsızlıqetmə

etimadsızlıqgöstərmə

etimadsızolma

etinasızlıqetmə

etinasızlıqgöstərmə

etinasızolma

etüdvarılıq

evalma

evcanlıolma

evdamı

evdarxanımlıq

ev-evgəzmə

evgördüetmə

evkloz

evquraşdıran

evquraşdırıcı

evpulualma

evpuluvermə

evsizolma

eyibaçan

eyibaçma

eyibləmə

eyibləmək

eyibləndirmə

eyibləndirmək

eyiblik

eyibliolma

eyibsizolma

eyniböyüklük

eyniböyüklüklə

eyninəalma

eyninəgəlmə

eynioxsuz

eynioxsuzluq

eynizamanlı

eynizamanlılıq

ezamiyyətəçıxma

ezamiyyətgötürmə

 

 

                                                   İşlənməyən əcnəbi sözlər və adlar

edadi

edadiyyə

ehrar

ehsas

ehsasat

ehtimali

ehtimam

ehtimamkar

ehtiramən

ehtiyatkaranə

elam

elamnamə

elektriçka

elektromotor

eos

erl

etidal

etidalla

etidallıq

etiyad

eybcu

eyd

eyn

eyş-nuş

ezaz

ezop

 

 

                                                   Terminlər və sahəvi sözlər

edikt

efemerid (-lər)

effektor (-lar)

efiran

exinokokkoz

exolot

ejeksiya

eklektisizm

eklektizm

ekloqa

ekogenez

ekonometriya

eksikator

ekspirasiya

ekspirator

ekspropriasiya

ekspropriator

ekstemum

ekstraksiya

ekstruder

ektima

ektoderma

ektogenez

ekzogen

ekzotermik

elastomer (-lər)

elektroaerozol

elektroakustik

elektroakustika

elektroanalgeziya

elektroavtomatika

elektrodinamometr

elektroensefaloqrafik

elektroeroziya

elektrofon

elektrofor

elektrofotometrik

elektrofotometriya

elektrofotosurət

elektrofototəsvir

elektroinduksiya

elektroizolit

elektrokrekinq

elektroqeydedicilik

elektrolit

elektrolitik

elektromaqnetizm

elektromaqnitizm

elektromaqnitləşdirmə

elektromaqnitləşdirmək

elektromexaniki

elektromexaniklik

elektromeqafon

elektrometallurgiya

elektrometr

elektrometrik

elektrometriya

elektromənfilik

elektronoqrafik

elektronoqrafiya

elektronoqram

elektrooptika

elektropnevmatika

elektrorele

elektrosemafor

elektrosink

elektrostatik

elektrostatika

elektrotermik

elektrotermist

elektrotermiya

elektrovakuum

elektrovalent

elektrovalentli

elektrovalentlik

eliminasiya

eliziya

ellinq

elüvium

embriogenez

emfatik

emfaza

emfizem

emfizematoz

emisson

emitent

empiriokritik

empiriokritisist

empiriosimvolizm

empiriya

endemik

endemizm

endofotoqrafiya

endogen

endogenez

endokard

endokardit

endoqam

endoqamiya

endolimfa

endometrik

endoplazma

endoradiozond

endosmometr

endoterma

endotermik

enklitik

enklitika

ensefalomielit

enterovirus

entoderma

entodermik

entomofaq

entomoloji

enzootiya

eozin

epenteza

epidermal

epifenomen

epigenetika

epigenez

epiqrafika

epinevrit

 

epiobyektiv

epistemologiya

epizona

epizootik

epizootiya

eponim

eponj

eritroblast

erker

erq

erqastoplazma

erqativ

erqometr

erqonomika

erqotizm

erlift

erotomaniya

esxatologiya

eskarp

espadron

espander

estampaj

esteziologiya

esteziometr

etan-butan

etatizm

eternit

etila

etilamin

etilasetat

etilbromid

etilenkarbonat

etilenoksid

etilenpropilen

etilxlorid

etilnitrat

etilnitrit

etilvanilin

etimon

etioloji

etnohidronim

etnolinqvistik

eukariot (-lar)

evdemonizm

evdiometr

evfemistik

evfemizm

evfoniya

evfuizm

evgenika

evrifaq

evristik

evritmiya

eyakulyasiya

eydetika

eydetizm

ezofaqokardioqraf

ezofaqokardioqram

ezofaqoskop

ezofaqoskopiya

ezofaqotomiya

 

 

 

                                                           “Ə” hərfi

əbədiyyətəqovuşma

əbədli

əbədsiz

əbləhliketmə

əbləholma

əcaibolma

əcinnəliketmə

əcinnəsifət

əcrolma

ədabazlıqetmə

ədabazolma

ədalətliolma

ədavətsaxlama

ədavəttörəmə

ədavətyayma

ədəbcəsinə

ədəbliolma

ədəbsizliketmə

ədəbsizolma

ədəsəvarılıq

ədəsəyəbənzərlik

ədəsəyəoxşarlıq

əfğanlı-əfğanlı

əfsanəviolma

əğyarayarolma

əhalisiolma

əhatəlietmə

əhatəliolma

əhəngləşmək

əhəngsevənlik

əhəngsöndürmə

əhəngyandırma

əhliyyətkeçən

əhliyyətkeçmə

əhvayı

əkələmə

əkələmək

əkələnmə

əkələnmək

əkələşmə

əkələşmək

əkələtmə

əkələtmək

əkiliş

əkinəçoxyararlı

əkin-səpinaparma

əkiş

əkizdoğma

əkizolma

əkiztayıolma

əklildüzəltmə

əks-əlifba

əks-əndazə

əksəndazlıq

əksinəgetmə

əksinəolma

əksqoşulanlıq

əqdetmə

əqdolma

əqəliyyətdəqalma

əqidəliolma

əql-şüurgöstərmə

əlacsızqalma

əlaqədarolma

əlaqədəolma

əlaqəsaxlama

əlaltıolma

əlamandaqalma

əlamandaolma

əlamətdarolma

əlbirliketmə

əlbirolma

əlcəkbiçən

əlcəkbiçmə

əlcəktikən

əlcəktikmə

əlcəktoxuma

əlcəktoxuyan

əlçalma

əldədüzəldən

əldəgəzdirən

əldəgəzdirmə

ələkçiliketmə

ələkçiolma

ələkvarılıq

əl-əlgəzən

əl-əlgəzmə

ələöyrənmə

ələöyrətmə

ələsalma

ələyəbənzərlik

ələyəoxşarlıq

əliaçıqlıqetmə

əliaçıqolma

əliaşağıolma

əliəyriliketmə

əliəyriolma

əlimyandıdaqalma

əlimyandıdaolma

əlində-ovucundakı

əliuşaqlıqalma

əliuşaqlıolma

əliuzunluqedən

əliuzunluqetmə

əl-qolatan

əl-qolatma

əllaməliketmə

əllaməolma

əlli-ayaqlıgetmə

əlmuzdualma

əlmuzduvermə

əlvidademə

əlvidaetmə

əmanətqoyma

əməklilik

əməlbazlıqetmə

əməlbazolma

əmələgətirdən

əməliyyataparma

əməliyyatetmə

əməzəklik

əmici

əmicilik

əmiliketmə

əmioğlulu

əmmaqoyan

əmmaqoyma

əmmaməqoyan

əmmaməqoyma

əmniyyətyaradan

əmniyyətyaratma

əmtəəliyiniitirmə

əmtəəliyinisaxlama

əmzikvarılıq

əncamtapan

əncamtapma

əndamsızlıq

əndazədəqalma

əndazədənçıxma

əndazənigözləmə

əndazənisaxlama

əndazəsizliketmə

əndazəsizolma

əndəmə

əndə-məndə

əndər-çöndər

əndər-döndər

əndişədənqaçma

əndişəsalma

əndişəyədüşən

əndişəyədüşmə

ənənəsaxlama

ənənəviolma

əngəbəngə

əngiboşluqetmə

əngiboşolma

əntərçəlik

əntərliketmə

əntərolma

əppəkyemə

ərəbaxma

ərəbcələşdirilmə

ərəbcələşdirilmək

ərəbcələşdirilmiş

ərəbcələşdirmə

ərəbcələşdirmək

ərəbcələşdirtmə

ərəbcələşdirtmək

ərəbcələşmə

ərəbcələşmək

ərəbcələşmiş

ərəbilik

ərgənliketmə

ərgənolma

ərincəkliketmə

ərincəkolma

əriştəçi

ərizəbazlıqetmə

ərizəbazolma

ərketmə

ərkləmə

ərkləmək

ərklənmə

ərklənmək

ərşə-gürşəçıxma

əruzlayazma

əsəbiməzaclıq

əsəbiyyəçi

əsəretmə

 

əsgəraparma

əsgərgetmə

əsgərvarılıq

əsir-yesirqalma

əskikliketmə

əsnətdirmə

əsnətdirmək

əsnəyib-yatma

əsnəyib-yatmaq

əsrdən-əsrəkeçmə

əsrdən-əsrəqalma

əşsiz

əşsizlik

ətaolunma

ətbaş

ətbaşlı

ətbaşlıq

ətbaşlılıq

ət-can

ətçəkmə

ətdaşıma

ətdoğrama

ətdöymə

ətədolma

ətəgirmə

ətənəsalma

ətgətirmə

ətirləşdiricilik

ətqanadlı

ətqanadlılıq

ətli-yumurtalı

ətriyyatçılıqetmə

ətriyyatçıolma

ətsuyu

ətyemə

əvədikdəqalma

əvədiyədüşmə

əvədiyəsalma

əvəzedilməzsayılma

əvəzolunmazsayılma

əvəzolunmazsayma

əyalətçiliksalma

əyintietmə

əyirmə-burma

əyirməölçmə

əyməağız

əyrəmcə

əyriağızlı

əyriağızlılıq

əyriayaqlılıq

əyribaşlı

əyribaşlıq

əyri-bəri

əyriboğazlı

əyriboğazlıq

əyriboyunluluq

əyriböyür

əyriböyürlü

əyriböyürlük

əyribuynuzluq

əyri-büyrü

əyriçiçək

əyridimdikli

əyridimdiklik

əyriəllilik

əyrixətlilik

əyriqılça

əyriqılçalı

əyriqılçalıq

əyrimçə

əyripaça

əyripaçalı

əyripaçalıq

əyripəncəlilik

əyyaşlıqetmə

əzazilliketmə

əzazilolma

əzbərə

əzələ-boru

əzələkisəsi

əzələyəbənzərlik

əzələyəoxşarlıq

əzgilburun

əzgilşəkillilik

əzgilvarılıq

əzginiş

əziketmə

əzik-əziketmə

əzikolma

əzizcik

əzmkarlıqgöstərmə

əzrailliketmə

əzvaylıqetmə

əzvayolma

 

 

                                                      İşlənməyən əcnəbi sözlər və adlar

əbcəd

əbcədi

əbd

əbdal

əbəd

əbəda

əbir

əbləq

əbləqlik

əbna

əbr

əbru

əbucəhl

əbülhövl

əbyəz

əcaibxana

əcələ

əcələli

əcələsiz

əcib

əcibə

əcnəbiyyə

əcuzə

əcz

ədalətxana

ədd

ədəbistan

ədəm

ədəmgah

ədəmli

ədəmsiz

ədəsə

ədim

ədl

ədl-ədalət

ədlli

ədllik

ədlsiz

ədlsizlik

ədna

ədnalıq

ədu

ədviyə

əfkar

əfkari-ümumi

əfkari-ümumiyyə

əfqanlıq

əflak

əflatuni

əfrad

əfruz

əfşan

əfşanlıq

əfşarlıq

əfvi-ümumi

əfyun

əfyunçu

əfyunçuluq

əfyuni

əfyunlu

əfyunsuz

əfzəliyyət

əfzəllik

əfzəlolma

əfzun

əfzunluq

əğyarlı

əhl

əhli

əhli-avam

əhli-avamlıq

əhli-cahan

əhli-dil

əhli-divan

əhli-dünya

əhli-elm

əhli-eşq

əhli-fəsad

əhli-hesab

əhli-həsəd

əhli-hünər

əhli-xəyanət

əhli-xibrə

əhli-xidmət

əhli-iman

əhli-insaf

əhli-islam

əhli-kamal

əhli-kərəm

əhli-kin

əhli-kitab

əhli-qələm

əhli-qəm

əhli-qərəz

əhli-qiblə

əhli-qübur

əhli-lisan

əhli-məclis

əhli-məktəb

əhli-mərifət

əhli-mətbuat

əhli-məzac

əhli-namaz

əhli-naz

əhli-ruh

əhli-savab

əhli-sədaqət

əhli-səlib

əhli-sənət

əhli-şəhər

əhli-ürfan

əhli-vəfa

əhli-vətən

əhliyyət

əhli-zələmə

əhli-zövq

əhli-zülm

əhmər

əhmərlik

əhvalpürsan

əhvalpürsanlıq

əxbar

əxəvizadə

əxlaqiyyat

əxtər

əjdər

əkə

əkkas

əkkasxana

əknaf

əks-əməl

əksəndaz

əksəndazlı

əksüləməl

əqalim

əqayid

əqdəs

əqdəslik

əqdxanlıq

əqəl

əqəliyyət

əqəllən

əqli-səlim

əql-şüur

əql-şüurca

əqrəman

əqsam

əqsə

əqvam

əqvəm

əlacnapəzir

əlacnapəzirlik

əlacpəzir

əlacpəzirlik

əlan

əlbaqi

əleyh

ələfiyyat

ələfzar

ələmnak

ələni

ələniyyət

ələtəş

əlfaz

əlfiraq

əlfiyyə

əlhal

əlhan

əlhasil

əlhay

əlifbey

əlif-əlbət

əlif-lam

əlqissə

əlzəm

əmanətən

əmirülüməra

əmir-üməra

əmizadə

əmmə

əmniyyə

əmniyyəbaşı

əmniyyət

əmniyyətlə

əmniyyətli

əmniyyətsiz

əmniyyətsizlik

əmraz

əmri-vaqe

əmrnamə

əmudi

ənasir

ənbərbar

ənbərə

ənbərfəşan

ənbəri

ənbərin

ənbəriyyə

əncamə

əncümən

əndəlib

əndəm

əndərun

əndəruni

əndərz

ənduh

ənduhnak

ənfiyə

ənfiyədan

əngəbin

əngəduş

əngəlüzar

ənin

ənkəbut

ənqa

ənqaz

ənqərib

ənva

ənvar

ənzar

əraf

ərbab

ərbablıq

ərbəin

ərcümənd

ərəbi

ərğənun

ərqəvan

ərqəvani

ərradə

ərş-gürş

ərşi-əla

ərşi-ilahi

ərus

ərusək

ərvah

əsasi

əsatiri

əsbab

əsbablı

əsbabsız

əsdəmi

əsəbiməzac

əsəbiyyət

əsəbiyyətlə

əsərbəxş

əskeş

əslihu-nəslihu

əslikar

əsnaf

əsnaflıq

əsrarlı

əsrarlılıq

əsrarsız

əsrdidə

əsrdidəlik

əsri

əş

əşar

əşəd

əşər

əşxas

əşirət

əşk

əşkal

əşkbar

əşraf

əşrəfi

əşrəfili

əşyəvi

ətər

ətəş

ətf

ətfal

ətiq

ətiqə

ətrak

ətvar

əvaxir

əvaxirdə

əvaxirində

əvamünnas

əvayil

əza-cəfa

əzcümlə

əzəm

əzəmi

əzəmilik

əzəmiyyət

əzimət

əzqəza

əzl

əzvac

əzvayiş

 və s.